Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Bib­lio­te­ko­je – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo teis­mo tei­sė­jas

Lap­kri­čio 30 die­ną Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai tu­rė­jo uni­ka­lią pro­gą su­si­tik­ti ir pa­ben­drau­ti su Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju Ge­di­mi­nu Sa­ga­čiu. Jis pa­pras­tai ir aiš­kiai pa­pa­sa­ko­jo apie tei­sė­jo dar­bo kas­die­ny­bę.

Tei­sė­jas, ki­lęs iš Plun­gės, su­si­rin­ku­siems su­si­ti­ki­mo da­ly­viams pa­pa­sa­ko­jo, ko­kia yra teis­mų sis­te­ma, kaip tam­pa­ma tei­sė­ju, kaip tei­sė­jams yra pa­ski­ria­mos by­los, ko­kias by­las nag­ri­nė­ja apy­lin­kių ir apy­gar­dų teis­mai. Taip pat la­bai įdo­mu bu­vo klau­sy­tis ir pa­sa­ko­ji­mų apie tei­sė­jo nag­ri­nė­tas įdo­miau­sias by­las.
Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo Plun­gės apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vai­das Ga­siū­nas bei ki­ti šio teis­mo tei­sė­jai.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je G. Sa­ga­tys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ša­jai bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo ke­le­tą sa­vo kny­gų bei vie­ną iš nau­jau­sių kny­gų apie Lie­tu­vos teis­mus – „Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­ja ir da­bar­tis“.
Toks ren­gi­nys or­ga­ni­zuo­ja­mas jau ant­rus me­tus iš ei­lės, to­dėl ti­kė­ti­na, jog tai taps pra­smin­ga Lie­tu­vos teis­mų tra­di­ci­ja.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės apy­lin­kės teis­mo inf.

Nuotraukoje: Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas G. Sa­ga­tys ir Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė.

Komentarai
Kiti straipsniai