Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Kiau­lių au­gin­to­ją krė­tė kri­mi­na­lis­tai, ap­tik­ta ga­li­mai ne­ap­skai­ty­tų pi­ni­gų

Gruo­džio 19 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pra­ne­šė, kad at­li­kę kra­tas įmo­nė­je, esančioje Plun­gės rajone, Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai ap­ti­ko ga­li­mai ne­ap­skai­ty­tų pi­ni­gų. Nors tei­sė­sau­gi­nin­kų aki­ra­ty­je at­si­dū­ręs ūki­nin­kas ne­įvar­di­ja­mas, ta­čiau ne­sun­ku nu­spė­ti, jog į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po kiau­lių au­gin­to­jas Ka­zi­mie­ras Ba­gins­kas.

Kaip skel­bia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ši­me, šių me­tų ge­gu­žės 30 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bo­je bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mius, nu­ma­ty­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se, 220 str. 1 d. ir 222 str. 1 d. (Ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, tur­tą ar pel­ną pa­tei­ki­mas ir Ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas).
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu gau­ta duo­me­nų, lei­džian­čių pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad Plun­gės ra­jo­ne vei­kian­ti ben­dro­vė ga­li­mai da­lį kiau­lių au­gi­na ne­ap­skai­ty­da­mi, jas vė­liau pa­sker­džia sa­vo sker­dyk­lo­je ir par­duo­da iš sa­vo par­duo­tu­vių ar­ba ki­tiems fi­zi­niams ar ju­ri­di­niams as­me­nims ne­ap­skai­ty­tą mė­są.
Be to, sie­kiant iš­veng­ti mo­kes­čių, ku­rių su­ma vir­ši­ja 100 MGL, ga­li­mai įra­šė į de­kla­ra­ci­jas ži­no­mai ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie as­mens pa­ja­mas ir tur­tą ir pa­tei­kė jas vals­ty­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai.
Tę­siant ty­ri­mą, gruo­džio 17 die­ną at­lik­ta apie 50 kra­tų vi­sa­me Že­mai­ti­jos re­gio­ne, su­si­jusių su kiau­lių au­gin­to­ju (au­to­mo­bi­liuo­se, par­duo­tu­vė­se, ūkiuo­se, ofi­se, sker­dyk­lo­je, dar­buo­to­jų na­muo­se).
Įta­ri­mai pa­reikš­ti 6 as­me­nims, 4 iš jų bu­vo su­lai­ky­ti. Įta­ria­mų­jų skai­čius ga­li kis­ti.
Kra­tos me­tu ras­ta ir pa­im­ta ga­li­mai ne­ap­skai­ty­tų pa­ja­mų (per 30 000 eu­rų), ras­ta duo­me­nų, ga­li­mai pa­grin­džian­čių ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mą.
Plun­giš­kiams ir var­ka­liš­kiams dėl šio ūki­nin­ko veik­los bent jau anks­čiau la­biau­siai ner­vus ga­din­da­vo smar­vė – į lau­kus ve­ža­mas kiau­lių mėš­las taip dvok­da­vo, kad no­sį ries­da­vo net už ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų nuo fer­mos. Ūki­nin­kas ne kar­tą su­lau­kė vi­so­kių tik­rin­to­jų, bu­vo ir nu­baus­tas, o pas­ku­ti­niuoju me­tu netgi pa­si­gir­do kal­bos, kad jis ruo­šia­si ban­kru­tuo­ti. Tie­sa, ban­kro­to by­los bent jau kol kas teis­me nė­ra – Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo at­sto­vė spau­dai Do­vi­lė Choc­ke­vi­čiū­tė sa­kė, jog apy­gar­dos teis­me šiuo me­tu nė­ra nag­ri­nė­ja­ma by­la, su­si­ju­si su šiuo as­me­niu.
Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius apie ban­kro­tą taip pat sa­kė nie­ko ne­ži­nan­tis, tik pa­tvir­ti­no, kad ūki­nin­kas jų tar­ny­bos ne kar­tą tik­rin­tas, ras­ta įvai­rių pa­žei­di­mų. Vie­nas pas­ku­ti­niųjų pa­tik­ri­ni­mų at­lik­tas K. Ba­gins­ko par­duo­tu­vė­je Plun­gė­je ge­gu­žės mė­ne­sį, ga­vus var­to­to­jo skun­dą dėl pre­ky­bos pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo pre­kė­mis. Iš­ties skun­das pa­si­tvir­ti­no – pre­ky­bo­je bu­vo vy­tin­tų ir rū­ky­tų deš­rų, la­ši­nių, paš­te­to. Iš vi­so iš­im­ta 13,4 kg pro­duk­ci­jos, ku­riai bu­vo pa­si­bai­gęs ga­lio­ji­mo ter­mi­nas, par­da­vė­jai skir­tas įspė­ji­mas.
Ūki­nin­ko fer­ma šie­met taip pat bu­vo tik­rin­ta, ras­ta tik smul­kių pa­žei­di­mų, K. Ba­gins­kui iš­sa­ky­tos re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio pa­sta­bos. Tie­sa, V. Gai­lius už­si­mi­nė, kad pas­ta­ruo­ju me­tu ūki­nin­kas yra ge­ro­kai su­ma­ži­nęs kiau­lių skai­čių Var­ka­liuo­se – iš 2 tūks­tan­čių da­bar yra li­kęs maž­daug tūks­tan­tis.
Ūki­nin­ko in­ter­ne­to pus­la­py­je ba­gins­kas.lt skel­bia­ma, jog ūki­nin­kas nu­si­pir­ko fer­mą Var­ka­lių kai­me 2004 m. su 1200 kiau­lių, taip pat įsi­gi­jo ir 240 ha dir­ba­mos že­mės. Pa­laips­niui gy­vu­lių au­gi­ni­mą iš­plė­tė, įren­gė kiau­lių sker­dyk­lą ir mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę Plun­gė­je, įsi­gi­jo kiau­lių kom­plek­są Ši­lu­tės ra­jo­ne, o vi­sa­me Že­mai­ti­jos re­gio­ne yra ati­da­ręs dau­giau nei 30-ies par­duo­tu­vė­lių tin­klą.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

Nuotraukoje: Kratos atliktos K. Baginsko parduotuvėse, ūkiuose, ofise, skerdykloje. Beje, šiemet vienoje mėsos gaminių parduotuvėje buvo aptikta net keliolika kilogramų produkcijos, kuriai buvo pasibaigęs galiojimo terminas.

Komentarai
Kiti straipsniai