Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

Ūki­nia­me pa­sta­te ap­ti­ko 20 lit­rų na­mi­nu­kės

Lap­kri­čio 14-ąją, apie 12 val., Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ap­si­lan­kė Tve­rų se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Tau­ko­ly­džių kai­me. Pa­gal ano­ni­miš­kai gau­tą in­for­ma­ci­ją, vie­nas kai­mo gy­ven­to­jas už­si­i­ma na­mi­nu­kės ga­my­ba.

Pa­rei­gū­nai lau­kė, kol 1965 m. gi­męs vy­ras at­eis į įvy­kio vie­tą, ir jį su­lai­kė. Pažeidėjas su­lai­ky­tas pir­mą kar­tą. Vy­rui pri­klau­san­čio ūki­nio pa­sta­to vi­du­je ras­ta apie 20 lit­rų bal­tos spal­vos skys­čio, ga­li­mai na­mų ga­my­bos stip­rio­jo al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo. Na­mi­nu­kė bu­vo sle­pia­ma šiukš­lių mai­še. Tau­ko­ly­diš­kis ne­pri­si­pa­ži­no ga­mi­nęs na­mi­nę deg­ti­nę. Anot jo, ga­vo iš ne­pa­žįs­ta­mo as­mens. Taip pat mi­nė­jo na­mi­nu­kę lai­kęs sa­vo reik­mėms. Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai