Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Dėl strei­ko bu­vo su­sto­ju­si vie­nin­te­lė uti­li­za­ci­jos ga­myk­la

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ži­nio­mis, dėl tech­ni­nių trik­džių ir vie­nos iš dar­buo­to­jų gran­džių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo buvo stab­te­lė­jusi UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ (vei­kian­čios su pre­kės žen­klu „Bio­vast“) veik­la. Tai vie­nin­te­lė vie­ta ša­ly­je, kur ga­li­ma le­ga­liai pri­duo­ti gy­vū­ni­nės kil­mės at­lie­kas, pvz., kri­tu­sius gy­vū­nus ar ga­my­bos at­lie­kas.

„Bu­vo­me ga­vę in­for­ma­ci­ją, kad dau­giau kaip sa­vai­tę ga­myk­los tech­ni­niai dar­buo­to­jai ir vai­ruo­to­jai ne­dir­bo – rei­ka­la­vo su­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus. Ži­no­me, kad šiuo me­tu pa­dė­tis pa­si­tai­siu­si, ir ša­lu­ti­niai gy­vū­ni­niai pro­duk­tai su­ren­ka­mi. Ta­čiau įmo­nė­je yra su­ge­dęs pre­sas, ir ji ne­ga­li dirb­ti pil­nu pa­jė­gu­mu“, – aiš­ki­no Vid­man­tas Pau­laus­kas, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.
Ka­dan­gi gy­vū­ni­nių pro­duk­tų rin­ko­je yra pa­dau­gė­ję, vi­sų ap­do­ro­ti ben­dro­vė ne­spė­ja, ir kar­tais tar­ny­ba gau­na skun­dų, kad ne vi­si siū­lo­mi pro­duk­tai ope­ra­ty­viai pa­ima­mi. Be to, jie ke­le­tą die­nų ne­bu­vo ren­ka­mi, ir da­bar pa­si­vy­ti gra­fi­ką su­dė­tin­ga.
„Ti­ki­mės, kad šis strig­te­lė­ji­mas bu­vo lai­ki­nas, įmo­nė grį­žo į nor­ma­lų dar­bo re­ži­mą. Pa­dė­tį se­ka­me, įvy­kus po­ky­čiams, apie tai su­ži­no­si­me per ke­le­tą va­lan­dų ir, jei rei­kės, ieš­ko­si­me al­ter­na­ty­vos“, – sa­kė V. Pau­laus­kas.

Parengat pagal respublikinę spaudą

 

Nuotraukoje: Šiuo me­tu pa­dė­tis UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ pa­si­tai­siu­si, ir ša­lu­ti­niai gy­vū­ni­niai pro­duk­tai su­ren­ka­mi.

Komentarai
Kiti straipsniai