Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

LAKD – gatvė yra, seniūnija – gatvės… nėra!

Kuo be­ti­kė­ti, jei pa­rei­gū­nai tvir­ti­na, kad žmo­gus len­kė san­kry­žo­je, ir už tai bu­vo nu­baus­tas, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) at­si­ra­ši­nė­ja, jog vie­ta, kur bu­vo nu­baus­tas vai­ruo­to­jas – vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­lių san­kir­ta, o mies­to se­niū­ni­ja iš­da­vė raš­tą, kad ten – vi­so la­bo įva­žia­vi­mas į įmo­nių te­ri­to­ri­ją, o ne gat­vė ar ke­lias? Be to, nors pa­tys pa­rei­gū­nai pri­si­pa­žįs­ta pa­žei­dę Ke­lių eis­mo tai­syk­les (vir­ši­jo grei­tį), jų at­žvil­giu pa­tik­ri­ni­mą at­li­kę ko­le­gos jo­kio pa­žei­di­mo ne­nu­sta­tė… Ab­sur­das? Taip!

Per­skai­čius tri­jų ins­ti­tu­ci­jų raš­tus, ne­sun­ku įsi­vai­zuo­ti, į ko­kią liūd­nai ko­miš­ką si­tu­a­ci­ją pa­te­ko plun­giš­kis Min­dau­gas V., ku­ris nuo lie­pos mė­ne­sį įvy­ku­sio „pa­žei­di­mo“ iki šiol ban­do ras­ti at­sa­ky­mą į klau­si­mą: ko­dėl bu­vo nu­baus­tas už len­ki­mą san­kry­žo­je, jei jos nė­ra!

„Len­kė san­kry­žo­je“

Ne­se­niai „Plun­gės ži­nios“ iš­spaus­di­no straips­nį „Nu­bau­dė už len­ki­mą san­kry­žo­je, ku­rios … nė­ra!“ ir ap­ra­šė į ab­sur­diš­ką si­tu­a­ci­ją pa­te­ku­sio plun­giš­kio Min­dau­go V. pra­si­žen­gi­mą – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, va­žiuo­da­mi Sto­ties gat­ve, ties įva­žia­vi­mu į įmo­nių „Juo­re­ga“ ir „Pals­ka“ te­ri­to­ri­jas plun­giš­kiui lei­do juos lenk­ti, o vė­liau nu­bau­dė už „len­ki­mą san­kry­žo­je“.
Vai­ruo­to­jas ne­su­ti­ko su pa­rei­gū­nų ver­ti­ni­mu ir krei­pė­si į LAKD, kad ši pa­aiš­kin­tų, iš kur Sto­ties gat­vė­je, ties įva­žia­vi­mu į mi­nė­tas įmo­nes, at­si­ra­do „Pa­grin­di­nio ke­lio“ žen­klas. Iš pra­džių LAKD at­sto­vai su­ti­ko, kad tai nė­ra san­kry­ža, o tik įva­žia­vi­mas į įmo­nių te­ri­to­ri­jas, ir ža­dė­jo žen­klus pa­ša­lin­ti. Ta­čiau ne­tru­kus si­tu­a­ci­ja ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis: lai­ki­nai ei­nan­tis LAKD di­rek­to­riaus pa­rei­gas Vi­ta­li­jus An­dre­je­vas „pa­žei­dė­jui“ at­ra­šė, jog mi­nė­to­je vie­to­je su­si­ker­ta vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias (Sto­ties g.) su vie­ti­nės reikš­mės ke­liu (įva­žia­vi­mu į mi­nė­tų įmo­nių te­ri­to­ri­jas)…
Min­dau­gas V. taip pat krei­pė­si į Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kad šie at­lik­tų tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą jį nu­bau­du­sių pa­rei­gū­nų at­žvil­giu. Jo ma­ny­mu, pa­tys po­li­ci­nin­kai pa­žei­dė KET, nes va­žia­vo per lė­tai ir ne­lei­do lenk­ti. Be to, vie­no­je vie­to­je, kur grei­tis ri­bo­ja­mas iki 30 km/val., pa­rei­gū­nai va­žia­vo 38 km/val. grei­čiu; vė­liau el­gė­si pro­vo­kuo­jan­čiai.

Po­li­ci­ja – pa­rei­gū­nai el­gė­si tei­sin­gai

Pa­si­ro­džius straips­niui, į jį su­re­a­ga­vo ir Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (AVPK) va­do­vy­bė, ku­ri pa­ve­dė Imu­ni­te­to val­dy­bai pa­tik­rin­ti in­for­ma­ci­ją.
Lap­kri­čio pa­bai­go­je Klai­pė­dos AVPK re­dak­ci­jai ad­re­suo­ta­me raš­te tvir­ti­na­ma, „kad at­li­kus pa­tik­ri­ni­mą, jo­kių pa­rei­gū­nų pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta, vis­kas bu­vo da­ro­ma va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mais, o pa­žei­dė­jas pats yra kal­tas ir, kreip­da­ma­sis į ži­niask­lai­dą, tik ban­do pa­tei­sin­ti sa­vo ne­tei­sė­tus veiks­mus“ (at­sa­ky­mas su­trum­pin­tas – aut. pa­sta­ba).
O kaip dėl pa­rei­gū­nų grei­čio vir­ši­ji­mo?
Keis­ta, bet… ne­žiū­rint, jog Plun­gės pa­rei­gū­nai pa­tys pri­si­pa­ži­no, jog at­kar­po­je, kur leis­ti­nas grei­tis bu­vo 30 km/val., jie va­žia­vo 38 km/val. grei­čiu, Klai­pė­dos APK at­sa­kė: „Plun­gės r. PK dėl grei­čio vir­ši­ji­mo ne­pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la, nes pa­gal api­ben­drin­tus vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros ir Vie­nin­gos pa­jė­gų sis­te­mos už­fik­suo­tus ob­jek­ty­vius ir ne­gin­čy­ti­nus duo­me­nis pa­rei­gū­nai Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­pa­žei­dė.“

„Vi­sas ty­ri­mas – šnipš­tas ir pa­si­ty­čio­ji­mas iš pa­pras­to žmo­gaus!“

Taip sa­ko plun­giš­kis Min­dau­gas V., su­si­pa­ži­nęs su pa­rei­gū­nų iš Klai­pė­dos AVPK at­lik­to ty­ri­mo me­džia­ga. „Ko­kie tie ob­jek­ty­vūs ir ne­gin­čy­ti­ni duo­me­nys, pa­gal ku­riuos kon­sta­tuo­ta, jog pa­rei­gū­nai ne­vir­ši­jo grei­čio, jei pa­tys pri­si­pa­ži­no vir­ši­ję 8 km/val.? Nuo ku­rio lai­ko žmo­gaus ban­dy­mas gin­ti sa­vo tei­ses ir įro­dy­ti, jog esi ne­kal­tas, tam­pa sie­kiu „pa­tei­sin­ti sa­vo ne­tei­sė­tus veiks­mus“? Ar tai ga­li bū­ti va­di­na­ma ob­jek­ty­viu ty­ri­mu, jei pa­rei­gū­nų da­ry­ta­me gar­so ir vaiz­do įra­še gir­di­si, kad po ma­no au­to­mo­bi­lio pyp­te­lė­ji­mo, jog pa­si­trauk­tų į šo­ną, pa­rei­gū­nė lie­pia pri­lė­tin­ti, kad aš pa­žeis­čiau KET? Ar toks ty­ri­mas nė­ra ban­dy­mas gin­ti su­si­te­pu­sį pa­rei­gū­nų mun­du­rą ir tie­sio­gi­nis pa­si­ty­čio­ji­mas iš pa­pras­to žmo­gaus: gir­di, kad ir ką tu sa­ky­tum, mes esa­me pa­rei­gū­nai, tad vi­sa­da tei­sūs?!“ – pik­ti­no­si plun­giš­kis.

Gat­vė yra, gat­vės… nė­ra!

Že­mai­tiš­ko už­si­spy­ri­mo ir sie­kio iš­si­aiš­kin­ti tei­sy­bę ve­da­mas plun­giš­kis, ne­žiū­rint kol kas jam ne­pa­lan­kaus Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mo dėl „pa­da­ry­to pa­žei­di­mo“, vis­gi iš­ga­vo iš at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų raš­tus, ar mi­nė­to­je vie­to­je, kur jį nu­bau­dė pa­rei­gū­nai, yra san­kry­ža, ar ne.
Dar kar­tą pri­vers­tas plun­giš­kiui pa­aiš­kin­ti, pa­gal ko­kius tei­sės ak­tus Sto­ties gat­vė­je, ties įva­žia­vi­mu į įmo­nių „Juo­re­ga“ ir „Pals­ka“ te­ri­to­ri­jas, at­si­ra­do „Pa­grin­di­nio ke­lio“ ir „Duo­ti ke­lią“ žen­klai bei ko­dėl mi­nė­ta vie­ta lai­ko­ma san­kry­ža, LAKD lai­ki­nai ei­nan­tis di­rek­to­riaus pa­rei­gas V. An­dre­je­vas te­su­ge­bė­jo at­ra­šy­ti, kad jie „ad­mi­nist­ruo­ja tik vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių są­ra­šą (Sto­ties g.), tuo tar­pu vie­ti­nės reikš­mės ke­liai (esą mi­nė­tas įva­žia­vi­mas į įmo­nių te­ri­to­ri­jas – aut. pa­sta­ba) ir jų są­ra­šai pa­puo­la į sa­vi­val­dy­bių kom­pe­ten­ci­ją“, to­dėl siū­lo­ma rū­pi­mais klau­si­mais kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bę…
Min­dau­gas V. taip ir pa­da­rė.
Mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko at­sa­ky­mas pa­pras­tas ir aiš­kus: „Jū­sų nu­ro­dy­to­je vie­to­je Sto­ties gat­vė su jo­kia gat­ve ne­su­si­ker­ta. Šio­je vie­to­je yra iš­va­žia­vi­mas iš įmo­nių te­ri­to­ri­jų.“
Tai už ką ta­da nu­bau­dė?
Tri­jų ins­ti­tu­ci­jų raš­tai dėl mi­nė­to įvy­kio su­da­ro įspū­dį, kad cha­o­tiš­ka eis­mo re­gu­lia­vi­mo tvar­ka kaž­kam la­bai nau­din­ga. Bent jau Vil­niu­je sė­din­tiems ir at­ra­ši­nė­jan­tiems biu­rok­ra­tams iš LAKD, ku­riems mies­to val­džios pa­aiš­ki­ni­mas, kad įva­žia­vi­mas į įmo­nių te­ri­to­ri­jas nė­ra ke­lias ar gat­vė, – nė mo­tais. O pa­rei­gū­nai nau­do­ja­si pro­ga ir… bau­džia.
Be­lie­ka lauk­ti, kaip sa­ko nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis, ko­kį žo­dį tars Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: LAKD tvirtina, kad įvažiavimas į įmonių „Juorega“ ir „Palska“ teritorijas yra vietinės reikšmės kelias, seniūnija tai neigia ir tvirtina, jog čia paprasčiausias išvažiavimas iš įmonių teritorijos: jam nesuteiktas nei kelio numeris, nei pavadinimas.

Komentarai
Kiti straipsniai