Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Iš Jau­ni­mo cen­trų į miš­ką

Žie­ma jau įsi­bė­gė­ja, bet tai tik­rai ne­reiš­kia, kad rei­kia sė­dė­ti na­muo­se. Prie­šin­gai – pa­ju­dė­ti ver­ta, ypač jei ap­lan­ko nuo­ty­kių ir iš­šū­kių il­ge­sys. Toks jaus­mas su­vie­ni­jo dau­giau nei 20 jau­nuo­lių ir va­do­vų iš ke­tu­rių mies­tų. Jie, ne­pa­bū­gę nei šal­čio, nei tam­sos, 2018 m. gruo­džio 14 die­ną pa­trau­kė į miš­ką Ole­si­nės kai­me, Šiau­lių ra­jo­ne. Su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­za­vo ke­tu­ri jau­ni­mo cen­trai – Kur­šė­nų, Tel­šių, Gargž­dų ir Rie­ta­vo.

Šių jau­ni­mo cen­trų at­sto­vai su­si­bū­rė ne­at­si­tik­ti­nai. Tai jau ne pir­mas jų kar­tu or­ga­ni­zuo­tas už­si­ė­mi­mas. Ben­dra­dar­bia­vi­mas pra­si­dė­jo nuo jau­ni­mo dar­buo­to­jų su­si­ti­ki­mų, ku­rių me­tu, nau­do­jan­tis at­ve­jų ana­li­zės me­to­du, bu­vo sie­kia­ma pa­dė­ti ir pa­lai­ky­ti vie­niems ki­tus spren­džiant ak­tu­a­lias si­tu­a­ci­jas, su­si­ju­sias su jau­ni­mo cen­tro lan­ky­to­jais ir jų pro­ble­mo­mis, taip sie­kiant efek­ty­ves­nio ir ko­ky­biš­kes­nio at­vi­ro dar­bo su jau­ni­mu vyk­dy­mo. Taip ben­drau­jant ir re­gu­lia­riai su­si­tin­kant, dar­buo­to­jams kil­da­vo vis dau­giau idė­jų, tad bu­vo pra­dė­tos įgy­ven­din­ti ir veik­los, skir­tos šių mies­tų jau­ni­mui. Per 2018 m. mi­nė­tų cen­trų jau­ni­mas bu­vo su­si­ti­kęs net ke­tu­ris kar­tus.
Jau­ni­mo su­si­ti­ki­mas miš­ke, vy­kęs gruo­džio 14 ir 15 die­no­mis, bu­vo drau­giš­kas kar­tu pra­leis­tų me­tų už­bai­gi­mas ir kar­tu di­džiau­sias iš­ban­dy­mas. Ne kiek­vie­nas ryž­tų­si pra­leis­ti be­veik vi­są pa­rą gam­to­je gruo­džio mė­ne­sį. Bet drą­suo­lių at­si­ra­do dau­giau nei dvi­de­šimt. Nuo­ty­kių ku­pi­nam su­si­ti­ki­mui vi­sus su­kvie­tė At­vi­ras Šiau­lių ra­jo­no jau­ni­mo cen­tras, ku­rio dar­buo­to­jai su ke­liais jau­nuo­liais net su­ren­tė miš­ke pa­sto­gę, sau­gan­čią nuo kri­tu­lių ir vė­jo. Įdo­mu, kad ji at­vi­ra – ga­li­ma kū­ren­ti lau­žą, ir nors ant gal­vos ne­ly­ja, esi po at­vi­ru dan­gu­mi. Prie lau­žo bu­vo šil­ta ir jau­ku. Jau­nuo­liai pa­tys pa­si­ga­mi­no mais­to, tvar­kė­si, kū­re­no ug­nį, žai­dė žai­di­mus. Ry­te vy­ko „Air-Soft“ tur­ny­ras, ku­rio me­tu jau­nuo­liai ir pa­bė­gio­jo, ir taik­lu­mą la­vi­no.
Ši ir ki­tos ben­dros Tel­šių, Gargž­dų, Šiau­lių ra­jo­no (Kur­šė­nų) ir Rie­ta­vo at­vi­rų­jų jau­ni­mo cen­trų veik­los vyk­do­mos įgy­ven­di­nant Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­tus At­vi­rų­jų jau­ni­mo cen­trų veik­los fi­nan­sa­vi­mo 2018 me­tais pro­jek­tus.

Nuotraukoje: Narsuoliai susitikimo dalyviai, nepabūgę praleisti beveik visą parą miške gruodžio mėnesį.

Komentarai
Kiti straipsniai