Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­jas lais­vę iš­vys po 17-ikos me­tų

Pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je ra­šė­me apie Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­ją Sta­sį Lu­ka­vi­čių (gim. 1993 m.), ku­ris Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo tei­sia­mas už to pa­ties kai­mo gy­ven­to­jo Vla­do Alon­de­rio (gim. 1952 m.) nu­žu­dy­mą. Lap­kri­čio 16 die­ną kal­ti­na­ma­sis iš­gir­do nuosp­ren­dį – už gro­tų teks sė­dė­ti la­bai il­gai.

Trum­pai pri­me­na­me, jog ne­be­gy­vas Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­jas V. Alon­de­ris bu­vo ras­tas šių me­tų sau­sio 26-osios ry­tą. Vy­ras gu­lė­jo sa­vo na­mų prie­me­nė­je su­ža­lo­ta gal­va.
Pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no, kad žiau­rų nu­si­kal­ti­mą sau­sio 25-osios va­ka­re įvyk­dė ne­to­li au­kos na­mų gy­ve­nęs S. Lu­ka­vi­čius, ku­ris tą va­ka­rą gir­ta­vo pas pus­bro­lį, bet ei­da­mas na­mo, užsuko į ma­žai pa­žįs­ta­mo vie­ni­šo žmo­gaus so­dy­bą, ėmė tran­ky­ti na­mų lan­gus ir du­ris, o šei­mi­nin­kui iš­ėjus, iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų už­mu­šė jį kas­tu­vo smū­giais į gal­vą.
Šį nu­si­kal­ti­mą S. Lu­ka­vi­čius pa­da­rė baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu – anks­čiau bu­vo teis­tas už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą pa­tė­viui. Taip pat yra teis­tas už sa­va­val­džia­vi­mą. Pa­skir­ta teis­mo psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė pa­ro­dė, jog vy­ras pa­kal­ti­na­mas.
Pro­ku­ro­rė žu­di­kui siū­lė skir­ti 18 me­tų ne­lais­vės. Nuosp­ren­dis tu­rė­jo bū­ti pa­skelb­tas lap­kri­čio 13-ąją, ta­čiau tą­dien dėl svei­ka­tos su­tri­ki­mų S. Lu­ka­vi­čius bu­vo li­go­ni­nė­je, ir teis­mas ver­dik­tą ati­dė­jo.
Lap­kri­čio 16 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas S. Lu­ka­vi­čiui už žmog­žu­dys­tę sky­rė 15 me­tų ne­lais­vės. Baus­mės bu­vo su­ben­drin­tos su anks­tes­niais nuosp­ren­džiais, tad iš vi­so Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­jas be­lan­gė­je pra­leis 17 me­tų.
Šį nuosp­ren­dį per 20 die­nų dar ga­li­ma ap­skųs­ti.

Komentarai
Kiti straipsniai