Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

Iš sos­ti­nė­je reng­to me­rų fo­ru­mo A. Čer­nec­kis grį­žo su ap­do­va­no­ji­mu

Lap­kri­čio 16-ąją Vil­niu­je sa­vi­val­dy­bių me­rai, mi­nist­rai, eko­no­mis­tai, ver­sli­nin­kai ir vi­suo­me­ni­nin­kai dis­ku­ta­vo apie re­gio­nų po­ten­cia­lą ir sa­vi­val­dą. Ką pa­kei­tė tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai? Ko­dėl Lie­tu­va ski­ria­ma į dvi da­lis? Kaip pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų ir for­muo­ti ge­res­nį re­gio­nų įvaiz­dį? Šios ir ki­tos te­mos bu­vo gvil­de­na­mos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ren­gia­ma­me Me­rų fo­ru­me.

Fo­ru­mas pra­si­dė­jo nuo sa­vi­val­dy­bių ap­do­va­no­ji­mų, ku­riuos įtei­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ei­mu­tis Mi­siū­nas. Mi­nist­ras iš­sky­rė ir ap­do­va­no­jo už įvai­rias ini­cia­ty­vas šias sa­vi­val­dy­bes: Prie­nų ra­jo­no, Rie­ta­vo bei Klai­pė­dos mies­to. Šioms sa­vi­val­dy­bėms įteik­ta prak­tiš­ka do­va­na – dro­nai. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei skir­tas ap­do­va­no­ji­mas „Už ge­rą­ją kon­sul­ta­vi­mo­si su gy­ven­to­jais pa­tir­tį“.
„Jūs esa­te de­mok­ra­ti­jos at­sto­vai. At­sto­vau­ja­te žmo­nėms, ži­no­te juos, ži­no­te kiek­vie­ną pro­ble­mą. Dėl to ki­lo po­rei­kis ir no­ras su­reng­ti to­kią dis­ku­si­ją ir iš­klau­sy­ti Jū­sų nuo­mo­nę apie tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus: ar lū­kes­čiai pa­si­tei­si­no, ką no­rė­tu­mė­te pa­to­bu­lin­ti“, – tei­gė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras E. Mi­siū­nas.
Me­rai ne tik ap­ta­rė, kaip jiems se­kė­si pir­mo­ji ka­den­ci­ja, kai jie bu­vo iš­rink­ti tie­sio­giai, bet ir kal­bė­jo apie sa­vi­val­dy­bės vaid­me­nį pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas, veik­los ga­li­my­bes re­gio­nuo­se ir jų po­ten­cia­lą. Sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si įvai­rių sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai, kal­bė­jo po­li­to­lo­gai bei moks­lo at­sto­vai. Ren­gi­nio me­tu su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­ty­tos sa­vi­val­dy­bių sėk­mės is­to­ri­jos.

Nuotraukoje: Apdovanojimą merui A. Černeckiui (dešinėje) įteikė Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Komentarai
Kiti straipsniai