Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Ati­da­ry­ta me­džio dir­bi­nių pa­ro­da

Gruo­džio 4-ąją Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“ narių ir Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nių me­džio dir­bi­nių pa­ro­da.

25-erius me­tus me­džio dro­žy­bos me­no pa­slap­ti­mis su mo­ki­niais be­si­da­lijan­tis mo­ky­to­jas Vik­to­ras Rai­bu­žis kar­tu su ug­dy­ti­niais Vai­kų bib­lio­te­kos tre­čio aukš­to pa­lė­pę pa­ver­tė ne­pa­pras­ta erd­ve. Čia įsi­kū­ru­sios įvai­rios me­džio skulp­tū­ros, Už­ga­vė­nių kau­kės, įspū­din­gi me­di­niai an­ge­lai įkvė­pė ap­lin­kai gy­vy­bės ir su­tei­kė ne­pa­kar­to­ja­mo ža­ve­sio.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu V. Rai­bu­žis džiau­gė­si ug­dy­ti­nių pa­sie­ki­mais, mei­le dro­žy­bai, jų ran­ko­mis su­kur­tais di­džiu­lio kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­čiais dar­bais, ku­rie spa­lio mė­ne­sį bu­vo eks­po­nuo­ja­mi ir Vil­niu­je, Sei­mo rū­muo­se.
„Ši pa­ro­da iš­skir­ti­nė tuo, kad jo­je net 30 mo­ki­nių ran­ko­mis iš­drož­tų an­ge­liu­kų, ku­rie pui­kiai at­spin­di prieš­šven­ti­nio lai­ko­tar­pio dva­sią. Juos su­kū­rė Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos 6–7 kla­sių bei Sta­ne­lių sky­riaus 7–8 kla­sių mo­ki­niai.
Pa­ro­do­je taip pat eks­po­nuo­ja­mi Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“, pro­jek­to „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“ lau­re­a­tų, pri­zi­nin­kų, da­ly­vių ir ki­tų mo­ki­nių dar­bai.
Mo­ki­nių dar­bų su­ža­vė­tas Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas dau­ge­liui už pui­kiai at­lik­tus, kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­čius me­no še­dev­rus įtei­kė pri­zus“, – ug­dy­ti­niais di­džia­vo­si V. Rai­bu­žis.
Mei­lę dro­žy­bos me­nui ug­dy­ti­niams skie­pi­jan­tis mo­ky­to­jas ypač džiau­gė­si Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nių Au­ri­mo Jur­gai­čio, Eval­do Kle­naus­kio, Dei­vi­do Pau­laus­ko, Jau­nu­čio Ru­džio, Ovi­di­jaus Bu­tos ir ki­tų, ne pir­mus me­tus ski­nan­čių lau­rus ir įvai­riuo­se kon­kur­suo­se už­iman­čių pri­zi­nes vie­tas, kū­ri­niais.
Ne­pa­mirš­ti pa­mi­nė­ti ir Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­niai Pau­lius Mikš­ta, Er­nes­tas Kur­mis, Jus­ti­nas Ka­zi­mie­ras Vait­kus, Ei­man­tas Kun­dro­tas bei „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos moksleiviai Ed­ga­ras Bud­rys, Emi­lis Ka­ra­zi­nas, Ge­rar­das Gai­lius, Ai­va­ras Ši­lins­kas, Os­val­das Rau­dys, Au­ri­mas Bla­dyč­ka bei dau­ge­lis ki­tų, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­čių mo­ky­to­jo V. Rai­bu­žio or­ga­ni­zuo­ja­mo­je veik­lo­je ir puo­se­lė­jan­čių lie­tu­vių liau­dies me­ną, ro­dan­čių vi­suo­me­nei sa­vo pui­kius dar­bus.
Į pa­ro­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją at­vy­kęs vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius ir Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tė In­gri­da Uz­ne­vi­čiū­tė svei­ki­no mo­ky­to­ją V. Rai­bu­žį, iš­mo­kiu­sį mo­ki­nius iš me­džio drož­ti uni­ka­lius me­no kū­ri­nius, bei vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius gra­žios me­džio dir­bi­nių pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga. „Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me už gra­žius, įspū­din­gus, me­niš­kus dir­bi­nius. Džiu­gu, kad mo­ky­to­jas su­ge­ba ug­dy­ti­niams per­duo­ti me­ni­nę gys­le­lę, ir jie kas­met ste­bi­na pa­sie­ki­mais“, – dė­ko­jo vi­ce­me­ras ir, kaip pats sa­kė, įpa­rei­go­tas me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, P. Mikš­tai, E. Kur­miui, O. Bu­tai, E. Kle­naus­kiui bei A. Jur­gai­čiui įtei­kė pa­dė­kos raš­tus.
Il­ga­me­tį Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­ją sa­vo ruož­tu svei­ki­no ir sėk­mės kū­ry­bi­nia­me ke­ly­je lin­kė­jo šios mo­kyk­los di­rek­to­rė Ja­ni­na Po­ciu­tė. „Ket­vir­tį am­žiaus mo­kyk­lo­je dir­ban­tis mo­ky­to­jas tu­ri ta­len­tą su­bur­ti mo­ki­nius ir juos „už­krės­ti“ ne­blės­tan­čiu kū­ry­biš­ku­mu. Tai – uni­ka­lus pe­da­go­gas“, – džiau­gė­si V. Rai­bu­žio ta­len­tu ir at­si­da­vi­mu dar­bui di­rek­to­rė.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga V. Rai­bu­žį ­svei­kin­o Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los at­sto­vė Al­ma Gal­mi­nie­nė, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos dai­lės mo­ky­to­ja Il­ma Za­bors­kie­nė, Tau­to­dai­lės ku­ra­to­rė, pa­ro­dų or­ga­ni­za­to­rė, dai­lės mo­ky­to­ja Jo­lan­ta Mil­te­nė, Vai­kų bib­lio­te­kos ve­dė­ja Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė bei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė.
Dau­ge­lis mo­ki­nių, pri­sta­čiu­sių pa­ro­do­je dar­bus, bu­vo ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais. Jiems pa­lin­kė­ta sėk­mės, kū­ry­biš­ku­mo, su­si­tel­ki­mo puo­se­lė­jant lie­tu­viš­ką­sias me­no tra­di­ci­jas.
Svei­ki­nu­sie­ji mo­ky­to­jui V. Rai­bu­žiui ne tik dė­ko­jo už gra­žią me­džio dir­bi­nių pa­ro­dą, įkur­din­tą Vai­kų bib­lio­te­ko­je, bet ir lin­kė­jo di­džiu­lės kū­ry­bi­nės sėk­mės, kan­try­bės, iš­tver­mės.
Ren­gi­nio ce­re­mo­ni­ją papuošė ma­žų­jų dai­ni­nin­kų ir skai­to­vų pa­si­ro­dy­mas, ma­lo­niai nu­tei­kęs da­ly­va­vu­siuo­sius pa­ro­dos ati­da­ry­me.
Me­džio dir­bi­nių pa­ro­da Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je, esan­čio­je Lais­vės al. 19, veiks iki gruo­džio pa­bai­gos.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: V. Raibužį (kairėje) sveikino ir sėkmės linkėjo vicemeras M. Jurčius ir I. Uznevičiūtė.

Komentarai
Kiti straipsniai