Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Eg­lė Anu­žy­tė: „Sten­giuo­si pa­ste­bė­ti tuos žmo­nes, ku­riems rei­kia pa­gal­bos“

Džiu­gu, kad Plun­gė­je gy­ve­na daug jau­nų žmo­nių, ku­rie ne­abe­jin­gi ki­tų skaus­mui, jų pe­čius už­griu­vu­sioms bė­doms, ku­rie ge­ba nuo­šir­džiai ben­drau­ti, yra su­pra­tin­gi, ne­gai­li ge­ro žo­džio.

Vie­na to­kių – Eg­lė Anu­žy­tė, be­si­mo­kan­ti Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tre­čio­je kla­sė­je ir va­do­vau­jan­ti klu­bui INTERACT.
Pa­klau­sus Eg­lės apie šio klu­bo veik­lą, ji sa­kė, kad tai ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, su­bū­ru­si 14–18 me­tų jau­nuo­lius, už­si­i­man­ti lab­da­rin­ga veik­la, ren­gian­ti įvai­rias ak­ci­jas, be­si­sten­gian­ti pa­ste­bė­ti tuos, ku­riems rei­ka­lin­ga įvai­ria­pu­sė pa­gal­ba. Tad vi­sus, idė­jų ne­sto­ko­jan­čius ir no­rin­čius pa­dė­ti ki­tiems, Eg­lė sa­vo ruož­tu kvie­tė įsi­trauk­ti į INTERACT klu­bo veik­lą.
„Vi­sa­da ma­lo­nu da­ry­ti ge­rus dar­bus, pa­dė­ti ki­tiems, jei to rei­kia. Vi­sai ne­se­niai ap­lan­kė­me Plun­gės se­ne­lių glo­bos na­mus, kur ben­dra­vo­me su šių na­mų gy­ven­to­jais. Pa­sa­ko­jo­me jiems įvai­rias is­to­ri­jas bei da­li­jo­mės įspū­džiais, do­va­no­jo­me se­ne­liams pa­čių megz­tas ko­ji­nes, vai­ši­no­me sa­vo kep­tais py­ra­gais ir sau­sai­niais, tie­siog ma­lo­niai su jais lei­do­me lai­ką. Dau­ge­lis pa­sa­ky­tų, kas čia ypa­tin­go, bet ši­tiems pa­gy­ve­nu­siems vie­ni­šiems žmo­nėms su­tei­kė­me daug džiaugs­mo. At­si­svei­ki­nant ne vie­no aky­se ži­bė­jo aša­ros“, – pa­sa­ko­jo E. Anu­žy­tė, šių me­tų pa­va­sa­rį klu­bo pre­zi­den­to rin­ki­muo­se nu­run­gu­si vi­sus vai­ki­nus. Mer­gi­na pui­kiai su­pran­ta, kad nuo­šir­dus ir be­są­ly­giš­kas ben­dra­vi­mas at­ne­ša daug lai­mės ir džiaugs­mo į ki­tų žmo­nių gy­ve­ni­mus.
Be to, kaip sa­kė Eg­lė, jai pa­tin­ka ben­drau­ti ir pa­dė­ti žmo­nėms. „Be šių da­ly­kų ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo. Kaip ga­li ne­pa­dė­ti žmo­gui, ku­riam rei­kia ne tiek ma­te­ria­lių da­ly­kų, o už­ten­ka su juo pa­ben­drau­ti, pa­kal­bė­ti, iš­klau­sy­ti, ir jis pa­si­jun­ta lai­min­gu. Juk tai tik­rai nė­ra sun­ku“, – apie ben­dra­vi­mą, ku­ris da­ro ste­buk­lus, kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.
14 jau­nuo­lių vie­ni­jan­tis klu­bas ne­sto­ko­ja įvai­rių idė­jų, tad vie­ną kar­tą per sa­vai­tę ateina į su­si­rin­ki­mą, kur da­li­ja­si su­ma­ny­mais, įspū­džiais, ieš­ko žmo­nių, ku­riems rei­kia pa­gal­bos.
INTERACT klu­bo at­sto­vai Py­ra­gų die­nos pro­ga Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je vyk­dė gra­žią ak­ci­ją – vel­tui da­li­jo sa­vo ran­ko­mis kep­tus py­ra­gus pra­ei­viams. „Dau­ge­lis bi­jo­jo pa­si­vai­šin­ti mū­sų kep­to­mis sal­džio­mis do­va­no­mis, nes ma­nė, kad rei­kės su­si­mo­kė­ti. Ta­čiau bu­vo be ga­lo ma­lo­nu ma­ty­ti pla­čias pra­ei­vių šyp­se­nas, kai pa­ra­gau­da­vo mū­sų do­va­no­ja­mo ska­nės­to. Šyp­so­jo­mės ir mes. Ge­ra da­lin­tis šyp­se­no­mis su ki­tais“, – gra­žios ak­ci­jos pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si Eg­lė.
Ar­tė­ja di­džio­sios ir vi­sų la­bai lau­kia­mos me­tų šven­tės, tad, kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė, klu­bo na­riai ir­gi ne­lie­ka nuo­ša­ly ir ak­ty­viai, su di­džiau­siu ma­lo­nu­mu joms ruo­šia­si. Svar­biau­sias klu­bo tiks­las – pa­dė­ti sun­kiai be­si­ver­čian­tiems žmo­nėms, nors ma­ža da­le­le pri­si­dė­ti prie jų kas­die­ny­bės, siek­ti, kad ir į jų na­mus at­ei­tų lai­mė bei džiaugs­mas, kad šie žmo­nės pa­ti­kė­tų šv. Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų ste­buk­lais.
„Kaip jau ži­no­me, lap­kri­čio 30-ąją Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je vyks Ka­lė­dų eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tė. Klu­bo na­riai tai die­nai jau da­ro įvai­riau­sius rank­dar­bius, mez­ga ko­ji­nes, ser­ve­tė­les, stal­tie­sė­les, ruo­šia­si kep­ti sau­sai­nius, py­ra­gus. Juos šven­tės me­tu ke­ti­na par­da­vi­nė­ti Se­na­mies­čio aikš­tė­je. Žmo­nės vi­sas šias gė­ry­bes ga­lės nu­si­pirk­ti už ga­na sim­bo­li­nę kai­ną. Tie­siog ge­ros va­lios žmo­nės bus kvie­čia­mi au­ko­ti, kas kiek ga­li. Su­rink­tos lė­šos bus skirtos sun­kiai be­si­ver­čian­čiai pen­kių as­me­nų šei­mai, gy­ve­nan­čiai Rie­ta­ve. Apie šią šei­mą su­ži­no­jo­me iš sa­vo krikš­ta­tė­vių – ROTARY klu­bo na­rių, ku­rie vi­sa­da no­riai mums pa­de­da, re­mia, pa­siū­lo nau­jų idė­jų. Ži­no­me, kad tris vai­kus au­gi­nan­ti šei­ma gy­ve­na ma­žy­čia­me 18 kv. m bu­te. Šie ge­ri ir darbš­tūs žmo­nės sa­vo ran­ko­mis net su­si­ka­lė lo­vy­tę, kad ma­žie­ji šei­mos na­riai tu­rė­tų kur mie­go­ti. Šiai šei­mai už šven­tės me­tu su­rink­tas lė­šas ke­ti­na­me nu­pirk­ti ir pa­do­va­no­ti nau­ją lo­vy­tę, ku­ri, mū­sų ma­ny­mu, šiuo me­tu – rei­ka­lin­giau­sias daik­tas jų kuk­liuo­se na­muo­se“, – apie ar­ti­miau­sią va­do­vau­ja­mo klu­bo pa­gal­bą pa­sa­ko­jo Eg­lė.
De­gan­ti no­ru pa­dė­ti ki­tiems mer­gi­na pa­sa­ko­jo ir apie kas­met Va­len­ti­no die­nos pro­ga jų klu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mą ren­gi­nį „Rau­do­nas va­ka­ras“. Jo me­tu su­si­rin­kę jau­ni žmo­nės žai­džia įvai­rius žai­di­mus, šo­ka, dai­nuo­ja ir kiek­vie­nas, at­ėjęs čia, ga­li pa­au­ko­ti. Su­rik­tos lė­šos ski­ria­mos sun­kiai be­si­ver­čian­tie­siems. Taip pat lan­ko­mi Se­ne­lių na­mai, vai­kų glo­bos na­mai, Kri­zių cen­tre gy­ve­nan­tys gy­ven­to­jai. Jiems vi­sa­da nu­ne­ša­ma lauk­tu­vių: sal­du­my­nų, rei­ka­lin­giau­sių bui­ties daik­tų, ma­lo­niai pa­ben­drau­ja­ma.
Klu­bas INTERACT va­žiuo­ja ir į įvai­riau­sius su­va­žia­vi­mus, ren­gi­nius, ku­rių la­bai daug or­ga­ni­zuo­ja­ma ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.
Lie­tu­vo­je sa­vo veik­lą vyk­do net ke­tu­rio­li­ka INTERACT klu­bų. Tai – tar­si di­de­lis tin­klas, ap­iman­tis dau­ge­lį ša­lies mies­tų ir vie­ni­jan­tis 14–18 me­tų jau­nuo­lius, ku­rių sie­kiai, idė­jos, pa­žiū­ros, po­mė­giai su­tam­pa. Juos vi­sus vie­ni­ja ir tas pats tiks­las – pa­gal­ba žmo­nėms bei be­tar­piš­kas ben­dra­vi­mas su jais.
Per­nai plun­giš­kiai sve­čia­vo­si Drus­ki­nin­kuo­se, kur vy­ko sa­vi­žu­dy­bės pre­ven­ci­jos ren­gi­nys „Gy­venk 2017“. Jo me­tu su­si­ti­kę idė­jų ne­sto­ko­jan­tys jau­nuo­liai da­li­jo­si su­kaup­ta pa­tir­ti­mi, kal­bė­jo­si apie Lie­tu­vo­je vis di­dė­jan­tį sa­vi­žu­dy­bių skai­čių ir ap­ta­rė ga­li­my­bes, kaip už­kirs­ti ke­lią grės­mei. Ren­gi­nio me­tu vy­ko kon­cer­tas. Jau­ni­mas ne tik spren­dė iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi bei nau­jo­mis idė­jo­mis, bet ir sma­giai pra­lei­do lai­ką. Pa­si­bai­gus ren­gi­niui, jau­nie­ji plun­giš­kiai na­mo grį­žo ku­pi­ni ge­rų emo­ci­jų.
Ne­se­niai Pa­ne­vė­žy­je ak­ty­vu­sis Plun­gės jau­ni­mas da­ly­va­vo su­va­žia­vi­me, į ku­rį bu­vo at­vy­kę ir ki­tų mies­tų klu­bų na­riai. Čia jie ben­dra­vo tar­pu­sa­vy­je, spren­dė iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, da­li­jo­si nau­jo­mis idė­jo­mis.
Taip pat sve­čiuo­ta­si ir Klai­pė­do­je, kur plun­giš­kiai va­žia­vo pa­svei­kin­ti sa­vo ko­le­gų jų veik­los penk­to­jo gim­ta­die­nio pro­ga. Čia jau­ni­mas ben­dra­vo su ben­dra­am­žiais, klau­sė­si nuo­tai­kin­go kon­cer­to.
Kaip sa­kė INTERACT klu­bo pre­zi­den­tė E. Anu­žy­tė, Plun­gės jau­ni­mas yra la­bai ak­ty­vus. Jau vien tai, kad mies­te sa­vo veik­lą vyk­do net 6 jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos, daug ką pa­sa­ko. Jos va­do­vau­ja­mas klu­bas taip pat ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nia­me ir kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, pa­tys vyk­do įvai­rias ak­ci­jas.
Pa­klau­sus, ką rei­kia da­ry­ti, kad veik­la ne­su­sto­tų, kaip ras­ti žmo­nių, ku­riems rei­kia pa­dė­ti, Eg­lė ne­slė­pė: „Vi­sos mū­sų idė­jos gims­ta spon­ta­niš­kai. Iš anks­to sun­ku bū­tų ką nu­spręs­ti. At­ėję kiek­vie­ną sa­vai­tę į su­si­rin­ki­mą, pa­si­da­li­ja­me min­ti­mis, idė­jo­mis, o ta­da ir gal­vo­ja­me, ką to­liau da­ry­si­me. Be to, mums la­bai pa­de­da ROTARY klu­bas. Jis ir lė­šų ski­ria, kai rei­kia kur nu­va­žiuo­ti ar do­va­nų nu­pirk­ti, ir nau­jų min­čių bei idė­jų duo­da.
Mo­kyk­lo­je vie­nuo­lik­to­kei Eg­lei la­biau­siai se­ka­si is­to­ri­ja ir an­glų kal­ba. Nors apie at­ei­ties pla­nus, pa­sak jos, dar sun­ku ką nors nu­spręs­ti, mer­gi­na sva­jo­ja apie psi­cho­lo­gi­jos moks­lus ir dar­bą su žmo­nė­mis. La­biau no­rė­tų dirb­ti va­do­vau­ja­mą dar­bą. „Kai esi ly­de­ris, žmo­nės ki­taip į ta­ve žiū­ri. La­biau ger­bia ir įver­ti­na ta­vo pa­stan­gas“, – pa­brė­žė gim­na­zis­tė.
Pa­trio­tiz­mo ne­sto­ko­jan­ti jau­na mer­gi­na pri­klau­so ir Šau­lių są­jun­gai, ak­ty­viai da­ly­vau­ja jos vyk­do­mo­je veik­lo­je: va­žiuo­ja į ka­ri­nes sto­vyk­las, kur mo­ko­si, kaip iš­gy­ven­ti lau­ko są­ly­go­mis, da­li­ja­si šia pa­tir­ti­mi su ki­tais. Taip pat da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, skir­tuo­se vals­ty­bės šven­tėms pa­mi­nė­ti. Mer­gi­na sa­kė, kad is­to­ri­jos pa­mirš­ti ne­va­lia bei pa­ci­ta­vo gar­sią fra­zę: „Žmo­gus, ku­ris ne­ži­no sa­vo is­to­ri­jos, yra žmo­gus be at­ei­ties“.
„Prieš ką nors da­rant, rei­kia pa­gal­vo­ti ne apie sa­ve, o apie ki­tus. Kiek­vie­nas są­mo­nin­gas pi­lie­tis ži­no, kad blo­gi dar­bai grįž­ta bu­me­ran­gu, tad ge­riau da­ry­ti tik ge­rus. Juk tai – vie­nas ma­lo­nu­mas“, – dar kar­tą pa­brė­žė Eg­lė ir kiek­vie­nam lin­kė­jo su­ras­ti sa­vo ke­lią.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: INTERECT klubas aktyviai savo vykdanti organizacija.

Komentarai
Kiti straipsniai