Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

„Jei­gu esa­me Plun­gė, tai ir bū­kim kaip Plun­gė, o ne kaip Pa­ry­žius“

Pa­min­klo M. K. Čiur­lio­niui ap­lin­kai su­tvar­ky­ti pra­šo­ma skir­ti pa­pil­do­mai per 82 tūkst. eu­rų

Dar vi­sai ne­se­niai – rug­sė­jo 29-ąją – Plun­gės par­ke, prie Ogins­kių rū­mų, bu­vo ati­deng­tas pa­min­klas „Sak­mė“, skir­tas Mi­ka­lo­jui Kon­stan­ti­nui Čiur­lio­niui pa­gerb­ti. Pa­min­klas, kaip iki šiol tei­gė pa­sta­ty­mo ini­cia­to­riai – aso­cia­ci­ja „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ – pa­sta­ty­tas iš įmo­nių ir žmo­nių pa­au­ko­tų lė­šų. Prie jo at­si­ra­di­mo 20 000 Eur pri­si­dė­ju­si Sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai nu­ste­bo ga­vu­si dar vie­ną „kuk­lų“ drau­gi­jos pra­šy­mą – skir­ti 82 054,56 eu­ro pa­min­kli­nės skulp­tū­ros ap­lin­kos su­tvar­ky­mo dar­bams ap­mo­kė­ti…
Lyg ir vis­kas bū­tų nor­ma­lu, ta­čiau pa­min­klo pa­sta­ty­mo pro­jek­tas – ne Sa­vi­val­dy­bės, o „Plun­giš­kių drau­gi­jos“. O ji ven­gia pa­teik­ti ata­skai­tas, kiek su­rink­ta lė­šų pa­min­klui pa­sta­ty­ti ir kaip pa­nau­do­ti pi­ni­gai. Tad ne­nuos­ta­bu, kad dau­ge­lis šį pra­šy­mą ver­ti­na su nuo­sta­ba ir įta­riai: ar tik ne­sie­kia­ma už val­diš­kus pi­ni­gus su­kur­ti kul­tū­ri­nę erd­vę, o gar­bę pa­si­im­ti sau?

Rė­mė vi­si

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiam kul­tū­ri­niam pro­jek­tui jau sky­rė 20 tūkst. eu­rų. Prie jo pri­si­dė­jo ir Plun­gės ta­ry­bos na­rio Liu­do Skie­raus va­do­vau­ja­ma „Plun­giš­kių drau­gi­ja“. O di­džiau­sia pa­gar­ba – Plun­gės ben­druo­me­nei ir Lie­tu­vos žmo­nėms, ku­rie ke­le­tą me­tų Ogins­kių fes­ti­va­lių me­tu au­ko­jo pi­ni­gi­nes lė­šas pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Rė­mė­jais taip pat ta­po ir di­de­lė da­lis Plun­gės už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių, or­ga­ni­za­ci­jų, ver­sli­nin­kų, to­kių kaip A. ir I. Kli­šo­niai, L. ir R. Skie­rai, G. ir E. Mor­kiai, R. ir V. Ben­do­riai bei ki­ti.

Ar ne per daug už­si­mo­ta?

Plun­giš­kiai bei mies­to sve­čiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau Plun­gės par­kas nu­švi­to kul­tū­ri­nės at­min­ties žen­klu-sim­bo­liu, ir di­džia­vo­si, kad ne vie­ne­rius me­tus bran­din­tas kul­tū­ri­nis pro­jek­tas pa­ga­liau vir­to kū­nu – sva­jo­nė ta­po re­a­ly­be. Džiu­gu, kad fes­ti­va­lių me­tu su­rink­tos pi­ni­gi­nės lė­šos, Plun­gės ver­sli­nin­kų pa­ra­ma bei Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas bu­vo tin­ka­mai pa­nau­do­ti, ir jų, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­ka­ko pa­sta­ty­ti to­kį uni­ka­lų ir bran­gų pa­min­klą.
Ta­čiau ne vis­kas taip gra­žu, kaip at­ro­do iš pir­mo žvilgs­nio. Kaip daž­nai bū­na, to­kiems di­de­liems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti vis dėl­to pri­trūks­ta­ma pi­ni­gi­nių lė­šų. Tad ar ne per daug už­si­mo­ta, ar ne­per­ver­tin­tos ga­li­my­bės?

Su­glu­mi­no pra­šy­mas

Ne­se­niai Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­si­ro­džiu­si ant­raš­tė „Ar skir­ti pa­pil­do­mai Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų pa­min­klo M. K. Čiur­lio­niui ap­lin­kai su­tvar­ky­ti?“ su­glu­mi­no dau­ge­lį plun­giš­kių, o val­džios at­sto­vus pa­sta­tė į ga­na keb­lią pa­dė­tį.
Aso­cia­ci­jos „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ pre­zi­den­tas L. Skie­rus krei­pė­si į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mu skir­ti 82 054,56 eu­ro pa­min­kli­nės skulp­tū­ros M. K. Čiur­lio­niui Plun­gės dva­ro so­dy­bos par­ke ap­lin­kos su­tvar­ky­mo dar­bams ap­mo­kė­ti. Tad Ad­mi­nist­ra­ci­ja, su­si­pa­ži­nu­si su pra­šy­mu, pa­kvie­tė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus iš­reikš­ti nuo­mo­nę. Iš­pla­tin­to­je an­ke­to­je gy­ven­to­jų pra­šo­ma at­sa­ky­ti, kaip jie ver­ti­na aso­cia­ci­jos „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ pra­šy­mą skir­ti per 80 tūkst. eu­rų pa­min­klo ap­lin­kos su­tvar­ky­mo dar­bams ap­mo­kė­ti.

Su­ma pen­kis­kart di­des­nė

„Aš pri­ta­riu ge­riems dar­bams. No­riu, kad Plun­gė gra­žė­tų, kad pa­min­klų, ku­rie da­ro gar­bę ir gar­si­na gim­tą­jį mies­tą, bū­tų sta­to­ma kuo dau­giau. Ta­čiau šiuo at­ve­ju su­si­klos­tė ga­na keb­li si­tu­a­ci­ja. Aso­cia­ci­jos „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ pre­zi­den­to L. Skie­raus pra­šo­ma su­ma yra di­džiu­lė – net pen­kis kar­tus vir­ši­jan­ti biu­dže­te šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tą su­mą. Pri­ta­rus Ta­ry­bai, ku­rios na­riu yra ir pats L. Skie­rus, jau bu­vo skir­ta 20 tūkst., da­bar pra­šo­ma dar 82 054,56 eu­ro. Su­dė­jus su­si­da­ro per 102 tūkst. eu­rų su­ma. Tai – di­džiu­liai pi­ni­gai. Su­pras­čiau, kad pra­šo­ma su­ma bū­tų di­des­nė pus­an­tro kar­to, ta­čiau no­ri­ma pen­kis kar­tus dau­giau… – ste­bė­jo­si me­ras ir pri­dū­rė, kad ar­ti­miau­siu me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šį pra­šy­mą teiks svars­ty­ti ko­mi­te­tams, ar vė­liau teik­ti jį svars­ty­ti Ta­ry­bai.
Be to, kaip sa­kė A. Kli­šo­nis, bus svar­bi ir gy­ven­to­jų nuo­mo­nė. Ap­klau­sa pa­ro­dys, ar tik­rai pa­min­klo ap­lin­kos dar­bams at­lik­ti rei­ka­lin­gos pa­pil­do­mos lė­šos, ku­rių pra­šo­ma iš Sa­vi­val­dy­bės. O gal pa­čiam draugijos pre­zi­den­tui L. Skie­rui, pa­sak me­ro, rei­kia dau­giau pa­dir­bė­ti šiuo klau­si­mu ir ras­ti bū­dų, kad pa­pil­do­mas lė­šas šiems dar­bams at­lik­ti skir­tų ir „Plun­giš­kių drau­gi­ja“.

Rei­kia mo­kė­ti įver­tin­ti ga­li­my­bes…

Me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas sa­kė, kad, jo ma­ny­mu, pra­šo­ma su­ma per di­de­lė. „Kad pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas, au­ko­ta bu­vo tik­rai la­bai daug. Au­ko­jo ir ei­li­niai žmo­nės, ir ver­sli­nin­kai, ir įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės. Pa­na­šu, kad bu­vo per ma­žai. Be to, šis kul­tū­ri­nis pro­jek­tas bu­vo įgy­ven­di­na­mas „Plun­giš­kių drau­gi­jos“ ini­cia­ty­va, tad ga­lė­tų ir jie dau­giau pa­si­steng­ti bei ras­ti trūks­ta­mas lė­šas.
Prieš ką nors da­rant, rei­kė­tų tiks­liai pa­si­skai­čiuo­ti, kiek kas kai­nuos, įver­tin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją, pa­si­da­ry­ti tiks­lias są­ma­tas. Gal ne­rei­kė­jo mums to­kio mo­der­naus ir bran­gaus pa­min­klo. Bu­vo ir pi­ges­nių va­rian­tų. Tu­ri­me tin­ka­mai įver­tin­ti sa­vo ga­li­my­bes ir gy­ven­ti pa­gal jas“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­kė M. Čes­naus­kas ir pa­ci­ta­vo jam įsi­mi­nu­sius Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Ro­mo Ma­tu­lio žo­džius, daug pa­sa­kan­čius apie su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją: „Jei­gu esa­me Plun­gė, tai ir bū­kim kaip Plun­gė, o ne kaip Pa­ry­žius“.

„Tai yra vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų ne­su­de­ri­na­mu­mas“

Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis taip pat iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie „Plun­giš­kių drau­gi­jos“ pra­šo­mus per 80 tūkst. eu­rų pa­min­klo ap­lin­kos su­tvar­ky­mo dar­bams ap­mo­kė­ti. Jis sa­kė, kad ši aso­cia­ci­ja nuo­lat pra­šo iš Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų ir vi­sa­da jų gau­na. Tai, pa­sak A. Krau­lei­džio, ta­po nor­ma. „Ga­lė­čiau teig­ti, kad tai yra vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų ne­su­de­ri­na­mu­mas. Aso­cia­ci­jos „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ pre­zi­den­tas, ku­ris pra­šo tos ne­men­kos su­mos, yra Ta­ry­bos na­rys. Pats pra­šo, o vė­liau bal­suo­ja, kad rei­kia duo­ti. Vis­kas la­bai pa­pras­ta. Ga­liu iš anks­to pa­sa­ky­ti, kad tie pi­ni­gai tik­rai bus skir­ti.
Ne­pri­si­me­nu, kad ši drau­gi­ja bū­tų ka­da nors pa­tei­ku­si ata­skai­tą apie iš­leis­tus pi­ni­gus. Ir šiuo at­ve­ju ne­ži­no­me, kiek pi­ni­gų bu­vo iš­leis­ta pa­min­klui „Sak­mė“ pa­sta­ty­ti. O jau vėl pra­šo­ma pi­ni­gų. Tad jei Sa­vi­val­dy­bė pri­si­de­da dau­giau kaip 102 tūkst. eu­rų, tai tu­rė­tų bū­ti jos ini­ci­juo­ja­mas pro­jek­tas, o ne „Plun­giš­kių drau­gi­jos“, – įsi­ti­ki­nęs A. Krau­lei­dis.

Nuo­mo­nės ne­pa­reiš­kė

Šiuos klau­si­mu nuo­mo­nės ne­pa­reiš­kė nei me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius, nei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas. Ir vie­nas, ir ki­tas tei­gė, kad rei­kia pa­lauk­ti gy­ven­to­jų an­ke­tos ap­klau­sos re­zul­ta­tų bei svars­ty­mo ko­mi­te­tuo­se iš­va­dų.

Ata­skai­tos, kur iš­leis­ti pi­ni­gai, ne­skel­bia

Plun­gės gy­ven­to­jai no­ri ir tu­ri tei­sę ži­no­ti, kiek iš vi­so jau iš­leis­ta lė­šų pa­min­klo M. K. Čiur­lio­niui Plun­gės par­ke pa­sta­ty­mui. Apie trūks­ta­mą di­džiu­lę pi­ni­gų su­mą (!) jau ži­no­me iš drau­gi­jos pre­zi­den­to L. Skie­raus pra­šy­mo. In­for­ma­ci­ją apie pi­ni­gus, ku­rie iš­leis­ti, aso­cia­ci­jos „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ vi­ce­pre­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Žio­ba­kie­nė ko­men­tuo­ti ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė. Ko­dėl to­kia pa­slap­tin­ga ši aso­cia­ci­ja? Keis­ta, kad ne­pa­tei­kia­ma iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie iš­leis­tus pi­ni­gus, ir vėl pra­šo­ma jų skir­ti.
Iš­ei­tų taip, kad iš Sa­vi­val­dy­bės lė­šų ga­li pra­šy­ti bet kas, bet ko­kia vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, su­gal­vo­ju­si ko­kią nors ini­cia­ty­vą ir sie­kian­ti, kad ji bū­tų įgy­ven­din­ta. O ko­dėl gi ne, jei­gu Sa­vi­val­dy­bė to­kia tur­tin­ga ir dos­ni? O gal čia tik „Plun­giš­kių drau­gi­jai“ toks iš­skir­ti­nis dė­me­sys?

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Kai kurių plungiškių nuomone, užsimojusi pastatyti šį paminklą, draugija neįvertino savo galimybių…

Komentarai
Kiti straipsniai