Šeštadienis, 2019 m. gruodžio 14 d.

Lei­di­mų kirs­ti miš­ką iš­da­vi­mo tvar­ka

Miš­ko kir­ti­mai – svar­bi ūki­nin­ka­vi­mo miš­ke bei miš­ko prie­žiū­ros da­lis, to­dėl pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, ke­ti­nan­tiems vyk­dy­ti miš­ko kir­ti­mus, pri­va­lu su­si­pa­žin­ti su Lei­di­mų kirs­ti miš­ką iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­grin­di­nė­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios glaus­tai iš­dės­ty­tos šia­me straips­ne­ly­je.

Kas iš­duo­da lei­di­mus kirs­ti miš­ką, de­ri­na pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką?
Lei­di­mus kirs­ti miš­ką iš­duo­da ir pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mą kirs­ti de­ri­na Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) te­ri­to­ri­niai po­sky­riai. VMT sve­tai­nė­je ad­re­su www.amvmt.lt pa­gal miš­ko skly­po bu­vi­mo vie­tą ga­li­ma su­ži­no­ti, į ku­rį po­sky­rį ir pa­rei­gū­ną rei­kė­tų kreip­tis.

Ko­kiais at­ve­jais ne­rei­ka­lin­gas nei lei­di­mas kirs­ti miš­ką, nei pra­ne­ši­mas apie ke­ti­ni­mą kirs­ti?
Miš­ko sa­vi­nin­kas tu­ri tei­sę be lei­di­mo kirs­ti miš­ką ar pra­ne­ši­mo apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką pra­kirs­ti ri­bi­nę skly­po li­ni­ją (1,5 met­ro į sa­vo miš­ko val­dos pu­sę), kirs­ti sau­suo­lius ir pa­vie­nes vė­ja­var­tas, ug­dy­ti jau­nuo­ly­nus iki 20 me­tų am­žiaus.
Ta­čiau, jei mi­nė­tais miš­ko kir­ti­mais pa­ga­min­tą me­die­ną pla­nuo­ja­ma teik­ti į rin­ką, t. y. par­duo­ti, bū­ti­na pa­teik­ti pra­ne­ši­mą apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką.
Vi­sais ki­tais at­ve­jais, no­rint kirs­ti miš­ką, rei­ka­lin­gas ar­ba lei­di­mas kirs­ti miš­ką, ar­ba su­de­rin­tas pra­ne­ši­mas apie ke­ti­ni­mą kirs­ti.

Ko­kiais at­ve­jais rei­ka­lin­gas lei­di­mas kirs­ti miš­ką?
Lei­di­mas kirs­ti miš­ką pri­va­lo­mas vi­siems pa­grin­di­niams ir ply­nie­siems sa­ni­ta­ri­niams miš­ko kir­ti­mams. Pa­grin­di­niais miš­ko kir­ti­mais va­di­na­mi bran­džių me­dy­nų kir­ti­mai. Bran­džiais lai­ko­mi me­džiai, pa­sie­kę Miš­ko kir­ti­mų tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tą kir­ti­mo am­žių.
No­rint vyk­dy­ti pa­grin­di­nius miš­ko kir­ti­mus di­des­nia­me kaip 3 ha miš­ko skly­pe, pir­miau­sia rei­kia pa­reng­ti miš­kot­var­kos pro­jek­tą. Pro­jek­tus ren­gian­čių pro­jek­to au­to­rių są­ra­šą ga­li­ma ras­ti jau mi­nė­to­je VMT in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Ma­žes­nia­me nei 3 ha miš­ko skly­pe ga­li­ma vyk­dy­ti miš­ko kir­ti­mus be miš­kot­var­kos pro­jek­to pa­ruo­šus bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tus, pa­reng­tus miš­ki­nin­ko spe­cia­lis­to.
Lei­di­mas kirs­ti miš­ką iš­duo­da­mas pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kui ar sa­vi­nin­ko įga­lio­tam as­me­niui pa­gal pa­teik­tą no­ta­ro pa­tvir­tin­tą įga­lio­ji­mą. Jei že­mės skly­pas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta kirs­ti miš­ką, val­do­mas ben­dro­sios nuo­sa­vy­bės tei­se, iš­duo­da­mas vie­nas lei­di­mas kirs­ti miš­ką vi­siems ben­dra­tur­čiams tik esant vi­sų ben­dra­tur­čių raš­tiš­kam su­ti­ki­mui.
Lei­di­mas kirs­ti miš­ką iš­duo­da­mas per 5 dar­bo die­nas nuo pra­šy­mo ir bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo; jei­gu miš­kas pa­ten­ka į Kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos zo­ną – per 10 dar­bo die­nų. Taip pat do­ku­men­tus lei­di­mui kirs­ti miš­ką ga­li­ma pa­teik­ti per Ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų iš­da­vi­mo sis­te­mą (ALIS) https://alis.am.lt.
Lei­di­mo kirs­ti miš­ką ga­lio­ji­mo ter­mi­nas nu­sta­to­mas ne il­ges­nis kaip iki ei­na­mų­jų me­tų gruo­džio 31 d., bet ga­li bū­ti pra­tęs­tas iki 6 mė­ne­sių pa­gal lei­di­mą ga­vu­sio ju­ri­di­nio ar fi­zi­nio as­mens raš­tiš­ką pra­šy­mą.

Ko­kiais at­ve­jais rei­kia pa­teik­ti pra­ne­ši­mą apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką?
Kai pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti ne pa­grin­di­nius miš­ko kir­ti­mus, VMT te­ri­to­ri­nis po­sky­ris, ku­rio te­ri­to­ri­jo­je yra miš­kas, in­for­muo­ja­mas apie tai pa­tei­kiant pra­ne­ši­mą apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką. Per 14 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo iš­siun­ti­mo re­gist­ruo­tu laiš­ku ar­ba įtei­ki­mo as­me­niš­kai ne­ga­vus nei­gia­mo at­sa­ky­mo, ar­ba ga­vus raš­tiš­ką su­de­ri­ni­mą anks­čiau, ga­li­ma vyk­dy­ti nu­ma­ty­tus miš­ko kir­ti­mus. Jei miš­kas val­do­mas ke­lių ben­dra­sa­vi­nin­kų, pa­tei­kia­mas vie­nas pra­ne­ši­mas apie ke­ti­ni­mą kirs­ti. Jį tu­ri pa­si­ra­šy­ti vi­si ben­dra­sa­vi­nin­kai ar­ba vie­nas ben­dra­sa­vi­nin­kas, ta­čiau kar­tu pa­teik­da­mas ki­tų ben­dra­sa­vi­nin­kų ra­šy­ti­nius su­ti­ki­mus dėl pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tų miš­ko kir­ti­mų. Su­ti­ki­mams no­ta­ro tvir­ti­ni­mas ne­bū­ti­nas. Pra­ne­ši­mo for­mą ga­li­ma ras­ti ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nės www.am.lt skil­ty­je „Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams“. Jei pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti re­ti­ni­mo ar ei­na­muo­sius miš­ko kir­ti­mus, kar­tu su pra­ne­ši­mu siun­čia­mi ir bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tai. Ki­tų rū­šių miš­ko kir­ti­mams (at­ran­ki­niams sa­ni­ta­ri­niams, tarp jų ir vė­ja­lau­žų kir­ti­mams, bal­talks­nių, gluos­nių ir dre­bu­lių kir­ti­mams, miš­ko kir­ti­mams sa­vo reik­mėms iš­ker­tant iki 3 m3 iš ha ir kt.) bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tai ne­pri­va­lo­mi. Kai ei­na­mie­ji ar re­ti­ni­mo kir­ti­mai su­pro­jek­tuo­ti vi­di­nia­me miš­kot­var­kos pro­jek­te, bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tai ne­tei­kia­mi.
Re­ti­ni­mo ir ei­na­mie­siems miš­ko kir­ti­mams me­džių žy­mė­ji­mo ir bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tų ren­gi­mo tvar­ka to­kia pa­ti kaip ir pa­grin­di­niams miš­ko kir­ti­mams, o iš­ker­ta­mos me­die­nos tū­ris ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal Bir­žių at­rė­ži­mo ir įver­ti­ni­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tą tvar­ką.

Pri­me­na­me, kad lei­di­mą kirs­ti miš­ką ar­ba pra­ne­ši­mą apie ke­ti­ni­mą kirs­ti ar jo ko­pi­ją, kaip tei­sė­tą miš­ko iš­kir­ti­mą įro­dan­čius do­ku­men­tus, miš­ko val­dy­to­jai ir nau­do­to­jai pri­va­lo sau­go­ti pen­ke­rius me­tus.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

S-12

Komentarai
Kiti straipsniai