Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Kliu­dęs ati­tva­rus, ant šo­no vir­to ir ke­lią už­blo­ka­vo mik­ro­au­to­bu­sas

Gruo­džio 17-ąją, prieš vi­dur­die­nį, ke­ly­je Plungė–Skuodas, ties Ka­dai­čių kai­mu, ant šo­no gu­lė­jo „Re­nault“ mar­kės kro­vi­ni­nis mik­ro­au­to­bu­sas. Per abi va­žiuo­ja­mą­sias da­lis iš­si­tie­su­si trans­por­to prie­mo­nė ku­rį lai­ką bu­vo vi­siš­kai už­blo­ka­vu­si eis­mą.

Ava­ri­ja įvy­ko pa­grin­di­nia­me ke­ly­je, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos ri­bo­se, ne­to­li ke­liu­ko, ve­dan­čio į Že­mai­tės me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis – vai­ruo­da­mas mik­ro­au­to­bu­są „Re­nault Mas­ter“, vai­ruo­to­jas (gim. 1990 m.) neat­si­žvel­gė į žie­miš­kas są­ly­gas, ne­be­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės, tren­kė­si į kai­rės pu­sės ke­lio ati­tva­rus ir vir­to ant šo­no.
Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus, jis ne­nu­ken­tė­jo – lauk­da­mas spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­gal­bos, bu­vo iš­si­ropš­tęs lau­kan ir vaikš­ti­nė­jo ap­lin­kui.
Pa­sak Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, jie pra­ne­ši­mą ga­vo 12.17 va­lan­dą. Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų po­li­ci­ja pa­pra­šė nu­va­ly­ti nuo ke­lio dan­gos iš­si­lie­ju­sius te­pa­lus ir de­ga­lus.
At­vy­kus į vie­tą, mik­ro­au­to­bu­sas te­be­gu­lė­jo ant šo­no, ku­ro ba­kas bu­vo pra­kirs­tas, ke­lias už­blo­kuo­tas.
Iš ku­ro ba­ko te­kan­tis dy­ze­li­nas ne­del­siant iš­leis­tas į plas­ti­ki­nę tal­pą, ta­da trans­por­to prie­mo­nė at­vers­ta ant ra­tų ir pa­krau­ta ant tech­ni­nės pa­gal­bos vil­ki­ko ram­pos.
Apie 20 kv. m plo­te iš­si­lie­jęs ku­ras su­rink­tas spe­cia­liu sor­ben­tu, eis­mas šia­me ke­ly­je maž­daug po va­lan­dė­lės truk­džių vėl bu­vo at­sta­ty­tas.
Pa­aiš­kė­jo, jog į ava­ri­ją pa­te­ko ir ke­lio ati­tva­rus ge­ro­kai ap­lam­dė Klai­pė­do­je re­gist­ruo­tos siun­tų tar­ny­bos UAB „Trans­pa­kas“ mik­ro­au­to­bu­sas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Savaitės pradžioje ties Kadaičių kaimu avariją patyrė siuntų tarnybos mikroautobusas.

Nuotrauka iš „Facebook“

Komentarai
Kiti straipsniai