Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jai – stip­riau­si Spor­to mė­gė­jų žai­dy­nė­se

Lap­kri­čio 10 die­ną spor­tuo­jan­čios se­niū­ni­jos su­si­bū­rė į mė­gė­jų spor­to žai­dy­nes. Pir­ma­sis eta­pas bu­vo įvy­kęs dar bir­že­lio mė­ne­sį, ku­ria­me ge­riau­siai pa­si­ro­dė 77 taš­kus su­rin­ku­si Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ko­man­da. O Ša­tei­kių ir Nau­so­džio se­niū­ni­jos bu­vo su­rin­ku­sios po vie­no­dai taš­kų (74). Tai­gi ant­ra­ja­me eta­pe se­niū­ni­jos tu­rė­jo pa­si­steng­ti, kad įro­dy­tų sa­vo spor­ti­nius su­ge­bė­ji­mus.

Pir­mo­ji rung­tis – plau­ki­mo (4×50 m) es­ta­fe­tė – vy­ko Rie­ta­vo ba­sei­ne. Šio­je rung­ty­je ge­riau­sias jė­gas pa­ro­dė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ko­man­da, nu­plau­ku­si ben­dru re­zul­ta­tu per 6:05:26. An­tri bu­vo Ša­tei­kių, tre­ti – Bab­run­go se­niū­ni­jų ko­man­dų spor­ti­nin­kai.
Ant­ro­ji rung­tis – sta­lo te­ni­sas – vy­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je. Šio­se var­žy­bo­se pa­jė­giau­sia bu­vo vėl­gi Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ko­man­da, ku­ri iš­ko­vo­jo 2 per­ga­les. Bab­run­go ko­man­dos na­riai bu­vo an­tri, o ša­tei­kiš­kiai – tre­ti.
Tre­čio­jo­je rung­ty­je – es­ta­fe­tė­se – jė­gas se­niū­ni­jų at­sto­vai iš­ban­dė tri­ko­vės rung­ty­je. Tai bau­dų me­ti­mas, smi­gi­nis ir dvi­ra­čių sla­lo­mas. Šį kar­tą Bab­run­go ko­man­da iš­si­ver­žė į prie­kį, jų ben­dras lai­kas – 5.50. An­tra bu­vo Ša­tei­kių ko­man­da, tre­čia – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos.
Bou­lin­go rung­ty­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Bab­run­go se­niū­ni­jos ko­man­da, su­rin­ku­si 1293 taš­kus, o pri­si­jun­gu­si Stal­gė­nų se­niū­ni­ja tik 2 taš­kais at­si­li­ko nuo Bab­run­go ko­man­dos, tad li­ko ant­ro­je vie­to­je. Tre­ti bu­vo kal­va­riš­kiai, ket­vir­ti – ša­tei­kiš­kiai.
Su­skai­čia­vus vi­sų vie­nuo­li­kos rung­čių taš­kus, pa­aiš­kė­jo, kad ben­dro­je įskai­to­je tre­či­ą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Bab­run­go se­niū­ni­jos ko­man­da. An­tra li­ko Ša­tei­kių se­niū­ni­jos ko­man­da, o žai­dy­nių pir­mos vie­tos tau­rę į vir­šų kė­lė spor­to mė­gė­jai iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos. Žai­dy­nių pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti tau­rė­mis ir pi­ni­gi­niais pri­zais.

 

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai