Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke aukš­čiau­sios vie­tos ne­už­lei­do D. Jaz­daus­kas

Spor­to žmo­nės ir jiems pri­jau­čian­tie­ji tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met, gruo­džio pa­bai­go­je, su­si­rink­ti į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo ir ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą. Šį­kart šven­ti­nis ren­gi­nys or­ga­ni­zuo­tas gruo­džio 20 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tro šo­kių sa­lė­je, ku­rio­je at­ėju­sie­ji vos til­po. Šiais me­tais ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke – net trys orien­ta­ci­nin­kai. Ta­čiau aukš­čiau­sią po­zi­ci­ją, kaip ir per­nai, už­ėmė Lie­tu­vos res­pub­li­kos čem­pio­nas, mo­tok­ro­si­nin­kas Do­man­tas Jaz­daus­kas.

Pa­si­džiaug­ti mū­sų spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mais bei pa­svei­kin­ti pa­čių ge­riau­sių at­vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Al­gir­das Pe­čiu­lis, As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė ir Ro­mas Re­mė­za, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, rė­mė­jai, spor­ti­nin­kų ar­ti­mie­ji bei ki­ti sve­čiai.
Prie šven­ti­nės nuo­tai­kos kū­ri­mo pri­si­dė­jo so­lis­tė Kor­ne­li­ja Use­ly­tė, o ek­ra­ne bu­vo de­monst­ruo­ja­mos svar­bios ir sma­gios aki­mir­kos iš spor­ti­nin­kų gy­ve­ni­mo.
Me­ras A. Kli­šo­nis pa­si­džiau­gė mū­sų spor­ti­nin­kų pa­siek­tais aukš­tais re­zul­ta­tais, pa­dė­ko­jo už Plun­gės var­do gar­si­ni­mą.
A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė už­si­mi­nė, jog pa­ti spor­tuo­ja ir ak­cen­ta­vo, kad pra­dė­jus nuo ma­žų die­nų, daž­niau­siai spor­tas ly­di vi­są gy­ve­ni­mą. Kaip sa­ko­ma, „tai įau­ga į krau­ją“. Po­li­ti­kė kvie­tė net bū­nant bran­daus am­žiaus ne­ap­leis­ti spor­to, iš­reiš­kė vil­tį, jog Plun­gė­je vis­gi bus pra­dė­tas sta­ty­ti spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cen­tras.
Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas A. Pe­čiu­lis pa­lin­kė­jo ge­rų re­zul­ta­tų ir ki­tais me­tais, o Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis pa­ti­ki­no, jog spor­to are­na po ke­lių me­tų mū­sų mies­te tik­rai iš­dygs – jau gau­tas pa­tvir­ti­ni­mas dėl fi­nan­sa­vi­mo, taip pat pa­lin­kė­jo spor­ti­nin­kams, kur jie be­bū­tų, vi­siems sa­ky­ti, jog yra plun­giš­kiai!
„Ma­lo­nu jus ma­ty­ti ne spor­to sa­lė­je su spor­ti­ne ap­ran­ga, o čia to­kius pa­si­puo­šu­sius“, – į spor­ti­nin­kus krei­pė­si Plun­gės Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Jis pa­dė­ko­jo už Plun­gės var­do gar­si­ni­mą, ačiū ta­rė tre­ne­riams, vi­sam SRC ko­lek­ty­vui, tė­vams ir rė­mė­jams.
Šiais me­tais net 120 įvai­raus am­žiaus spor­ti­nin­kų iš Plun­gės ta­po įvai­rių var­žy­bų ir čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kais. Kaip ir per­nai, 14-ika plun­giš­kių yra ta­pę Lie­tu­vos rink­ti­nės na­riais.
Prieš skel­biant ge­riau­sių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ką ir ge­riau­sių­jų ko­man­dų tre­je­tą, iš­da­lin­tas vi­sas šūs­nis pa­dė­kų ir gė­lių mū­sų jau­ni­mui už pui­kius spor­ti­nius pa­sie­ki­mus įvai­rio­se spor­to ša­ko­se. Pa­dė­ko­ta ir jų tre­ne­riams, rė­mė­jams. Pa­dė­kos raš­tas įteik­tas ir Plun­gės SRC di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai ug­dy­mui Ne­dai Mar­tin­kie­nei už il­ga­me­tį są­ži­nin­gai at­lie­ka­mą dar­bą. Me­ro pa­dė­kos raš­tą at­si­ė­mė ir di­rek­to­rius A. Vir­ši­las.
Kaip ir per­nai, iš­skir­ti­niai pri­zai – 100 eu­rų ver­tės ku­po­nai spor­to in­ven­to­riui įsi­gy­ti – už ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą įteik­ti mo­kyk­loms. Įver­ti­ni­mus ga­vo Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja (di­rek­to­rius Le­o­nas Moc­kū­nas, kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Jur­gi­ta Kra­saus­kie­nė, Au­ri­mas Gry­baus­kas bei To­mas Ra­pa­la­vi­čius) ir Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la (di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas, kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Do­na­tas Pa­plaus­kas, Vik­to­ras Vait­kus, Ri­ta Un­tu­lie­nė ir Rai­mon­das Lau­ri­nai­tis).
Taip pat pa­gerb­tas ne­se­niai 70 me­tų ju­bi­lie­jų šven­tęs il­ga­me­tis fut­bo­lo tre­ne­ris Ro­mal­das Ker­pa. Be­je, jį ne­se­niai Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja tre­čio­jo laips­nio or­di­nu ap­do­va­no­jo už nuo­pel­nus fut­bo­lui, o Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­te, kur bu­vo pa­gerb­ti spor­to ve­te­ra­nai, jis ga­vo pa­dė­kos me­da­lį „GRATITUDO“.
Į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką ne­pa­te­kę, ta­čiau la­bai ar­ti to są­ra­šo bu­vę ir aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­kę spor­ti­nin­kai pa­gerb­ti at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis. Tai leng­va­at­le­tės Dei­man­tė Rau­dy­tė ir Kor­ne­li­ja Vi­čy­tė, spor­ti­nių šo­kių šo­kė­jai Kris­tu­pas Mlins­kas ir Pa­tri­ci­ja Kai­ry­tė, ir­kluo­to­ja Gre­ta Ga­dei­ky­tė, sun­kia­at­le­tis Dei­vi­das Kri­ko­ti­nas, krep­ši­nin­kai Ag­ne­sė Gar­čins­kai­tė ir Pi­jus Ston­kus, mo­tok­ro­si­nin­kas Va­len­tas Va­si­liaus­kas bei dziu­do spor­to ša­kos at­sto­vė Sau­lė Anu­žy­tė.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Nuotraukoje: Sportininkų rėmėjas M. Bondauskis, geriausias sportininkas D. Jazdauskas, jo treneris S. Stankus ir meras A. Klišonis.

Komentarai
Kiti straipsniai