Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Ge­ros kny­gos – kaip pro­tin­gi pa­šne­ko­vai…

Lap­kri­čio 8-ąją ma­žie­ji ir pa­ū­gė­ję kny­gų fa­nai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­pa­sa­ko­ti apie mėgs­ta­miau­sius kū­ri­nius. Nors ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja – Šiau­lių Po­vi­lo Vi­šins­kio ap­skri­ties bib­lio­te­ka – or­ga­ni­za­vo kny­gų pri­sta­ty­mo kon­kur­są, Plun­gės bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai bei ren­gi­nio ve­dė­jai Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė ir Pau­lius Ga­dei­kis at­ran­ki­nį tu­rą, vy­ku­sį Plun­gė­je pri­sta­tė kaip skai­ty­mo, įdo­mių kny­gų pri­sta­ty­mo šven­tę.

Vai­kų bib­lio­te­ko­je tuoj po pietų apie mėgs­ta­miau­sias kny­gas pa­sa­ko­jo ma­žie­ji skai­ty­to­jai – pradinukai. Į šven­tę už­su­ko net dvi Pe­pės – Ga­bi­ja Ro­čiū­tė iš Grum­blių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus (mo­ky­to­ja Dai­na Za­bi­ty­tė) ir Dei­vė Nor­vai­šai­tė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los ket­vir­to­kė (mo­ky­to­ja Re­gi­na Gus­čie­nė). Dei­vė-Pe­pė net­gi gro­jo smui­ku.
Apie Re­be­kos Unos kny­go­je „Aš esu To­mas sek­lys“ su­ra­šy­tus nuo­ty­kius pa­sa­ko­jo Ku­lių gim­na­zi­jos tre­čio­kai Aus­tė­ja Ži­lins­kai­tė ir Ag­nius Za­lec­kis. Jiems pa­si­ruoš­ti pa­dė­jo mo­ky­to­ja Dai­va Za­lec­kie­nė ir bib­lio­te­ki­nin­kė Lai­ma Kniukš­tie­nė).
Guo­da Čiu­že­ly­tė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los ket­vir­to­kė, sa­va­ran­kiš­kai pa­si­ruo­šė pri­sta­ty­ti Ga­jos Gu­nos Ek­lės kny­gą „Bro­lis, ku­rio ne­rei­kė­jo“. Tos pa­čios mo­kyk­los ket­vir­to­kė Dei­man­tė Rui­by­tė pa­pa­sa­ko­jo apie Ai­do Ju­ra­šiaus „Ak­me­nu­kų pa­sa­kas“. Dei­man­tės mo­ky­to­ja – Vil­ma Šim­kie­nė.
Ne­įpras­tą, bet la­bai sma­gų kny­gos pri­sta­ty­mo bū­dą pa­si­rin­ko ket­vir­to­kės Ga­ja ir Džei­ra­na. Jos Joh­ne Bo­y­ne kny­gą „Bai­sus da­ly­kas, nu­ti­kęs Ber­na­biui Bro­ke­tui“… re­pa­vo.
Ne ma­žiau iš­ra­din­gi bu­vo vy­res­ni skai­ty­to­jai. Jie po pietų su­si­bū­rė bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je. Aš­tun­to­kė In­gri­da Ber­ta­šiū­tė (jos mo­ky­to­ja Rū­ta Pau­li­kie­nė), at­sto­va­vu­si taip pat Se­na­mies­čio mo­kyk­lai, pri­sta­tė net aš­tuo­nias mėgs­ta­miau­sias kny­gas.
„Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos šeš­to­kės Ei­man­tė La­cy­tė, Ga­bi­ja Bart­ke­vi­čiū­tė ir Luk­re­ci­ja Gri­ma­ly­tė (jų mo­ky­to­ja – Bro­nis­la­va Ši­mo­nie­nė) pri­sta­to­mos kny­gos pa­va­di­ni­mą at­sklei­dė tik pa­si­ro­dy­mo pa­bai­go­je.
Sep­tin­to­kės Ka­mi­lė Va­laus­kai­tė ir Gre­ta Ged­vi­lai­tė iš Ku­lių gim­na­zi­jos (mo­ky­to­ja D. Za­lec­kie­nė) su­vai­di­no ke­le­tą iš­trau­kų iš ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jos Lois Low­ry apy­sa­kos „Siun­tė­jas“.
Kad ge­ros kny­gos, kaip ir pro­tin­gi pa­šne­ko­vai, ke­lia įdo­mius klau­si­mus, įro­dė „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­kės Dei­man­tė Ja­ra­šiū­nai­tė ir Gre­ta Mic­ke­vi­čiū­tė. Jos pa­pa­sa­ko­jo apie Da­vid Le­vit­han kny­gą „Kiek­vie­ną die­ną“ (mer­gai­čių mo­ky­to­ja – Da­lia Svi­lai­tė).
Tą pa­čią kny­gą pa­si­rin­ko ir meist­riš­kai į ke­le­tą per­so­na­žų per­si­kū­ni­jo de­šim­to­kė Ga­bi­ja Kup­ry­tė iš Se­na­mies­čio mo­kyk­los.
Eg­zis­ten­ci­nius klau­si­mus kė­lė Pla­te­lių gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Kot­ry­na El­zė Ku­lie­šiū­tė, pri­sta­čiu­si Al­do­nos Ru­sec­kai­tės kny­gą „Dūž­tan­čios for­mos. Biog­ra­fi­nis ro­ma­nas apie Vy­tau­tą Ma­čer­nį“. Pa­si­ruoš­ti mer­gi­nai pa­dė­jo mo­ky­to­ja Gra­ži­na Kaz­laus­kie­nė, o pa­pa­sa­ko­ti apie kny­gą – drau­gė Ag­nė, gro­ju­si pia­ni­nu.
Ne­ti­kė­tai sma­giai tarp rim­tų ir su­dė­tin­gų kny­gų įsi­ter­pė Vy­tau­to Ra­čic­ko „Te­tu­lė Ulė, sep­tin­to­ji šle­pe­tė ir ma­fi­ja“. Skaid­res apie kny­gą su­kū­rė Ku­lių gim­na­zi­jos de­šim­to­kė Hen­ri­ka Nor­ke­liū­nai­tė (mo­ky­to­ja D. Za­lec­kie­nė).
Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kai Ali­na Ve­ny­tė ir Ei­man­tas Dau­kin­tis su mo­ky­to­jos Rū­tos Pau­li­kie­nės pa­gal­ba pa­ruo­šė „Bib­li­jos en­cik­lo­pe­di­jos“ pri­sta­ty­mą.
Tos pa­čios mo­kyk­los de­šim­to­kai Eve­li­na Ta­ra­se­vi­čiū­tė, Ei­man­tas Si­ma­na­vi­čius ir Vi­lius Rau­dys pa­pa­sa­ko­jo apie Ri­čar­do Ba­cho ale­go­ri­nę apy­sa­ką „Džo­na­ta­nas Li­vings­to­nas Žu­vėd­ra“. Tri­ju­lės mo­ky­to­ja – Vio­le­ta Rim­ku­vie­nė.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė da­ly­viams įtei­kė po pa­dė­ką ir Šiau­lių P. Vi­šins­kio ap­skri­ties viešosios bib­lio­te­kos do­va­nė­lę bei pa­si­džiau­gė kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo sa­vi­tu­mu.
Vis tik rei­kė­jo nu­spręs­ti, kas at­sto­vaus Plun­gei Šiau­liuo­se vyk­sian­čia­me kon­kur­se. Po la­bai il­gų svars­ty­mų, bib­lio­te­ki­nin­kai nu­spren­dė, kad fi­na­li­nia­me ren­gi­ny­je apie pa­si­rink­tus kū­ri­nius pa­pa­sa­kos ku­liš­kiai tre­čio­kai A. Ži­lins­kai­tė ir A. Za­lec­kis. 5–8 kl. mo­ki­niams at­sto­vaus „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­kės D. Ja­ra­šiū­nai­tė ir G. Mic­ke­vi­čiū­tė. O vy­riau­sių­jų gru­pei – de­šim­to­kė G. Kup­ry­tė iš Se­na­mies­čio mo­kyk­los.
Ti­ki­mės, kad kny­gų pri­sta­ty­mo šven­tę šir­dy­je iš­si­ne­šė ne tik pra­di­nu­kai bei vy­res­ni da­ly­viai, bet ir kiek­vie­nas jo­je pa­bu­vo­jęs. Nes, per­fra­zuo­jant Ri­čar­do Ba­cho min­tį, skai­tan­čiam žmo­gui leng­viau at­ras­ti sa­vy­je be­ri­bės lais­vės idė­ją, to­bu­ly­bės sie­kį ir tik­ro­jo skry­džio džiaugs­mą.

Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė

Nuotraukoje: Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos mokiniai pristatė „Biblijos enciklopediją“.

Komentarai
Kiti straipsniai