Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Mo­ki­niai mie­liau val­go par­duo­tu­vė­je pirk­tą mais­tą

Nuo rug­sė­jo 20 die­nos iki spa­lio 16 die­nos mai­ti­ni­mo įstai­ga VšĮ „Bru­ne­ros“ dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų vyk­dė ap­klau­są „Moks­lei­vių mai­ti­ni­mo­si įpro­čiai“.

Da­ly­vau­ti šio­je ap­klau­so­je bu­vo pa­kvies­tos 106-ios mo­kyk­los iš 16-kos Lie­tu­vos ra­jo­nų ir mies­tų.
Į VšĮ „Bru­ne­ros“ kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ap­klau­so­je at­si­lie­pė 45-ios mo­kyk­los ir sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­kė 3210 mo­kyk­lų ben­druo­me­nės na­rių. Ap­klaus­tų moks­lei­vių am­žius – nuo 6-erių iki 19-kos me­tų. Į klau­si­mus taip pat at­sa­kė pe­da­go­gai bei mo­ki­nių tė­ve­liai.
Di­džio­ji da­lis – 82 proc. ar­ba 2632 ap­klau­sos da­ly­vių – moks­lei­viai. Iš jų 13 proc. ar­ba 353 yra vai­kai iki 10 me­tų. 18 proc. (579 resp.) ap­klau­sos da­ly­vių – mo­ky­to­jai ir že­mes­nių kla­sių mo­ki­nių tė­vai.
Į klau­si­mą „Kaip daž­nai val­go­te mo­kyk­lo­je?“ at­sa­ky­ta, kad kas­dien mo­kyk­los val­gyk­lo­je val­go 28 proc. (899 resp.), 1–4 kar­tus per sa­vai­tę – 30 proc. ar­ba 963 res­pon­den­tai. 42 proc. (1348 resp.) ren­ka­si ki­tą mai­ti­ni­mo­si bū­dą.
Į klau­si­mą „Jei­gu ne­val­go­te mo­kyk­los val­gyk­lo­je, kur ir ką val­go­te?“ 32 proc. (1027 resp.) at­sa­kė, kad val­go iš na­mų at­si­neš­tą mais­tą. 42 proc. (1348 resp.) tei­gė, kad mais­tą per­ka už­kan­di­nė­se ar­ba pre­ky­bos cen­truo­se. Net 7 proc. (225 resp.) ap­klaus­tų­jų per­ka men­ka­ver­čius už­kan­džius iš mo­kyk­los už­kan­džių apa­ra­tų, daž­niau­siai sto­vin­čio ša­lia val­gyk­los. Ir mo­ki­niams vi­sai ne­svar­bu, kad mo­kyk­los val­gyk­lo­se lau­kia šil­tas, ko­ky­biš­kas ir švie­žias mais­tas.
Ta­čiau la­biau­siai, pa­sak „Bru­ne­ros“ at­sto­vų, ste­bi­na tai, kad 19 proc. (610 resp.) ap­klaus­tų­jų, kol bū­na mo­kyk­lo­je, ne­val­go nie­ko. Tai reiš­kia, kad vai­kai bū­na ne­val­gę 6–7 va­lan­das. Jei dar ir pus­ry­čių ne­val­go, tai prak­tiš­kai al­ka­ni bū­na vi­są die­ną.
At­sa­ky­mai į klau­si­mą „Ko­kie pa­tie­ka­lai mo­kyk­los val­gyk­lo­je pa­tin­ka?“ tik pa­tvir­ti­na, kad vai­kai mėgs­ta mo­kyk­los val­gyk­lo­je ga­mi­na­mus įpras­tus val­gius.
Be­veik vi­siems – net 88 proc. (2825 resp.) ap­klaus­tų­jų pa­tin­ka kar­bo­na­dai ir keps­niai, 83 proc. (2664 resp.) – sa­lo­tos ir dar­žo­vės. 79–80 proc. (2568 resp.) ap­klaus­tų­jų mėgs­ta bul­vių pa­tie­ka­lus. 74 proc. (2375 resp.) – mil­ti­nius pa­tie­ka­lus. Ir tik pu­sei 48–58 (1541–1862 resp.) ap­klaus­tų­jų pa­tin­ka kruo­pų ko­šės, žu­vies pa­tie­ka­lai, kot­le­tai.
Mo­ki­nių taip pat klau­sė­me, ko­kių pa­tie­ka­lų, už­kan­džių ir gė­ri­mų jie pa­gei­dau­tų mo­kyk­los val­gyk­lo­je? Ap­klau­sos re­zul­ta­tai dar kar­tą pa­ro­dė, kad ne­pri­klau­so­mai nuo įsta­ty­mų, griež­tų drau­di­mų, moks­lei­viai mėgs­ta bei pa­gei­dau­ja mais­to, ku­rį įpra­tę val­gy­ti na­muo­se. Kas ant­ras ap­klau­sos da­ly­vis no­ri įvai­rių gė­ri­mų, Ki­je­vo kot­le­tų ir ki­tų keps­nių su džiū­vė­sė­liais, pi­cų, kep­tų bul­vy­čių, de­ser­tų su šo­ko­la­du, spur­gų, įvai­riau­sių su­muš­ti­nių, bly­nų su uo­gie­ne, miš­rai­nių su ma­jo­ne­zu.
Kas tre­čias res­pon­den­tas pageidauja sau­sai­nių, dau­giau bul­vių pa­tie­ka­lų, sal­džių kom­po­tų bei ar­ba­tos, traš­ku­čių. Vie­nas iš de­šim­ties la­bai mėgs­ta pa­da­žą su spir­gu­čiais.
Po ap­klau­sos „Moks­lei­vių mai­ti­ni­mo­si įpro­čiai“ mai­ti­ni­mo įstai­ga pa­da­rė iš­va­dą, kad šei­mo­je iš­ug­dy­ti mi­ty­bos kul­tū­ros įpro­čiai le­mia pa­si­rin­ki­mą, kur ir ką vai­kai val­go mo­kyk­lo­se.
VšĮ „Bru­ne­ros“ at­sto­vai pa­brė­žė: „Esa­me už nuo­sek­lų svei­ka­tai pa­lan­kios mi­ty­bos kul­tū­ros ug­dy­mą, to­dėl ma­no­me, kad ge­rus re­zul­ta­tus šio­je sri­ty­je pa­siek­si­me tik ta­da, kai ir šei­mo­je, ir mo­kyk­los val­gyk­lo­je vai­kai val­gys ko­ky­biš­ką, svei­ka­tai pa­lan­kų mais­tą. O ku­riant įsta­ty­mus, reg­la­men­tuo­jan­čius vai­kų mi­ty­bą, ak­ty­viai tu­ri da­ly­vau­ti ir vi­suo­me­nė – tė­vų ir vai­kų, moks­lei­vių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.“

Komentarai
Kiti straipsniai