Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

Nuo pik­to klien­to nu­ken­tė­jo ant­sto­lės pa­dė­jė­ja

Lap­kri­čio 13-ąją, vi­du­ry die­nos, į ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės kon­to­rą, esan­čią Tel­šių g., už­ėjo toks pik­tas vy­riš­kis, kad net ne­be­nu­lai­kė ran­kų – tren­kė ant­sto­lės pa­dė­jė­jai.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, jog ant­ra­die­nį, apie 11 va­lan­dą, į ant­sto­lės kon­to­rą at­ėjęs vy­ras (gim. 1983 m.) pra­dė­jo rei­ka­lau­ti, kad bū­tų pa­nai­kin­tas jo au­to­mo­bi­lio areš­tas, skir­tas šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį. Kaip pa­aiš­kė­jo, tai bu­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Va­tu­šių kai­mo gy­ven­to­jas.
Ant­sto­lės pa­dė­jė­ja vy­riš­kiui kan­triai aiš­ki­no, jog pir­miau­sia jis tu­ri iš­si­mo­kė­ti sko­las. Kol ne­su­mo­kės sko­lų, areš­to nie­kas ne­pa­nai­kins.
To­kia si­tu­a­ci­ja klien­tui ne­pa­ti­ko – įsi­utęs vy­ras at­si­sto­jo ir, pra­ei­da­mas pro ant­sto­lės pa­dė­jė­ją (gim. 1991 m.), tren­kė ran­ka jai į gal­vos sri­tį. Ta­da mo­vė pro du­ris. Fi­zi­nį skaus­mą pa­ty­ru­si mer­gi­na krei­pė­si į po­li­ci­ją.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 str.), smar­kio­jo vy­riš­kio lau­kia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šioje antstolės kontoroje dirbančiai padėjėjai teko patirti pikto kliento smurtą.

Komentarai
Kiti straipsniai