Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Vy­riš­kas „auk­lė­ji­mas“: nu­ve­žė į miš­ką, da­vė į vei­dą ir pa­li­ko be apa­ti­nių…

Vie­ną šių me­tų va­sa­ros va­ka­rą plun­giš­kis R. E. (gim. 1986 m.) bu­vo nu­tver­tas prie A. Vaiš­vi­los g. 33-io­jo na­mo, per prie­var­tą įso­din­tas į au­to­mo­bi­lį, nu­vež­tas į Jė­ru­bai­čių kai­mo miš­ką ir pa­že­min­tas – pa­gra­si­nant smur­tu, tu­rė­jo nu­si­reng­ti, o ta­da bu­vo pa­lik­tas li­ki­mo va­liai. Už to­kius dar­be­lius lap­kri­čio 15-ąją die­ną tei­sia­mų­jų suo­le sė­dė­jo du vy­rai: rie­ta­viš­kis Man­tas Kon­tri­mas (gim. 1986 m.) ir Al­ko kai­mo (Rie­ta­vo sav.) gy­ven­to­jas Ra­mū­nas Si­gi­ne­vi­čius (gim. 1984 m.). Ir vis­kas dėl mo­ters…

Mi­nė­ti tei­sia­mie­ji kal­tin­ti tuo, jog api­plė­šė žmo­gų (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 180 str. 1 d.), o M. Kon­tri­mas – dar ir ne­tei­sė­tu lais­vės at­ėmi­mu pa­nau­do­jant smur­tą (BK 146 str. 2 d.). Abu sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka – ne­be­kvies­ti liu­di­nin­kai, ne­be­ap­klaus­tas nu­ken­tė­ju­sy­sis. Pas­ta­ra­sis į teis­mo po­sė­dį net ne­at­vy­ko.
Nu­si­kal­ti­mą vy­rai įvyk­dė lie­pos 30-osios va­ka­rą. Iš pra­džių, apie 20 va­lan­dą, prie A. Vaiš­vi­los g. 33-io­jo na­mo R. E. už kak­lo su­grie­bė M. Kon­tri­mas ir nu­tem­pė prie au­to­mo­bi­lio. Per prie­var­tą į ma­ši­ną įso­din­tas vy­ras bu­vo nu­vež­tas į Jė­ru­bai­čių kai­mo miš­ką, o ten abu su R. Si­gi­ne­vi­čiu­mi jį auk­lė­jo: tren­kė į vei­dą, stum­dė, gra­si­no su­mu­šian­tys, lie­pė nu­si­reng­ti. Vy­ras tu­rė­jo ati­duo­ti ba­tus, ko­ji­nes, šor­tus ir net apa­ti­nius. Šie daik­tai bu­vo iš­mes­ti miš­ke. Taip pat pa­ė­mė mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, iš­trau­kė ir su­lau­žė SIM kor­te­lę. Ta­da, apie 20.30 va­lan­dą, pa­li­ko žmo­gų li­ki­mo va­liai ir nu­va­žia­vo. Nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­ta 82 eu­rų tur­ti­nė ža­la.
Kaip teis­me pa­sa­ko­jo M. Kon­tri­mas, tą­dien su R. Si­gi­ne­vi­čiu­mi at­va­žia­vo į Plun­gę. Ne­nei­gė, jog bu­vo iš­gė­rę. Sė­dė­jo au­to­mo­bi­ly­je prie A. Vaiš­vi­los g. 33-io­jo na­mo. Dar bu­vo vai­ruo­to­jas Ta­das, ku­ris juos ve­žio­jo, ir R. Si­gi­ne­vi­čiaus su­gy­ven­ti­nė Lau­ra su dviem vai­kais.
Pas­ta­ro­ji mo­te­ris anks­čiau gy­ve­no su plun­giš­kiu R. E. ir bu­vo už­si­mi­nu­si, kad anas ją skriau­dė. To­dėl M. Kon­tri­mas ir da­bar­ti­nis mo­ters su­gy­ven­ti­nis R. Si­gi­ne­vi­čius nu­ta­rė su mo­ters bu­vu­siuo­ju „pa­si­kal­bė­ti“.
Kai R. E. iš­ėjo iš na­mo, M. Kon­tri­mas sa­kė prie jo pri­siar­ti­nęs ir pa­kvie­tęs ei­ti iki au­to­mo­bi­lio. Šis ne­la­bai te­no­rė­jo, tad ap­ka­bi­no per kak­lą ir nu­tem­pė, lie­pė lip­ti vi­dun. Nu­ta­rė vyk­ti to­liau nuo mies­to, tad pa­su­ko link Jė­ru­bai­čių. Prie miš­ko iš­li­po tri­se, o vai­ruo­to­jas su mo­te­ri­mi ir vai­kais pa­va­žia­vo to­liau.
Vy­rai klau­sė, už ką R. E. mu­šė Lau­rą? Šis ne­va at­sa­kęs, jog gir­tas bū­da­vo. Ar tren­kė au­kai į vei­dą, M. Kon­tri­mas sa­kė ne­be­pa­me­nan­tis, bet su­ti­ko, jog ga­lė­jo ne­stip­riai su­duo­ti. Dėl gra­si­ni­mų su­muš­ti ir­gi ne­pri­si­mi­nė. Reng­tis lie­pė to­dėl, kad no­rė­jo jį pa­že­min­ti, pa­si­ty­čio­ti, o ne api­plėš­ti. Nė vie­no daik­to ne­pa­si­sa­vi­no – vis­ką iš­me­tė.
Ko­ne nuo­gas – vien su marš­ki­nė­liais – miš­ke pa­lik­tas vy­ras pa­trau­kė į vie­ną pu­sę, jo skriau­dė­jai nu­ė­jo į ki­tą, bet juos ne­tru­kus pa­ė­mė iš­kvies­tas tas pats vai­ruo­to­jas.
Pa­na­šiai si­tu­a­ci­ją nu­pa­sa­ko­jo ir R. Si­gi­ne­vi­čius. Jis taip pat kal­bė­jo apie pa­si­ty­čio­ji­mą, o ne apie api­plė­ši­mą, ir kad vy­ras ne­bu­vo mu­ša­mas, o tik pa­stum­tas. Dar pri­si­pa­ži­no, kad au­to­mo­bi­ly­je ty­čia su­lau­žė R. E. aki­nius.
Jau ki­tą die­ną kal­ti­na­mie­ji sa­kė su­ži­no­ję, kad au­ka krei­pė­si į po­li­ci­ją. Dėl sa­vo po­el­gio vy­rai la­bai ap­gai­les­ta­vo, sa­kė at­si­pra­šę nu­ken­tė­ju­sio­jo ir at­ly­gi­nę jam ža­lą.
Abu kal­ti­na­mie­ji tu­ri pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą, M. Kon­tri­mas sa­kė dir­ban­tis trin­ke­lių klo­jė­ju, o R. Si­gi­ne­vi­čius mi­nė­jo esąs be­dar­bis. Su tei­sė­sau­ga vy­rai taip pat jau yra tu­rė­ję rei­ka­lų – M. Kon­tri­mas teis­tas už plė­ši­mą, baus­mę yra at­li­kęs, bet teis­tu­mas ne­iš­ny­kęs. R. Si­gi­ne­vi­čius teis­tas šie­met rug­pjū­tį bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, bau­dos nė­ra su­mo­kė­jęs.
Pa­aiš­kė­jus, jog R. E. at­žvil­giu tei­sia­mie­ji api­plė­ši­mo tiks­lų ne­tu­rė­jo, iš­nag­ri­nė­jus by­lą, pro­ku­ro­rė pa­siū­lė kal­ti­ni­mą dėl plė­ši­mo abiem per­kva­li­fi­kuo­ti į kal­ti­ni­mą dėl chu­li­ga­niz­mo (BK 284 str.), bet kal­ti­ni­mą dėl ne­tei­sė­to lais­vės at­ėmi­mo M. Kon­tri­mui pa­lik­ti.
Ko­kias baus­mes pa­skelbs teis­mas, pa­aiš­kės lap­kri­čio 29 die­ną. Pro­ku­ro­rės siū­ly­mu, jau su­ma­ži­nus treč­da­liu, M. Kon­tri­mui ga­lė­tų bū­ti skir­ti me­tai ne­lais­vės pa­tai­sos na­muo­se, o R. Si­gi­ne­vi­čiui – 8 mė­ne­siai. Tie­sa, baus­mių vyk­dy­mai tu­rė­tų bū­ti ati­dė­ti, ki­taip sa­kant, vy­rai grei­čiau­siai at­si­pirks lyg­ti­nė­mis baus­mė­mis.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai