Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

Nu­bau­dė už len­ki­mą san­kry­žo­je, ku­rios… nė­ra!

Ar ga­li po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai baus­ti vai­ruo­to­ją už len­ki­mą sąn­kry­žo­je, jei pa­tys ne­ga­li įro­dy­ti, kad ji ten yra?
Į keis­tą si­tu­a­ci­ją ne­se­niai pa­kliu­vęs plun­giš­kis Min­dau­gas V. re­dak­ci­jai sa­kė no­rįs žmo­nes įspė­ti, ko­kia­me ab­sur­de ga­li at­si­dur­ti kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas, va­žiuo­da­mas Sto­ties gat­ve, Plun­gė­je. Ta­čiau nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis pik­ti­na­si ne vien dėl keis­to ke­lio žen­kli­ni­mo, bet ir dėl po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų el­ge­sio: „Jie pro­vo­kuo­ja pa­žeis­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), manau, net duo­ti ky­šį, vi­siš­kai ne­si­sku­bi­na tvar­ky­ti do­ku­men­tų ir dar gąs­di­na tei­sių ne­te­ki­mu“, – re­dak­ci­jai pa­teik­da­mas do­ku­men­tus ir vaiz­do įra­šą, sa­kė Min­dau­gas V.

Si­tu­a­ci­ja, į ku­rią pa­kliu­vo plun­giš­kis, iš­ties keis­ta. Vien jau dėl to, kad pa­aiš­kin­da­mi – ar to­je, vie­to­je, kur vai­ruo­to­jas esą pa­žei­dė KET, yra san­kry­ža ar ne – pai­nio­ja­si net Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) spe­cia­lis­tai.

 

Len­kė san­kry­žo­je?

Vi­so šio nesu­si­pra­ti­mo pra­džia bu­vo dar va­sa­rą – lie­pos 14-ąją. Tuo­met, kaip pa­sa­ko­jo Min­dau­gas V., va­ka­re, po 20 va­lan­dos, jis va­žia­vo Sto­ties gat­ve nuo au­to­bu­sų sto­ties. „Ties „Se­nu­kais“ pa­si­su­kęs į Sto­ties gat­vę, pa­ma­čiau prie­ky­je po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį. Ka­dan­gi jis va­žia­vo lė­to­kai, ne­tru­kus, nors ir ne­vir­ši­jau leis­ti­no 50 km per va­lan­dą grei­čio, jį pa­si­vi­jau ties trak­to­rių de­ta­lė­mis pre­kiau­jan­čia par­duo­tu­ve. Po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis va­žia­vo lė­tai, ar­ti vi­du­ri­nio­sios juos­tos, tad jam pyp­te­lė­jau, kad ar­ba pa­grei­tin­tų, ar­ba pa­si­trauk­tų į šo­ną ir leis­tų ap­lenk­ti. Kad vai­ruo­to­jas ne­ga­li kliu­dy­ti ki­tiems eis­mo da­ly­viams ir, jei va­žiuo­ja per lė­tai, pri­va­lo ar­ba pa­di­din­ti grei­tį, ar­ba pa­si­trauk­ti į šo­ną ir pra­leis­ti ki­tą trans­por­to prie­mo­nę, pa­ra­šy­ta net KET. Ta­čiau pa­rei­gū­nai lyg nie­kur nie­ko ir to­liau va­žia­vo lė­tai. Ta­da aš pa­ro­džiau len­ki­mo sig­na­lą ir ties „Pals­ka“, kur yra įva­žia­vi­mas į „Juo­re­gos“ de­ga­li­nę, juos ap­len­kiau. Ne­tru­kus pa­ste­bė­jau, kad po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis pa­di­di­no grei­tį, įjun­gė įspė­ja­muo­sius švy­tu­rė­lius. Su­pra­tau, jog kaž­ką pa­žei­džiau, tad su­sto­jau. Pri­va­žia­vęs ir pri­ėjęs pa­rei­gū­nas Egidijus Grikš­tas man rė­žė, kad len­kiau san­kry­žo­je ir da­bar tu­rė­siu at­si­svei­kin­ti su tei­sė­mis, – pa­sa­ko­jo plun­giš­kis. – Ban­džiau jam pa­aiš­kin­ti, kad ne­ma­čiau žen­klo „Pa­grin­di­nis ke­lias“ ir jo­kios san­kry­žos, ta­čiau jis ne­krei­pė į tai dė­me­sio ir nu­ė­jo į au­to­mo­bi­lį tvar­ky­ti pa­žei­di­mo pro­to­ko­lo.“
Nu­ste­bęs ir su­tri­kęs vai­ruo­to­jas il­go­kai lau­kė, kol pa­rei­gū­nai su­tvar­kys do­ku­men­tus. Pas­ta­rie­ji, spren­džiant iš gar­so įra­šo, ku­rį teis­mo spren­di­mu vė­liau pa­tei­kė pa­žei­dė­jui, to da­ry­ti ne­sku­bė­jo: dau­giau ap­ta­ri­nė­jo, ką val­gys – ke­ba­bus ar ką kit­ką…
Vėl su­lau­kęs pa­rei­gū­nų dė­me­sio, Min­dau­gas V. at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą, nes ne­įžvel­gė sa­vo kal­tės – grei­čio ne­vir­ši­jo, len­kė ne san­kry­žo­je. Dar dau­giau, bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad pa­tys pa­rei­gū­nai pa­žei­dė tai­syk­les, nes spe­cia­liai va­žia­vo lė­tai ir pro­vo­ka­vo jį pa­žeis­ti KET.

 

Įva­žia­vi­mas į kie­mą – san­kry­ža?

Ka­dan­gi pa­žei­di­mo pro­to­ko­lo ne­pa­si­ra­šė ir kal­tės ne­pri­pa­ži­no, klau­si­mą dėl tei­sių „pa­dė­ji­mo į stal­čių“ keturiems mė­ne­siams spren­dė teis­mas. Di­džiu­lei Min­dau­go V. ir ad­vo­ka­to nuo­sta­bai, pa­rei­gū­nai vis tiek įti­ki­nė­jo, kad to­je vie­to­je yra san­kry­ža, nors ne­su­ge­bė­jo nu­ro­dy­ti, ko­kie ke­liai ar gat­vės su­si­ker­ta ir ko­kie jų nu­me­riai, pa­va­di­ni­mai.
„Teis­mas nu­spren­dė, kad esu kal­tas – len­kiau san­kry­žo­je, nes Sto­ties gat­vė­je yra žen­klas „Pa­grin­di­nis ke­lias“, o iš UAB „Juo­re­gos“ kie­mo iš­va­žia­vi­mo – „Duo­ti ke­lią“. Ta­čiau nuo ka­da įva­žia­vi­mas į kie­mą lai­ko­mas san­kry­ža?! Kaž­kas su­gal­vo­jo, pa­si­sta­tė žen­klą, o kal­ti lie­ka vai­ruo­to­jai…“ – pik­ti­no­si teis­mo spren­di­mu.
Plun­giš­kis nu­ta­rė ne­nu­leis­ti ran­kų ir įro­dy­ti sa­vo tei­sy­bę. Pir­miau­sia pa­ban­dė iš­si­aiš­kin­ti, ko­kios gat­vės ar ke­liai su­si­ker­ta to­je vie­to­je. Dėl to pir­miau­sia krei­pė­si į mies­to se­niū­ną Gin­ta­rą Do­mar­ką. Pas­ta­ra­sis pa­ti­ki­no, kad tai nė­ra san­kry­ža, nes ten yra įva­žia­vi­mas į įmo­nių te­ri­to­ri­ją iš pa­grin­di­nės gat­vės.
Kad ga­lė­tų tvir­čiau ar­gu­men­tuo­ti skun­džiant teis­mo spren­di­mą, krei­pė­si į LAKD prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir til­tų prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­si­ą­jį spe­cia­lis­tą Al­man­tą Rai­nį su pra­šy­mu pa­aiš­kin­ti, ar „įva­žia­vi­mas į mi­nė­tą te­ri­to­ri­ją yra san­kry­ža.“ Kad bū­tų aiš­kiau, pri­dė­jo ne tik nuo­trau­kas, bet ir nu­ro­dė ke­lio pa­va­di­ni­mą, ko­or­di­na­tes, kur yra mi­nė­ta vie­ta.
„Dar tą pa­čią die­ną ga­vau at­sa­ky­mą, kad tai ne san­kry­ža, o įva­žia­vi­mas į įmo­nės te­ri­to­ri­ją. Že­mė­la­py­je aiš­kiai ma­to­si ak­li­gat­vis. Pa­klau­siau, ar ga­li to­je vie­to­je bū­ti pa­sta­ty­tas žen­klas „Pa­grin­di­nis ke­lias“. Ga­vau at­sa­ky­mą, kad tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas žen­klas „Ak­li­gat­vis“, o se­na­sis pa­nai­kin­tas. Tuo esą jis pats pa­si­rū­pins“, – su­si­ra­ši­nė­ji­mą pa­ro­dė Min­dau­gas V. Jis ta­da ti­kė­jo­si, kad ga­lės į ši­pu­lius su­mal­ti pa­rei­gū­nų tei­gi­nius. Pa­si­ro­do, džiaug­ta­si per anks­ti, nes…

 

Nuo­mo­nė pa­si­kei­tė

Be­veik po sa­vai­tės A. Rai­nio pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl dar ne­pa­ša­lin­tas žen­klas, lyg per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus plun­giš­kį pa­sie­kė laiš­kas: „Ga­vau at­sa­ky­mą iš LAKD, kad dėl in­ten­sy­vaus eis­mo ir ri­bo­to ma­to­mu­mo iš­va­žiuo­jant, ke­lio žen­klai rei­ka­lin­gi, ir po­li­ci­ja (!) jų pa­ša­li­ni­mui ne­pri­ta­ria“. Pa­si­kei­tu­si at­sa­kin­gų as­me­nų po­zi­ci­ja nu­ste­bi­no. „Po­li­ci­ja ne­pri­ta­ria, tai jau ga­li­ma da­ry­ti ką no­ri? Bet juk san­kry­žos to­je vie­to­je nė­ra, tad ir to­kio ke­lio žen­kli­ni­mo ne­ga­li bū­ti!“ – ste­bė­jo­si Min­dau­gas V.

 

Įsta­ty­mai nė mo­tais…

Ta­čiau net ir tuo­met plun­giš­kis ran­kų ne­nu­lei­do. Jis tvir­tai ti­ki, kad įsta­ty­mai yra aukš­čiau bet ko­kių val­di­nin­kų spren­di­mų. To­dėl pra­dė­jo do­mė­tis įsta­ty­mais, ku­rie reg­la­men­tuo­ja san­kry­žos są­vo­ką…
„San­kry­ža – ke­lių kir­ti­mo­si, jun­gi­mo­si ar­ba at­si­ša­ko­ji­mo vie­na­me ly­gy­je vie­ta, įskai­tant at­vi­rus plo­tus, ku­riuos su­da­ro ke­lių su­si­kir­ti­mai, su­si­jun­gi­mai ar­ba at­si­ša­ko­ji­mai. San­kry­žo­mis ne­lai­ko­mos vie­tos, kur iš­va­žiuo­ja­ma iš ke­lio į esan­čias ša­lia jo te­ri­to­ri­jas ar­ba įva­žiuo­ja­ma į ke­lią iš ša­lia jo esan­čių te­ri­to­ri­jų. San­kry­ža yra re­gu­liuo­ja­ma, jei eis­mą jo­je re­gu­liuo­ja švie­so­fo­rai ar­ba re­gu­liuo­to­jas. Skir­tin­go ly­gio san­kry­žos yra tos, ku­rio­se ke­liai jun­gia­si ne vie­na­me aukš­ty­je ir yra nuo­va­žos, ku­rio­mis eis­mas vyks­ta nuo vie­no ke­lio prie ki­to“, – ra­šo­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 61 str., kur aiš­kiai api­brėž­ta san­kry­žos są­vo­ka, tiks­liai nu­sa­ko­ma, kas lai­ko­ma san­kry­ža, o kas ne­lai­ko­ma.
Dar dau­giau – pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 11 straips­nį (Sau­gių eis­mo są­ly­gų už­tik­ri­ni­mas ke­liuo­se) ke­lio sa­vi­nin­kas (val­dy­to­jas) pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad ke­lias bū­tų tin­ka­mas trans­por­to prie­mo­nių ir pės­čių­jų eis­mui bei ati­tik­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus. Šiuo at­ve­ju Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2012 m. sau­sio 31 d. įsa­ky­mu Nr.3-83 (to­liau 94.5.) žen­klas Nr. 201 ne­tu­ri bū­ti įren­gia­mas prieš įva­žia­vi­mo (iš­va­žia­vi­mo) į ke­lią iš ša­lia esan­čių te­ri­to­ri­jų, taip pat prieš skir­tin­go ly­gio san­kry­žų nuo­va­žas (įva­žas).
Su­si­pa­ži­nęs su įsta­ty­mais ir bū­da­mas tik­ras sa­vo tei­su­mu, plun­giš­kis krei­pė­si tie­siai į LAKD.
Ta­čiau spa­lio 31 d. gau­tas at­sa­ky­mas pri­bloš­kė dar la­biau: lai­ki­nai LAKD di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čio Vi­ta­li­jaus An­dre­je­vo raš­te ci­tuo­ja­mi tie pa­tys iš­var­din­ti įsta­ty­mai, o pa­bai­go­je vis­kas ap­virs­ta aukš­tyn ko­jo­mis. „Jū­sų nu­ro­dy­to­je vie­to­je su­si­ker­ta vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias su vie­ti­nės reikš­mės ke­liu (!), esan­čiu tarp įva­žia­vi­mų į te­ri­to­ri­jas, to­dėl šio ke­lių su­si­kir­ti­mo ne­ga­li­ma lai­ky­ti nei nuo­va­ža, nei įva­žia­vi­mu į te­ri­to­ri­ją“ – ra­šo­ma at­sa­ky­me. „Tai koks to ke­lio ar gat­vės nu­me­ris, pa­va­di­ni­mas, kur ir kaip jis įre­gist­ruo­tas ir kur už­dė­ti žen­klai su pa­va­di­ni­mu?“ – ste­bė­jo­si Min­dau­gas V., pa­si­ry­žęs val­di­nin­kų ab­sur­dus pa­neig­ti apy­gar­dos eis­me.

 

„Aš kal­tas, ta­čiau ko­dėl nie­kas ne­žiū­ri į pa­rei­gū­nų pa­žei­di­mus?“

Šio­je is­to­ri­jo­je plun­giš­kis sie­kia ne tik įro­dy­ti sa­vo tei­su­mą, bet ir pa­ro­dy­ti pa­rei­gū­nų kal­tę. „Klau­san­tis po­li­ci­jos eki­pa­žo gar­so įra­šo, ste­bi­na pa­rei­gū­nų var­to­ja­mi keiks­ma­žo­džiai ir at­vi­ras pro­vo­ka­vi­mas. Pa­vyz­džiui, kai aš jiems pyp­te­lė­jau, kad pra­leis­tų pa­si­trauk­da­mi į šo­ną ar­ba pa­di­din­tų grei­tį, la­bai ge­rai gir­di­si pa­rei­gū­nės ko­man­da vai­ruo­to­jui pri­lė­tin­ti grei­tį. Ji ma­tė ma­ne per ga­li­nio vaiz­do įra­ši­nė­ji­mą, tad, ma­nau, jie spe­cia­liai sie­kė ma­ne pri­vers­ti, kaip jie sa­ko, pa­žeis­ti KET“, – pik­ti­no­si Min­dau­gas V. ir pri­dū­rė, kad tai ne vie­nin­te­lis, jo ma­ny­mu, pa­rei­gū­nų pa­žei­di­mas. „Sa­vo pa­aiš­ki­ni­me jie tvir­ti­na va­žia­vę 38 km/val. grei­čiu. Ta­čiau ties „Se­nu­kais“ grei­tis ri­bo­ja­mas iki 30 km/val., o tai jau 8 km/val. grei­čiau: ko­dėl pa­rei­gū­nai ne­fik­suo­ja ko­le­gų pa­žei­di­mo, nors šie pa­tys tai nu­ro­do? Be to, ma­nau, ir čia jie sa­ko ne visą ­tie­są. Pa­gal jų pa­čių fil­muo­tą me­džia­gą, ku­rio­je ro­do­mas ir lai­kas, la­bai ne­sun­ku nu­sta­ty­ti, kad at­kar­po­je tarp til­to ir po­sū­kio į Sto­ties gat­vę, įver­ti­nus at­stu­mą ir lai­ką, jų grei­tis bu­vo kiek didesnis nei 38 km/val.“
Plun­giš­kis ma­no, kad jis bu­vo pro­vo­kuo­ja­mas ir duo­ti ky­šį. „Man stovint prie jų au­to­mo­bi­lio ir at­si­sa­kius pa­si­ra­šy­ti pro­to­ko­lą, il­gą lai­ką bu­vo ty­li­ma, kaž­ko lau­kia­ma, o pa­sa­kius, kad tai skų­siu, bu­vo pa­sa­ky­ta: „Ty­la – ge­ra by­la“. Ką reiš­kia to­kios užuo­mi­nos?“

 

„Jei ten san­kry­ža, tai ji yra ir įva­žia­vi­me į „Vi­čiū­nus“

To­kios nuo­mo­nės lai­ko­si mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas. Pa­sak jo, Sto­ties gat­vė ne­pri­klau­so se­niū­ni­jai. Tai vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias, ir jį se­niau ad­mi­nist­ra­vo VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“, o da­bar – re­or­ga­ni­zuo­ta ir su­jung­ta ki­ta įmo­nė. „Net ne­ži­nau, kur ji ran­da­si… Ta­čiau ten tik­rai yra įva­žia­vi­mas į įmo­nių te­ri­to­ri­ją, jam nė­ra su­teik­tas gat­vės ar ke­lio sta­tu­sas, jis nie­kur ne­įre­gist­ruo­tas, ne­tu­ri pa­va­di­ni­mo. To­kių įva­žia­vi­mų to­je ir ki­to­se mies­to vie­to­se yra kiek tik no­ri, ir jie ne­lai­ko­mi gat­vė­mis ar ke­liais“, – re­dak­ci­jai sa­kė se­niū­nas ir tei­gė pui­kiai su­pran­tan­tis ab­sur­diš­ką si­tu­a­ci­ją, į ku­rią pa­kliu­vo plun­giš­kis.
Tad jei san­kry­žos ten nė­ra, o žen­klai ne­ati­tin­ka KET, ko­dėl bau­džia­mas vai­ruo­to­jas? Ko­dėl va­do­vau­ja­ma­si ne­aiš­ku kie­no pa­sta­ty­tais žen­klais, bet ne įsta­ty­mais? Ir ar pa­rei­gū­nai ne­tu­rė­tų lai­ky­tis pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jų ver­tin­da­mi ati­tin­ka­mas si­tu­a­ci­jas? Juo­lab, kad vai­ruo­to­jas nei grei­čio vir­ši­jo, nei kliu­dė eis­mui? O gal iš­ties, kaip sa­ko plun­giš­kiai, pa­rei­gū­nai, lė­tai va­žiuo­da­mi, pa­tys pro­vo­kuo­ja pa­žeis­ti KET?…

 

Pet­ras ŽILIUS

 

Nuotraukoje: Pasirodo, įvažiavimas į įmonių „Palska“ ir „Juorega“ teritorijas yra vietinės reikšmės kelias, nors kaip gatvė ar kelias jis niekur neregistruotas, neturi nei pavadinimo, nei numerio… Bet tai netrukdo policijos pareigūnams teigti, kad tai sankryža, ir bausti toje vietoje lenkiančius vairuotojus.

Komentarai
Kiti straipsniai