Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trui dėl triukš­mo skun­dė­si ir plun­giš­kiai

Gruo­džio 6 die­ną Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras (NVSC) prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „2019 m. pra­de­da­ma pla­ni­nė vals­ty­bi­nė triukš­mo kon­tro­lė“. Ja­me pa­mi­nė­ta, kiek pra­ne­ši­mų dėl ke­lia­mo triukš­mo cen­tras ga­vo šie­met bei per­nai. Pa­si­do­mė­jo­me, kuo ir kiek kar­tų skun­dė­si plun­giš­kiai.

Di­de­lis triukš­mas nė­ra ge­rai – vei­kia tiek fi­zio­lo­giš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai, truk­do mo­ky­mui­si, kas­die­nei veik­lai, ben­dra­vi­mui, po­il­siui ir kt. Triukš­mas yra vie­nas iš vi­suo­me­nės svei­ka­tos ri­zi­kos veiks­nių, ku­rie da­ro nei­gia­mą įta­ką vi­suo­me­nės svei­ka­tai. To­dėl NVSC pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mą at­lie­ka triukš­mo šal­ti­nių (įren­gi­nių, in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių ir sis­te­mų, vyk­do­mos ūki­nės veik­los ir jos le­mia­mo triukš­mo) kon­tro­lę.
Skai­čiai to­kie: NVSC 2017 m. ga­vo 302 skun­dus iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių dėl ūkio sub­jek­tų ke­lia­mo triukš­mo (pa­reiš­kė­jai skun­dė­si dėl ūkio sub­jek­tų įreng­tų vė­di­ni­mo sis­te­mų, taip pat dėl au­to­trans­por­to ar vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų ke­lia­mo triukš­mo). Iš­nag­ri­nė­jus skun­dus nu­sta­ty­ta, kad iš jų 20 proc. bu­vo pa­grįs­ti. Nuo 2018 m. rug­sė­jo mėn. NVSC at­lie­ka kon­tro­lę jau ir dėl tų triukš­mo šal­ti­nių, ku­rių val­dy­to­jai yra ne ūkio sub­jek­tai (iš­sky­rus pa­ties as­mens ar gy­vū­nų ke­lia­mo triukš­mo, triukš­mo dar­bo vie­to­se ir bui­ti­nių įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo). Šie­met, iki gruo­džio 1 d., NVSC ga­vo jau 320 skun­dų dėl sta­cio­na­rių triukš­mo šal­ti­nių ke­lia­mo triukš­mo, 22 proc. bu­vo pa­grįs­ti.
NVSC Ko­ky­bės va­dy­bos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo spe­cia­lis­tės Vil­dos Ba­jo­riū­nie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, iš Plun­gės 2017 me­tais ne­bu­vo gau­ta nė vie­no skun­do, su­si­ju­sio su ke­lia­mu triukš­mu. O štai 2018 me­tais jau gau­ti 4 skun­dai dėl ūkio sub­jek­tų ke­lia­mo triukš­mo: 3 skun­dus pa­tei­kė tas pats pa­reiš­kė­jas dėl oro pa­tran­kų prie žu­vies tven­ki­nio ke­lia­mo triukš­mo, taip pat gau­tas 1 skun­das iš Plun­gės mies­to gy­ven­to­jos dėl ka­ti­li­nės ke­lia­mo triukš­mo.
Dėl oro pa­tran­kų ke­lia­mo triukš­mo du skun­dai bu­vo ne­nag­ri­nė­ti, nes to pa­pra­šė per­si­gal­vo­jęs pats pa­reiš­kė­jas. Vie­nas jo skun­das vis­gi bu­vo iš­nag­ri­nė­tas, ta­čiau pri­pa­žin­tas ne­pa­grįs­tu (at­lik­tų oro pa­tran­kų ke­lia­mo triukš­mo ma­ta­vi­mų ver­tės ne­vir­ši­jo nu­sta­ty­tų triukš­mo ri­bi­nių ver­čių).
Dėl plun­giš­kės skun­do apie „triukš­mau­jan­čią“ mies­to ka­ti­li­nę – šis skun­das taip pat ne­be­bu­vo nag­ri­nė­tas, nes mo­te­ris ne­tru­kus nu­ro­dė, jog mies­to ka­ti­li­nė triukš­mo ne­be­ke­lia.
NVSC skel­bia, jog nuo ki­tų me­tų vyk­dys dar ir tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos kon­tro­lės lei­di­mus tu­rin­čių ūkio sub­jek­tų, ku­rie sa­vo veik­lo­je nau­do­ja sta­cio­na­rius triukš­mo šal­ti­nius, pla­ni­nę vals­ty­bi­nę triukš­mo kon­tro­lę.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai