Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Pa­ra­pi­jos na­mus siū­lo­ma per­im­ti Sa­vi­val­dy­bei, ten pla­nuo­ja­mas Die­nos cen­tras ne­įga­lie­siems

Ša­lia baž­ny­čios esan­čius pa­ra­pi­jos na­mus ug­nis su­nio­ko­jo 2009-ųjų va­sa­rą. Nuo ta­da pa­sta­tas šiek tiek bu­vo ap­tvar­ky­tas, ta­čiau ne iki ga­lo. Da­bar Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė siū­ly­mą šį pa­sta­tą per­im­ti pastarosios ži­nion pa­gal pa­nau­dą.

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­te bei Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se da­ly­va­vęs de­ka­nas V. Ged­vai­nis po­sė­džiau­to­jams dės­tė, jog Sa­vi­val­dy­bei siū­lo­ma pa­ra­pi­jos na­mus per­im­ti pa­nau­dos su­tar­ties pa­grin­dais maž­daug dvi­de­šim­ties ar tris­de­šim­ties me­tų ter­mi­nui ir nau­do­tis pa­tal­po­mis bei jas val­dy­ti ne­at­ly­gin­ti­nai.
Pa­nau­dos ga­vė­ja, t. y. Sa­vi­val­dy­bė, sa­vo lė­šo­mis at­lik­tų pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ją ir pa­ra­pi­jos na­muo­se ga­lė­tų vyk­dy­ti veik­lą, ku­ri teik­tų nau­dą vi­suo­me­nei bei ne­pri­eš­ta­rau­tų krikš­čio­niš­koms ver­ty­bėms.
Kaip kal­bė­jo kle­bo­nas, – pa­sta­tas yra baž­ny­čiai ne­dė­kin­go­je vie­to­je, ant po­sū­kio, tad ke­lią to­je vie­to­je per­ei­ti, ypač se­nam žmo­gui ar vai­kui, nė­ra sau­gu. Be to, vi­so di­džiu­lio pa­sta­to baž­ny­čiai net ne­rei­kia, ji jo iš­lai­ky­ti ir eks­plo­a­tuo­ti ne­ga­li. Dva­si­nin­ko ma­ny­mu, pa­sta­tas tu­rė­tų tar­nau­ti ir pro­to, ir fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. To­dėl bū­tų tiks­lin­ga įku­ri vie­šą­ją įstai­gą – Die­nos cen­trą ne­įga­lie­siems. O baž­ny­čia rū­pin­tų­si tik dva­si­niais rei­ka­lais ir or­ga­ni­zuo­tų ne­įga­lie­siems šv. Mi­šias. Pa­ra­pi­nei veik­lai rei­kė­tų ne­daug pa­tal­pų, di­džio­ji da­lis lik­tų ne­įga­lių­jų veik­lai. Ki­to­kios veik­los, to­kios kaip vieš­bu­tis ar ka­vi­nė, po šiuo sto­gu V. Ged­vai­nis sa­kė ne­įsi­vaiz­duo­jan­tis.
Tie­sa, jau prieš ke­le­tą me­tų kal­bė­ta, kad šia­me pa­sta­te ga­lė­tų įsi­kur­ti vi­sos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos, iš­sky­rus vie­ni­jan­čias žmo­nes su pro­ti­ne ar psi­chi­ne ne­ga­lia. Da­bar­ti­nis de­ka­nas įsi­ti­ki­nęs, kad vie­tos už­tek­tų vi­siems. Jis už­si­mi­nė, jog bu­vo nu­ė­jęs į pro­to ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių pa­si­bu­vi­mą ir ma­tė, kad jų pa­tal­pos (Vy­tau­to gat­vė­je) la­bai niū­rios, ke­lian­čios dep­re­si­ją. To­dėl li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms rei­kia nau­jų, švie­ses­nių, erd­ves­nių pa­tal­pų. Su­tvar­ky­ti pa­ra­pi­jos na­mai tam tik­tų.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­an­tri­no, jog da­bar­ti­nė ne­įga­lių­jų būs­ti­nė – tie­siog ma­ža „kiur­kė“, kur vie­tos drau­gi­joms ne­daug, ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lį rei­kia neš­ti laip­tais, o šie yra per siau­ri! Jis pri­ta­rė min­čiai, kad pa­ra­pi­jos pa­sta­tas ga­lė­tų tar­nau­ti vi­siems ne­įga­lie­siems, čia bū­tų įkur­tas Die­nos cen­tras, bū­tų stei­gia­ma vie­šo­ji įstai­ga, o da­li­nin­kėmis tap­tų Sa­vi­val­dy­bė ir pa­ra­pi­ja.
Be to, Tel­šių ra­jo­ne esan­tis Dū­sei­kių pen­sio­na­tas at­ei­ty­je bus nai­ki­na­mas, Plun­gės ra­jo­ne tu­rės bū­ti pa­sta­ty­ti trys ben­dro gy­ve­ni­mo na­mai, tad tų na­mų gy­ven­to­jai taip pat ga­lės bū­ti ve­žio­ja­mi į pa­ra­pi­jos na­muo­se pla­nuo­ja­mą Die­nos cen­trą įvai­riam už­im­tu­mui.
Už­si­min­ta, jog ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­to nau­jo­jo Die­nos cen­tro įkū­ri­mas ga­li kai­nuo­ti dau­giau nei 1,1 mln. eu­rų.
Ko­mi­te­tų na­riai šiam pla­nuo­ja­mam žings­niui pri­ta­rė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Parapijai priklausantį pastatą savo žinion pagal panaudą greičiausiai perims Savivaldybė.

Komentarai
Kiti straipsniai