Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Ka­lė­di­nio mies­te­lio ati­da­ry­mo šven­tė

Gruo­džio 7-osios po­pie­tę ma­ži ir di­de­li sku­bė­jo į Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tę, kur vy­ko ka­lė­di­nio mies­te­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Plun­giš­kių ir mies­to sve­čių ne­iš­gąs­di­no įky­riai dul­kian­tis lie­tus, tad pa­ma­ty­ti pir­mą­kart Se­na­mies­čio aikš­tė­je įkur­din­to ka­lė­di­nio mies­te­lio su­si­ri­nko di­de­lis bū­rys.

Pa­svei­kin­ti plun­giš­kių į ce­re­mo­ni­ją at­sku­bė­jo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. Jie per­kir­po juos­te­lę ir pa­skel­bė, kad ka­lė­di­nis mies­te­lis ati­da­ry­tas.
Mies­to va­do­vas di­džia­vo­si, kad Plun­gė yra iš­kir­ti­nė, nes nie­kur ki­tur, o tik mū­sų gim­ta­ja­me mies­te vyks­ta to­kie ste­buk­lai. Jis pa­brė­žė, kad pir­mą­kart ten­ka at­vyk­ti į to­kią šven­tę ir, per­kir­pus juos­te­lę, pa­skelb­ti pra­si­dė­ju­sių ka­lė­di­nių ste­buk­lų me­tą. „Džiu­gu, kad šiuo prieš­šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ka­lė­di­nis mies­te­lis, įsi­kū­ręs Se­na­mies­čio aikš­tė­je, at­neš dau­g džiaug­mo į mies­tie­čių šir­dis. Kiek­vie­nas, at­ėjęs čia, ga­lės pri­sės­ti ant suo­liu­ko, pa­mąs­ty­ti, pa­si­gė­rė­ti gra­žiu vaiz­du, pa­si­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mų apie ka­lė­di­nius ste­buk­lus ir lauk­ti sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo“,– džiau­gė­si gra­žia ini­cia­ty­va me­ras ir su­si­rin­ku­sie­siems lin­kė­jo daug svei­ka­tos, no­rų iš­si­pil­dy­mo.
Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius R. Ma­tu­lis taip pat lin­kė­jo vi­siems svei­ka­tos, lai­mės bei sėk­mės lau­kiant di­džių­jų me­tų šven­čių. „Kad lau­ki­mas ne­pra­ilg­tų, kvie­čiu vi­sus už­suk­ti į ka­lė­di­nį mies­te­lį ir kar­tu pa­si­džiaug­ti šiuo ste­buk­lin­gu me­tu“,– kal­bė­jo di­rek­to­rius ce­re­mo­ni­jos me­tu.
Su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no Plun­gės kul­tū­ros cen­tro jau­ni­mo vo­ka­li­nio an­sam­blio „Hel­lo“, va­do­vau­ja­mo Ai­dos Mac­ke­vi­čiū­tės, na­rių pa­si­ro­dy­mas. Šven­tės me­tu vy­ko ir įdo­miau­sio vi­deo svei­ki­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai. Vi­si įra­šai bu­vo gra­žūs ir įspū­din­gi, tad nė vie­nas ne­li­ko be ap­do­va­no­ji­mo.
Sma­gūs už­si­ė­mi­mai su ka­lė­di­niu par­še­liu, ka­lė­di­niai bur­tai ir ki­tos įdo­mios veik­los su Kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių ve­di­mo ir or­ga­ni­za­vi­mo klu­bu „Me­na­dė“ (va­do­vė Si­mo­na Gu­da­vi­čiū­tė) ne­pa­li­ko abe­jin­gų. Šio klu­bo na­riai kar­tu su va­do­ve vi­są va­ka­rą lin­ksmi­no, džiu­gi­no ka­lė­di­nio mies­te­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos da­ly­vius, ne­pa­bū­gu­sius lie­taus ir ak­ty­viai įsi­trau­ku­sius į nuo­sta­bios šven­tės veik­las.
Ren­gi­nio me­tu mu­zi­ki­nę pro­gra­mą „Pu­tos. Žie­mos ver­si­ja“ pa­ro­dė Kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vi­nės gru­pės „Mi­ra­žas“ (va­do­vas Va­len­ti­nas Cha­ri­to­no­vas) da­ly­viai.
Ta­čiau be­ne la­biau­siai vi­sus – di­de­lius ir ma­žus – pra­džiu­gi­no į šven­tę at­vy­kęs Ka­lė­dų se­ne­lis, ku­ris at­sku­bė­jo pas mies­tie­čius ne­ši­nas di­de­liu do­va­nų mai­šu. Jis taip pat svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius į šven­tę, lin­kė­jo lai­mės, svei­ka­tos, su­si­tel­ki­mo ir ra­my­bės ad­ven­ti­niu lai­ko­tar­piu.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai