Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Šven­tė ne­įga­lie­siems ir jų ar­ti­mie­siems

Be­si­bai­giant lap­kri­čiui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų die­na. Tai pro­ga siekta at­si­gręž­ti į ne­ga­lią tu­rin­čius vi­suo­me­nės na­rius, pri­min­ti apie jų pro­ble­mas, pa­ska­tin­ti ak­ty­ves­nę in­teg­ra­ci­ją, pa­si­džiaug­ti pa­sie­ki­mais ir ne­įga­liuo­sius vie­ni­jan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Ši šven­tė skir­ta pa­si­džiaug­ti vie­niems ki­tais, bu­vi­mu kar­tu ir, be abe­jo, pa­dė­ko­ti. Svei­ki­ni­mo žo­dį pir­ma­sis ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Pet­ras Jo­nu­šas. Jis pa­dė­ko­jo vi­siems su­si­rin­ku­siems, lin­kė­jo svei­ka­tos, stip­ry­bės, neš­blės­tan­čios vil­ties ir ti­kė­ji­mo sa­vo ga­li­my­bė­mis, ku­rios yra ne­iš­sen­kan­čios. „Svar­biau­sia – ži­no­ji­mas, kad šia­me pa­sau­ly­je nie­kas nė­ra ma­žas ir ne­rei­ka­lin­gas, bū­ki­te stip­rūs ir drą­sūs, nie­ka­da ne­nu­leis­ki­te ran­kų ieš­ko­da­mi sa­vo lai­mės pa­sa­kos. Mū­sų su­ma­ny­tų dar­bų sėk­mė – mū­sų pa­čių ran­ko­se“, – kal­bė­jo P. Jo­nu­šas.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, sa­ky­da­mas, kad vi­sa­da sma­gu pa­bū­ti kar­tu ir pa­mi­nė­ti šią die­ną, pa­ben­drau­ti ir su­pras­ti. „Džiau­giuo­si, kad tiek me­tų esa­te kar­tu, su­ge­ba­te su­sior­ga­ni­zuo­ti ir da­ry­ti gra­žius ren­gi­nius. Tai pro­ga pa­dė­ko­ti vi­siems – ypač tiems, ku­rie yra ša­lia ne­įga­laus žmo­gaus ir iš­ti­sus me­tus juo rū­pi­na­si. Bū­da­mi ša­lia vie­nas ki­to, iš­gy­ve­na­me, su­si­tvar­ko­me, iš­spren­džia­me pro­ble­mas“, – kal­bė­jo me­ras. Jis taip pat in­for­ma­vo, kad gau­tas raš­tas iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų, ku­rios krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bes su siū­ly­mu kiek­vie­nais me­tais pri­tai­ky­ti po vie­ną švie­ti­mo ir so­cia­li­nę įstai­gą ne­įga­lių­jų po­rei­kiams. Anot me­ro, prie šios idė­jos mi­nis­te­ri­jos pa­kvies­tos pri­si­dė­ti ir fi­nan­siš­kai. Ben­dro­mis pa­stan­go­mis šį už­da­vi­nį pa­vyks įgy­ven­din­ti.
Pro­ble­miš­kų vie­tų Rie­ta­ve nė­ra daug – baž­ny­čia, mu­zie­jus, ne vi­so­se po­li­kli­ni­ko­se vis­kas ge­rai. Šie­met Plun­gės g. 18 pa­sta­tas pri­tai­ky­tas gy­ven­ti žmo­nėms su ne­ga­lia, po tru­pu­tį ju­da­ma į ge­rą­ją pu­sę. Tai pui­kus žings­nis – pri­tai­ky­ti vi­sas sa­vi­val­dy­bės įstai­gas ne­įga­lių­jų po­rei­kiams. „Vi­sa stip­ry­bė yra ju­my­se, jū­sų mąs­ty­me, su­pra­ti­me, ben­dra­vi­me ir vie­nas ki­to pa­lai­ky­me. Jei­gu jūs esa­te vie­nin­gi, bū­na­te kar­tu, kiek­vie­nam no­ri­si pri­ei­ti, pa­bū­ti kar­tu bei pa­da­ry­ti kaž­ką ge­ro“, – sa­kė me­ras. Neap­si­ei­ta ir be do­va­nų – vi­siems ne­įga­lių­jų drau­gi­jos val­dy­bos na­riams A. Čer­nec­kis įtei­kė po kny­gą.
Mu­zi­ki­niais gar­sais šven­tės da­ly­vius svei­ki­no Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­viai ir mo­ky­to­jai. Dai­no­mis taip pat džiu­gi­no Plun­gės kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Mi­ni­ja“ (vad. Al­do­na Sma­gu­rie­nė), Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos an­sam­blis „Vil­ties bal­sai“ (vad. Vin­cas Var­pio­tas), Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ir su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­jos „Rie­ta­vo vil­tis“ pro­jek­to „So­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ben­druo­me­nė­je“ me­ni­nės veik­los da­ly­viai (vad. Jū­ra­tė Vir­ši­lie­nė).

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Rietavo viltis“ pasirodymas.

Komentarai
Kiti straipsniai