Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Šir­dis vir­pi­no že­mai­tiš­kos ei­lės

Praėjusio penk­ta­die­nio ry­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras ai­dė­jo nuo že­mai­tiš­kų ei­lių. Že­mai­čių tar­mės my­lė­to­jai ir puo­se­lė­to­jai rin­ko­si į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą, kur šeš­tą­jį kar­tą vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ja­ma vai­kų ir su­au­gu­sių­jų šven­tė-kon­kur­sas „Skaitīmā že­mai­tėškā“.

Jau tra­di­ci­niu ta­pu­sia­me ren­gi­ny­je pa­no­ro su­da­ly­vau­ti net 53 skai­to­vai. Kon­kur­so da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į tris am­žiaus gru­pes: prieš­mo­kyk­li­nio ir 1–4 kla­sių gru­pė (25 da­ly­viai), 5–8 kla­sių (17 da­ly­vių) bei 9–12 kla­sių ir su­au­gu­sių­jų gru­pė (11 da­ly­vių). Šie­met ypač di­de­lė bu­vo pir­mo­ji gru­pė, gau­sė­ja ir kon­kur­se da­ly­vau­jan­čių su­au­gu­sių­jų bū­rys. Ei­les že­mai­tiš­kai skai­tė 5 prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­ti­niai.
Kaip vi­sa­da, skai­to­vus ver­ti­no kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­kė – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja kul­tū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė. Ki­ti ko­mi­si­jos na­riai: Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jo­no Lan­ku­čio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dia­na Ci­pa­rie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­no­ra Ba­ta­vi­čie­nė bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Me­din­gė­nų fi­lia­lo ve­dė­ja Vir­gi­na Ža­dei­kie­nė.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rus ren­gi­nio ve­dė­jams, šven­tę mu­zi­ki­niu kū­ri­niu pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pia­nis­tė Aud­ra Viz­gir­dai­tė. Iš­kart po to į sce­ną ko­pė skai­to­vai. Pir­ma­sis žen­gė jau­niau­sias da­ly­vis – vos 3 me­tų Jus­ti­nas Bu­kys, skai­tęs B. Leng­ve­nie­nės „Skai­čiuo­tę“.
Prieš pa­skel­biant nu­ga­lė­to­jus, J. Ber­taus­kie­nė pa­dė­ko­jo vi­siems že­mai­tiš­ko žo­džio puo­se­lė­to­jams. „Esa­te stip­rūs skai­to­vai, stip­rūs že­mai­tiš­ko žo­džio sau­go­to­jai, ir tuo mes la­bai džiau­gia­mės. Džiau­gia­mės, kad že­mai­čių tar­mė ne­pra­puls“, – sa­kė ji.
Prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir 1–4 kla­sių gru­pė­je tre­či­ą­ją vie­tą už­ėmė Gus­tė Turs­ky­tė (Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los te­at­ro sky­rius, 1 kl.) su R. Bri­di­kie­nės kū­ri­niu „Mo­na kviet­kas“. Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Eve­li­na Mar­ti­na­vi­čiū­tė (Žad­vai­nių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, 1 kl.), skai­čiu­si V. Dar­ži­nin­ko kū­ri­nį „Se­nė sva­juo­nė“. Ge­riau­siu skai­to­vu pri­pa­žin­tas Ma­tas Rum­bu­tis (Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų sk., 3 kl.) su I. Gra­maus­kie­nės kū­ri­niu „Ge­rū tė­vū vāks“.
5–8 kla­sių gru­pė­je tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Eg­lei Va­ra­na­vi­čiū­tei (Tve­rų gim­na­zi­ja, 6 kl.) skai­čiu­siai kū­ri­nį „Ru­dū“. Dvi ant­rą­sias vie­tas da­li­jo­si Ju­lius Gužaus­kas (Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų sk., 7 kl.), iš­mo­kęs K. Un­tu­ly­tės-Klei­nie­nės kū­ri­nį „Būn tēp“, ir Skai­va Lin­ky­tė (Tve­rų gim­na­zi­ja, 6 kl.) su kū­ri­niu „Vargs dil gruo­ži“. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Eri­ka Ged­mi­nai­tė (Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų sk., 6 kl.) su K. Un­tu­ly­tės-Klei­nie­nės kū­ri­niu „Mo­na iš­skėr­tė­ni vāsa­ras dė­i­na“.
9–12 ir su­au­gu­sių­jų gru­pė­je tre­či­ą­ją vie­tą ir tei­sę at­sto­vau­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės su­au­gu­sie­siems ki­ta­me kon­kur­so eta­pe pel­nė tve­riš­kė Da­nu­tė Kir­šie­nė su sa­vo kū­ry­bos pa­sa­ko­ji­mu, pa­va­din­tu „Dvi­gu­bi marš­ki­niai“. Ant­rą­sias vie­tas da­li­jo­si Mo­des­tas Klo­va (Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, 10 kl.) su M. Ba­sio kū­ri­niu „Te­kin­ba­le“ ir In­drė Lat­vė­nai­tė (Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, 12 kl.) su A. Lu­ko­šie­nės kū­ri­niu „Šne­kie­kiam že­mai­tiš­ka“. Pir­mą­ją vie­tą už­ėmė Dei­vi­das Radž­vi­las (Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, 11 kl.) skai­tęs A. Ge­ruls­kie­nės-Be­niu­šy­tės „Že­mai­tė­juo“ ir G. Ši­lei­kai­tės „Ka­lie­du Sie­nis“.
Vi­si pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti di­plo­mais, gė­lė­mis bei ke­lia­la­piais į ki­tą kon­kur­so eta­pą, ku­ris vyks lap­kri­čio 30 die­ną Skuo­de.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Konkurso prizinių vietų laimėtojai su komisijos narėmis.

Komentarai
Kiti straipsniai