Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

Plungiškiai skaitytojai įvertinti Šiauliuose

Jau ra­šė­me, kad lap­kri­čio 8 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko kny­gų pri­sta­ty­mo šven­tė-kon­kur­sas. Po sa­vai­tės – lap­kri­čio 15-ąją pen­ki atrinkti da­ly­viai va­žia­vo į Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ku­sį di­džio­jo kny­gų pri­sta­ty­mo kon­kur­so fi­na­lą.

Į ren­gi­nį Šiau­liuo­se su­si­rin­ko per 70 da­ly­vių iš Šiau­lių, Tel­šių, Pa­pi­lės, Pa­kruo­jo, Jo­niš­kio, Kel­mės, Ven­tos, Ma­žei­kių, Ak­me­nės ir, ži­no­ma, Plun­gės mies­tų ir ra­jo­nų mo­kyk­lų. Po bib­lio­te­kos di­rek­to­riaus Bro­niaus Mas­ko­liū­no svei­ki­ni­mo ir trum­po, bet la­bai nuo­šir­daus šiau­lie­tės dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos kū­rė­jos ir at­li­kė­jos Ie­vos Nar­ku­tės kon­cer­to, pra­si­dė­jo svar­biau­sio­ji da­lis – kny­gų pri­sta­ty­mai. Jie vy­ko trim eta­pais ir tru­ko vi­są die­ną – nuo vi­dur­die­nio iki 6 va­lan­dos va­ka­ro. Pir­miau­sia apie pa­mėg­tus kū­ri­nius pa­sa­ko­jo pra­di­nu­kai, vė­liau – penk­to­kai–­aš­tun­to­kai, ga­liau­siai – gim­na­zis­tai. Per per­trau­kas bib­lio­te­ki­nin­kai vai­kus ir mo­ky­to­jus vai­ši­no, ve­dė jiems edu­ka­ci­jas, o po vy­riau­sių­jų pa­si­ro­dy­mų pakvietė į eks­kur­si­jas po bib­lio­te­ką.
Kon­kur­so me­tu da­ly­viai ne tik pa­sa­ko­jo, bet ir pa­si­tel­kė pa­čių įvai­riau­sių prie­mo­nių, pa­de­dan­čių pri­sta­ty­ti kny­gas: ro­dė skaid­res, vai­di­no, šo­ko, per­si­ren­gė he­ro­jais, ro­dė fil­mu­kus, net­gi dai­na­vo pa­gal kny­gą su­kur­tą dai­ną, re­pa­vo.
Šis ren­gi­nys, prie­šin­gai nei at­ran­ki­nis, vy­kęs Plun­gė­je, bu­vo la­biau įtemp­tas. Po kiek­vie­no kū­ri­nio pri­sta­ty­mo kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja ap­tar­da­vo pa­si­ro­dy­mo pliu­sus ir mi­nu­sus. Tai­gi ir nu­ga­lė­to­jai bu­vo ren­ka­mi la­bai at­sa­kin­gai. Skir­tos še­šios no­mi­na­ci­jos ir tik pir­mo­sios vie­tos tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se.
Džiu­gu, kad vi­si mū­sų at­sto­vai grį­žo su ap­do­va­no­ji­mais. 1–4 kla­sių gru­pė­je Plun­gei at­sto­va­vę Ku­lių gim­na­zi­jos tre­čio­kai Aus­tė­ja Ži­lins­kai­tė ir Ag­nius Za­lec­kis pel­nė no­mi­na­ci­ją „Ge­riau­sias lie­tu­vių au­to­riaus kny­gos pri­sta­ty­mas“ už Re­be­kos Unos kny­gos „Aš esu To­mas, sek­lys“ pri­sta­ty­mą. Jau­nie­siems skai­ty­to­jams pa­si­ruoš­ti pa­dė­jo gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja ir Ag­niaus ma­ma Dai­va Za­lec­kie­nė bei bib­lio­te­ki­nin­kė Lai­ma Kniukš­tie­nė.
5–8 kla­sių gru­pės at­sto­vės Dei­man­tė Ja­ra­šiū­nai­tė ir Gre­ta Mic­ke­vi­čiū­tė iš „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los įver­tin­tos no­mi­na­ci­ja „Ge­riau­sias ame­ri­kie­čių kny­gos pri­sta­ty­mas“. Mer­gi­nos pa­pa­sa­ko­jo apie Da­vido Le­vit­hano kny­gą „Kiek­vie­ną die­ną“. Joms pa­si­ruoš­ti pa­dė­jo lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Da­lia Svi­lai­tė.
Pas­ku­ti­nio­ji mū­sų at­sto­vė – Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kė Ga­bi­ja Kup­ry­tė – kon­kur­sui taip pat pa­si­rin­ko ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo D. Le­vit­hano ro­ma­ną „Kiek­vie­ną die­ną“. Jai 9–12 kla­sių gru­pė­je ko­mi­si­ja sky­rė pir­mą­ją vie­tą. Ren­gi­nio ve­dė­jas, įteik­da­mas di­dį­jį pri­zą, Ga­bi­jai net­gi nu­si­len­kė ir pa­ra­gi­no ne­su­sto­ti, tęs­ti tai, ką ji da­ro.
Nuo­šir­džiau­si svei­ki­ni­mai! Mū­siš­kiai – ne­re­a­lūs!

Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė,
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja

Nuotraukoje: Apdovanoti visi penki Plungės rajono atstovai.

Komentarai
Kiti straipsniai