Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

„Se­niū­ni­jų die­nų“ ati­da­ry­mas La­bar­džiuo­se

Lap­kri­čio 9-ąją pra­si­dė­jo tra­di­ci­nis po Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę ke­liau­jan­tis ren­gi­nys „Se­niū­ni­jų die­nos“. Pir­ma­sis šių me­tų kon­cer­tas, ku­rį do­va­no­jo sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­tys ko­lek­ty­vai, su­skam­bo La­bar­džiuo­se.

Va­ka­rą ve­du­si Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė pa­kvie­tė su­si­rin­ku­sius džiaug­tis šia mi­nu­te, ra­gi­no links­mai leis­ti lai­ką ben­druo­me­nės ap­sup­ty­je.
Šven­tė­je ap­si­lan­kė ir sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, pa­lin­kė­jęs la­bar­diš­kiams ge­ros nuo­tai­kos, kad jos ne­pri­stig­tų ne tik sa­lė­je, bet ir vi­sų šir­dy­se.
Mu­zi­ki­nės šven­tės pra­di­nin­kai bu­vo Dau­gė­dų fi­lia­lo vo­ka­li­nis in­stru­men­ti­nis an­sam­blis, ku­riam va­do­vau­ja Juo­zas Bars­tei­ga. Po dau­gė­diš­kių pa­si­ro­dė Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to cho­ras, va­do­vau­ja­mas Vil­mos Jo­ku­baus­kai­tės. Pas­ku­ti­nie­ji va­ka­ro kon­cer­ti­nės pro­gra­mos da­ly­viai – Tve­rų kul­tū­ros na­mų fol­klo­ro an­sam­blis (vad. Arū­nas Ged­man­tas).
Iš­se­kus skam­bioms dai­noms, Rie­ta­vo se­niū­ni­jos se­niū­nas Ro­ma­nas Jur­čius dė­ko­jo ko­lek­ty­vams ir jų va­do­vams, or­ga­ni­za­to­riams, ren­gi­nį ve­du­siai B. Ged­mi­nai­tei. La­bar­džių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kei se­niū­nas įtei­kė ro­žių puokš­tę.

Komentarai
Kiti straipsniai