Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Plun­gės mo­ky­to­jai prie strei­ko ne­pri­si­de­da

Nuo ki­tos sa­vai­tės pir­ma­die­nio, t. y. lap­kri­čio 12-osios, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga (LŠDPS) pra­de­da ne­ter­mi­nuo­tą mo­ky­to­jų strei­ką. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio duo­me­ni­mis, nė vie­na mū­sų mies­to ar ra­jo­no mo­kyk­la ne­strei­kuos.

„Ne­sa­me ga­vę iš sa­vo mo­kyk­lų jo­kios in­for­ma­ci­jos, kad ku­rio­je nors bū­tų ruo­šia­ma­si strei­kuo­ti“, – sa­vai­tės pra­džio­je sa­kė G. Ri­mei­kis. Nors švie­ti­mie­čių prof­są­jun­gų yra net ke­lios, ta­čiau strei­kuo­ti ža­da tik vie­na – LŠDPS, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja An­drius Na­vic­kas. Šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je vei­kia 20 su­si­vie­ni­ji­mų, ta­čiau, ve­dė­jo ži­nio­mis, Plun­gės su­si­vie­ni­ji­mo nė­ra.
LŠDPS at­sto­vai „Plun­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, jog Plun­gė­je pro­fe­si­nių or­ga­ni­za­ci­jų ne­tu­ri, o ki­tos prof­są­jun­gos yra pa­si­ra­šiu­sios ša­kos ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį ir strei­kuo­ti ne­ga­li. Tie­sa, Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kei Sta­nis­la­vai Ka­ju­tie­nei kvie­ti­mas jung­tis prie strei­ko bu­vo iš­siųs­tas, bet at­sa­ky­mo LŠDPS sa­kė ne­ga­vę.
Iš ki­tų Že­mai­ti­jos mies­tų, kur LŠDPS tu­ri pro­fe­si­nes or­ga­ni­za­ci­jas, strei­kuo­ti pla­nuo­ja Ši­la­lė, Pa­gė­giai, Klai­pė­da, Skuo­das, Ra­sei­niai.
Di­džiau­sios švie­ti­mo prof­są­jun­gos – Lie­tu­vos mo­ky­to­jų, švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos (LMŠMPS) – lai­ki­na­sis pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Znu­tas „Plun­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, jog Že­mai­ti­jo­je dau­gu­ma ne­strei­kuos, t. y. prie strei­ko ne­pri­si­dės rie­ta­viš­kiai, plun­giš­kiai, tel­šiš­kiai, ma­žei­kiš­kiai, kre­tin­giš­kiai, kel­miš­kiai ir kt. „Kol kas esa­me gir­dė­ję, kad per vi­są Lie­tu­vą no­rą strei­kuo­ti iš­reiš­kė tik 10 mo­kyk­lų, ta­čiau nė vie­na iš Že­mai­ti­jos mo­kyk­lų, pri­klau­san­čių mū­sų – Lie­tu­vos mo­ky­to­jų, švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nei są­jun­gai, ku­ri yra di­džiau­sia švie­ti­mo pro­fe­si­nė są­jun­ga Lie­tu­vo­je ir vie­ni­ja dau­giau nei 4500 mo­ky­to­jų, dėl no­ro strei­kuo­ti į mus ne­si­krei­pė“, – sa­kė R. Znu­tas.
Mi­nė­ta LŠDPS yra pa­skel­bu­si, jog ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką nuo lap­kri­čio 12 d. pra­de­da dėl to, jog to­kį žings­nį juos ženg­ti pri­ver­tė val­džios pri­mes­ta ab­sur­diš­ka mo­ky­to­jų eta­ti­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma, o pa­sek­mes da­bar jau­čia vi­sa švie­ti­mo ben­druo­me­nė.
LŠDPS rei­ka­lau­ja at­si­sa­ky­ti „mi­nu­ti­nės“ dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos ir įdieg­ti eta­ti­nį mo­de­lį, ku­ria­me vie­nam eta­tui su­da­ry­ti bū­tų ne dau­giu kaip 18 kon­tak­ti­nių valandų. Lai­ko­ma­si nuo­mo­nės, jog va­lan­di­nis mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mas bu­vo pa­keis­tas mi­nu­ti­niu, nes mo­kyk­lų va­do­vai kar­tu su mo­ky­to­jais pri­vers­ti smul­kme­niš­kai įver­tin­ti kiek­vie­ną dar­be­lį, net­gi nu­ma­ty­ti juos vi­siems me­tams į prie­kį, to­dėl skai­čiuo­ja­mos jau ne­be va­lan­dos, o mi­nu­tės. Taip pat rei­ka­lau­ja­ma pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tus di­din­ti 20 proc. bei ma­žin­ti vai­kų skai­čių kla­sė­se.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: G. Rimeikio žiniomis, nė vienoje mūsų mokykloje mokytojai nestreikuos.

Komentarai
Kiti straipsniai