Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Kon­tro­lie­rių aki­ra­ty­je – Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, po­sė­džia­vu­si lap­kri­čio 29 die­ną, pri­ta­rė siū­ly­mui, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai bū­tų pa­ves­ta at­lik­ti ne­pla­nuo­tą pa­tik­ri­ni­mą Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je.

Kon­tro­lie­riai tu­rės pa­tik­rin­ti ir nu­sta­ty­ti, ar mu­zie­jus, teik­da­mas Cen­tri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai pa­raiš­ką fi­nan­sa­vi­mui gau­ti pa­gal pro­jek­tą „My­ko­lo Ogins­kio rū­mų re­konst­ra­vi­mo ir pri­tai­ky­mo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jui bai­gia­mie­ji dar­bai“, kar­tu su pa­raiš­ka lai­ku pa­tei­kė vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus. Tik­ri­ni­mą pa­ves­ta at­lik­ti iki 2018 m. gruo­džio 20 die­nos.
Be­je, prieš pri­imant šį spren­di­mą, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus už­si­mi­nė no­rin­tis per­duo­ti ži­nią nuo mu­zie­jaus dar­buo­to­jų, ku­rie jam pa­sa­kė to­kį sa­ki­nį: „Ne­leis­ki­te „su­ės­ti“ mū­sų di­rek­to­riaus“.

Nuotraukoje: Savivaldybės kontrolieriai tikrins, ar muziejus, teikdamas paraišką dėl finansavimo, laiku pateikė dokumentus.

Komentarai
Kiti straipsniai