Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Nu­šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė kai­mo gy­ven­to­jų ir žem­dir­bių šven­tė

Lap­kri­čio 8-osios va­ka­rą Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko tra­di­ci­nė ra­jo­no kai­mo žmo­nių ir žem­dir­bių šven­tė. Jos me­tu bu­vo pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis“ lai­mė­to­jai, gra­žiau­sių ra­jo­no kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kai ir ūki­nin­kų so­dy­bų šei­mi­nin­kai.

Pa­gerb­ti ir pa­svei­kin­ti Plun­gės ge­riau­sių ir gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čių kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kų bei žem­dir­bių į šven­tę, parengtą kul­tū­ros cen­tre, at­vy­ko gau­sus bū­rys sve­čių.
Ren­gi­nio ve­dė­ja su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nist­rą Gied­rių Sur­plį, že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­ką dak­ta­rą Arū­ną Svi­to­jų, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Čes­lo­vą Ker­paus­ką, me­ro pa­ta­rė­ją Man­tą Čes­naus­ką, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­ką Ma­ri­jų Kak­tį, Sa­vi­val­dy­bės ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus, Ta­ry­bos na­rius bei ki­tus gar­bin­gus sve­čius, at­vy­ku­sius pa­svei­kin­ti mū­sų ra­jo­no ge­riau­sių ir darbš­čiau­sių ūki­nin­kų bei žem­dir­bių.
Pir­mas svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir ra­jo­no ūki­nin­kus svei­ki­no me­ras A. Kli­šo­nis. Jis nuo­šir­džiai lin­kė­jo sun­kiai dir­ban­tiems, že­mę my­lin­tiems ir ją puo­se­lė­jan­tiems žmo­nėms svei­ka­tos, kan­try­bės, iš­tver­mės, di­džiu­lės sėk­mės. „Ačiū už dar­bą, už duo­ną kas­die­nę ant mū­sų sta­lo. Tik jū­sų dė­ka mes ga­li­me ją rai­ky­ti. Džiu­gu, kad jū­sų ran­kos da­ro di­džius ste­buk­lus. Jos puo­se­lė­ja, ku­ria, gra­ži­na“, – dė­ko­jo me­ras ge­riau­siems ra­jo­no ūki­nin­kams, žem­dir­biams, gra­žiau­sių kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kams, kon­kur­so „Me­tų ūkis“ lai­mė­to­jams.
Šven­tė­je da­ly­va­vęs iš Plun­gės ki­lęs Že­mės ūkio mi­nist­ras G. Sur­plys džiau­gė­si tu­rė­da­mas ga­li­my­bę grįž­ti na­mo ir pa­svei­kin­ti sa­vo kraš­tie­čius tra­di­ci­nės ru­dens kai­mo gy­ven­to­jų ir žem­dir­bių šven­tės pro­ga. Jis be ga­lo di­džia­vo­si darbš­čiai­si Že­mai­ti­jos žem­dir­biais. Dė­ko­jo jiems už dar­bą, kan­try­bę, tar­pu­sa­vio su­si­tel­ki­mą. Kaip sa­kė mi­nist­ras, nors me­tai bu­vo sun­kūs, rei­kia ei­ti į prie­kį ir ne­pa­si­duo­ti, iš­sau­go­ti, bet ko­kia kai­na iš­lai­ky­ti že­mės ūkį, nes Lie­tu­va – žem­dir­bių kraš­tas. „Švęs­da­mi vals­ty­bės šimt­me­tį, už Lie­tu­vą tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi tik­tai ūki­nin­kams. Be jū­sų ne­bū­tų Lie­tu­vos. Ačiū už dar­bą, už tai, kad mai­ti­na­te mus, kad esa­te vals­ty­bės sau­gu­mo ga­ran­tas. Jūs – vals­ty­bin­gu­mo ašis. Pui­kiai ži­nau, kad ūki­nin­kų gy­ve­ni­mas ne­leng­vas, bet no­riu pa­pra­šy­ti di­džiu­lės kan­try­bės ir su­si­tel­ki­mo. Iš­lai­ky­ki­me že­mės ūkį ir ki­tam šimt­me­čiui. Že­mai­čiai – darbš­tūs ir už­si­spy­rę žmo­nės, tad ga­li­me pa­siek­ti la­bai daug“, – svei­kin­da­mas Plun­gės ūki­nin­kus, pa­brė­žė G. Sur­plys.
Baig­da­mas sa­vo kal­bą, že­mės ūkio mi­nist­ras Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kams įtei­kė tris pa­dė­kas. Jos ati­te­ko Ir­mai ir Al­ber­tui Ur­bo­nams iš Bab­run­go se­niū­ni­jos už pro­fe­sio­na­lų au­ga­li­nin­kys­tės ir gy­vu­li­nin­kys­tės ūkio puo­se­lė­ji­mą. Ki­tą pa­dė­ką mi­nist­ras įtei­kė že­mės ūkio vyr. spe­cia­lis­tui An­ta­nui Mi­ka­laus­kui iš Žli­bi­nų už na­šų ir il­ga­me­tį dar­bą puo­se­lė­jant že­mės ūkį. Tre­čio­ji mi­nist­ro pa­dė­ka nu­ke­lia­vo į ūki­nin­kų Do­vi­lės ir Pau­liaus Bart­ke­vi­čių iš Nau­so­džio se­niū­ni­jos ran­kas. Jie bu­vo pa­gerb­ti už ge­rą ir pro­duk­ty­vų dar­bą.
Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas M. Kak­tys taip pat pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­sius sve­čius, ra­jo­no žem­dir­bius. „Me­tai bu­vo sun­kūs. Dau­ge­lis pa­sa­kys, kad jie mums vi­sa­da to­kie. Taip jau yra, kad įvai­rios gam­tos ano­ma­li­jos, kri­zės, bau­dos la­bai sun­ki­na žem­dir­bių dar­bą. Ta­čiau džiu­gu, kad, ne­pai­sant to, Plun­gė­je jau 24-tą kar­tą su­si­rin­ko­me pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis“ lai­mė­to­jų, gra­žiau­sių ra­jo­no kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kų ir ūkio so­dy­bų šei­mi­nin­kų“, – džiau­gė­si su­si­rin­ku­siai­s į šven­tę M. Kak­tys.
Jis taip pat gėrėjosi ge­rai dir­ban­čiais ūki­nin­kais bei gra­žiai be­si­tvar­kan­čiais so­dy­bų šei­mi­nin­kais. Lin­kė­jo jiems svei­ka­tos, kan­try­bės, pro­duk­ty­vių me­tų, ge­rų ir gra­žių dar­bų.
Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas A. Svi­to­jus sa­vo ruož­tu taip pat svei­ki­no vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius į šven­tę ir pa­brė­žė, kad bū­tent čia, Že­mai­ti­jo­je, gy­ve­na stip­rūs žem­dir­biai, ku­rie ne vie­ną kar­tą, iš­ki­lus grės­mei, gel­bė­jo ne tik Lie­tu­vą, bet ir vi­są Eu­ro­pą.
„Že­mai­ti­ja – uni­ka­lus kraš­tas, tu­rin­tis gi­lias žem­dir­biš­kas tra­di­ci­jas. Bū­tent plun­giš­kiai pui­kiai at­sto­va­vo Lie­tu­vai Briu­se­ly­je, oriai gy­nė sa­vo tei­ses ir įro­dė, kad yra ne pra­stes­ni už di­des­nes ir pa­žan­ges­nes ša­lis. Tik­rai yra už ką ko­vo­ti. Že­mės ūkis la­bai svar­bus Lie­tu­vai. Net Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė at­krei­pė į tai dė­me­sį ir pa­brė­žė jo svar­bą. Že­mės ūkio rū­muo­se žem­dir­biams tu­ri bū­ti tei­kia­mos įvai­rios kon­sul­ta­ci­jos, nes apie 80 proc. dar nė­ra jų ga­vę. Jei­gu lai­ky­si­mės kaip vie­nas kumš­tis, tai ir pa­sau­ly­je at­ro­dy­si­me vi­sai ki­taip“, – sa­kė A. Svi­to­jus.
Po svei­ki­ni­mo žo­džių že­mės ūkio rū­mų at­sto­vas pa­dė­kos raš­tus įtei­kė In­drei ir Jus­ti­nui Pet­ru­čiams už ino­va­ci­jas bei drą­sias idė­jas mo­der­ni­zuo­jant že­mės ūkį. Pa­dė­kos raš­tas ati­te­ko ir jau­na­jam ūki­nin­kui Mar­ty­nui Šim­kui už dar­ži­nin­kys­tės ūkio plė­to­ji­mą. Ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti jau­nie­siems ūki­nin­kams Vai­vai ir Gied­riui Ko­sams, ak­ty­viai plė­to­jan­tiems bio­di­na­mi­nį že­mės ūkį.
Šven­tės me­tu pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis 2018“ lai­mė­to­jai. Šios no­mi­na­ci­jos tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jais ta­po Ali­na ir Arū­nas Šat­kaus­kai iš Bab­run­go se­niū­ni­jos, ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Jo­vi­ta ir Al­fre­das Mi­ka­laus­kai iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos. O nu­ga­lė­to­jais ta­po Ani­ce­ta ir Ma­ri­jus Kak­čiai iš Pla­te­lių se­niū­ni­jos.
Be ap­do­va­no­ji­mų ne­li­ko gra­žiau­sių ra­jo­no kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Iš de­šim­ties į šią no­mi­na­ci­ją pre­ten­duo­jan­čių so­dy­bų bu­vo at­rink­tos trys pa­čios gra­žiau­sios. Tai – Auš­ros ir Juo­zo Pa­nu­mu­nių iš Ša­tei­kių se­niū­ni­jos, Al­mos ir Vid­man­to Jo­ni­kų iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ir Ani­ce­tos Ra­ma­naus­kie­nės iš Al­sė­džių se­niū­ni­jos so­dy­bos.
Gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čiais ūki­nin­ko ūkio šei­mi­nin­kais ta­po Vi­li­ja ir An­drius Za­bors­kiai iš Nau­so­džio se­niū­ni­jos, Zi­nai­da ir Mar­ce­lis An­driuš­kos iš Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos bei Ma­ri­ja ir Vir­gi­ni­jus Brez­giai iš Bab­run­go se­niū­ni­jos.
Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti ir Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kams Lai­mai ir Min­dau­gui Grikš­tams, Adol­fi­nai Stir­blie­nei ir Ka­ziui Bui­vy­dui bei Dai­nai ir Ju­liui Mar­ti­šiams už nuo­šir­dų ir pro­duk­ty­vų dar­bą puo­se­lė­jant pie­ni­nę gal­vi­nin­kys­tę ir pa­siek­tus aukš­tus re­zul­ta­tus.
Pa­dė­kos už šei­mos ūkio puo­se­lė­ji­mą skir­tos ir jau­nie­siems ra­jo­no ūki­nin­kams Re­dai ir Ri­man­tui Lu­biams (Ša­tei­kių sen.), Lau­rai ir Si­gi­tui Za­bi­čiams (Paukš­ta­kių sen.) bei Do­na­tai ir Pra­nui Min­gė­loms (Nau­so­džio sen.).
Nuo­sta­bios šven­tės me­tu gra­žūs svei­ki­ni­mo žo­džiai lie­jo­si per kraš­tus. Svei­kin­to­jai lin­kė­jo no­mi­nan­tams ir vi­siems ra­jo­no ūki­nin­kams, žem­dir­biams, gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čių so­dy­bų šei­mi­nin­kams daug stip­ry­bės, svei­ka­tos, iš­tver­mės ir kan­try­bės puo­se­lė­jant že­mės ūkį.
Į šven­tę pa­svei­kin­ti ūki­nin­kų at­sku­bė­jo ir Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis kar­tu su Tel­šių vys­ku­pu Kęs­tu­čiu Kė­va­lu, ku­rie pa­šven­ti­no duo­ną kas­die­nę – šven­tės sim­bo­lį – ir pa­lin­kė­jo sėk­mės bei iš­tver­mės dir­bat sun­kų ir at­sa­kin­gą dar­bą. Kaip sa­kė kle­bo­nas, Lie­tu­va be že­mės ūkio ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma, ir la­bai džiu­gu, kad Plun­gė­je yra daug nuo­sta­bių, su­ma­nių, ge­rai dir­ban­čių žem­dir­bių, ku­rių ūkiai džiu­gi­na ir ne­ša pel­ną. Kle­bo­nas lin­kė­jo, kad su Die­vo pa­lai­ma mū­sų ūki­nin­kai bū­tų pa­tys tur­tin­giau­si.
Šven­tės me­tu vi­sus links­mi­no ir pui­kią nuo­tai­ką do­va­no­jo Da­lios Sta­si­kė­lie­nės va­do­vau­ja­mas Plun­gės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Gon­din­ga“ bei Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mer­gi­nos. O šven­tę vai­ni­ka­vo mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja „Ar Ame­ri­ka pir­ty­je?“ (su Dei­viu Nor­vi­lu).

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: Be apdovanojimų neliko ir gražiausių rajono kaimo sodybų šeimininkai, kurių dovanas atsiėmė seniūnai L. Gricius (trečias iš kairės) ir D. Rapolavičienė (ketvirta iš kairės).

Komentarai
Kiti straipsniai