Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

Už ci­ga­re­tes siū­lė obuo­lių

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį Tarp­tau­ti­nės ne­rū­ky­mo die­nos pro­ga Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) kvie­tė pra­ei­vius stab­te­lė­ti Se­na­mies­čio aikš­tė­je.

Plun­gės VSB dar­buo­to­jai gy­ven­to­jams siū­lė pa­kal­bė­ti apie rū­ky­mo ža­lą su Ad­ven­tis­tų baž­ny­čios pa­sto­riu­mi Gin­ta­ru Ne­kiu, taip pat kvie­tė pri­si­jung­ti prie no­rin­čių­jų mes­ti rū­ky­ti gru­pės, ra­gi­no pa­žiū­rė­ti fil­mu­kų apie rū­ky­mo ža­lą or­ga­niz­mui, su­da­ly­vau­ti įvai­rio­se rung­ty­se ir lai­mė­ti pri­zų. Be to, rū­ka­lius kvie­tė į ak­ci­ją, t. y. mai­nu­s, ku­rių me­tu už ati­duo­tas ci­ga­re­tes bu­vo siū­lo­ma obuo­lių. Šie vai­siai bu­vo da­li­na­mi ir ki­tiems pa­šne­ko­vams bei pra­ei­viams.

Nuotraukoje: Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai su praeiviais kalbėjo apie rūkymo žalą.

Komentarai
Kiti straipsniai