Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Sa­vi­val­dy­bė­je nu­ma­to­ma vai­kų die­nos cen­trų plėt­ra bei ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų įstei­gi­mas

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų ir vai­kų die­nos cen­trų tin­klo plėt­ra Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je“. Pro­jek­to tiks­las – su­kur­ti są­ly­gas, rei­ka­lin­gas veiks­min­gam per­ėji­mui nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų.

Per­tvar­kant ins­ti­tu­ci­nę glo­bą, orien­tuo­ja­ma­si į vai­kų ap­gy­ven­di­ni­mą na­tū­ra­lio­je ben­druo­me­ni­nė­je ap­lin­ko­je. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bus su­kur­tos są­ly­gos vai­kams, ne­te­ku­siems tė­vų glo­bos, gy­ven­ti šei­mai ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir plės­ti vai­kų die­nos cen­trus di­di­nant lan­ky­to­jų skai­čių.
Kaip aiš­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė, no­ri­ma vyk­dy­ti pro­jek­tą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis at­si­ras­tų nau­ja pa­slau­ga – ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai. Tai vie­ta, ku­rio­je gy­ven­tų iki 8 vai­kų, ne­te­ku­sių tė­vų glo­bos. Vie­ta tu­rė­tų bū­ti kuo ar­čiau ben­druo­me­nės, in­di­vi­du­a­lia­me na­me ar­ba dau­gia­bu­ty­je, kad vai­kai bū­tų kuo sa­va­ran­kiš­kes­ni. „Min­tis to­kia, kad tie vai­kai gy­ven­tų kaip mū­sų įpras­ti kai­my­nai – pjau­tų žo­lę, tvar­ky­tų­si, ben­drau­tų su ap­lin­ki­niais, ne­si­jaus­tų iš­skir­ti­niai. Su jais dirb­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­jai, nes tai ne at­ski­ra įstai­ga, o tik nau­jai tei­kia­ma pa­slau­ga“, – pa­sa­ko­jo sky­riaus ve­dė­ja.
Klau­si­mui nu­ke­lia­vus į Ta­ry­bos po­sė­dį, Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė do­mė­jo­si, kiek tai kai­nuo­tų sa­vi­val­dy­bei. Bu­vo at­sa­ky­ta, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei skir­ta pro­jek­to ben­dra su­ma yra 100 tūkst. 71 Eur. Ne ma­žiau kaip 30 proc. šios su­mos tu­ri bū­ti ski­ria­ma vai­kų die­nos cen­tro plėt­rai. Pa­pil­do­mas sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas nė­ra nu­ma­to­mas, jis bū­tų rei­ka­lin­gas tik to­kiu at­ve­ju, jei­gu ne­pa­kak­tų skir­tų lė­šų. Šiuo me­tu to­kie vai­kai gy­ve­na Rie­ta­ve, Plun­gės g. 18, kur jiems įreng­tas bu­tas, ta­čiau pa­gal rei­ka­la­vi­mus vai­kai ne­ga­li gy­ven­ti pa­sta­te, ku­ria­me tei­kia­mos ki­tos švie­ti­mo, svei­ka­tos ar so­cia­li­nės pa­slau­gos. Ta­me pa­sta­te yra įsteig­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, to­dėl yra grės­mė, kad ga­li bū­ti at­im­ta li­cen­ci­ja, ir ne­be­bus ga­li­ma teik­ti pa­slau­gų.
Kaip sa­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, žvel­giant į šią si­tu­a­ci­ją, daug lo­gi­kos nė­ra. „Mi­nis­te­ri­jo­je te­ko kal­bė­tis šia te­ma, ta­čiau li­ko­me prie at­ski­rų nuo­mo­nių, ir jie ne­nu­si­lei­do. Esa­mą bu­tą, ku­ria­me da­bar gy­ve­na vai­kai, pa­nau­do­si­me ki­tiems gy­ven­to­jams, tad nuos­to­lio ne­bus. Pa­pil­do­mų sa­vi­val­dy­bės lė­šų pri­reik­tų, jei įsi­gy­tu­me bu­tą ne pir­ma­me aukš­te ir rei­kė­tų įreng­ti lif­tą, ta­čiau ieš­ko­si­me jo pir­ma­me aukš­te, ke­lis va­rian­tus jau esa­me nu­ma­tę“, – pa­sa­ko­jo me­ras.
Be­si­bai­giant dis­ku­si­jai, Ta­ry­bos na­rė Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė sa­kė, kad bu­to įren­gi­mas nė­ra di­džiau­sia pro­ble­ma. „Di­des­nė pro­ble­ma ta, kad to­kių vai­kų iš vi­so ne­tu­rė­tų bū­ti. Pa­ė­mi­mas iš šei­mos yra kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė, rei­kė­tų kiek­vie­nam pra­dė­ti nuo sa­vęs su klau­si­mu, ar vis­ką pa­da­riau, kad vai­kai ne­bū­tų iš šei­mos pa­ima­mi“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rė. Pri­si­min­ta ir bu­din­čių glo­bė­jų svar­ba, nes tai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­tų daug ma­žiau. Bu­din­tys glo­bė­jai – žmo­nės, pa­si­ren­gę bet ku­riuo pa­ros me­tu pri­im­ti vai­kus. Tam nu­sta­ty­ta ir fi­nan­si­nė pa­ska­ta.
Kal­bant apie vai­kų die­nos cen­trus, nu­ma­to­ma jų plėt­ra, pri­jun­giant pa­pil­do­mas pa­tal­pas, kad cen­trą ga­lė­tų lan­ky­ti dau­giau vai­kų. Fi­ziš­kai bus dau­giau pa­tal­pų, kad į di­des­nę erd­vę ga­lė­tų at­ei­ti dau­giau vai­kų. „Ne­tu­ri­me žiū­rė­ti, kad vai­kų die­nos cen­trus lan­ko so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų vai­kai, tai įstai­ga, skir­ta vi­siems vai­kams. No­rė­čiau, kad šis pro­jek­tas nu­ei­tų link to, kad į cen­trą at­ei­tų ir ki­ti vai­kai – pa­žais­ti, pa­spor­tuo­ti, pra­leis­ti die­ną“, – ko­mi­te­to po­sė­dy­je sa­kė J. Al­sei­kie­nė. Ta­ry­bos na­riai šį spren­di­mo pro­jek­tą pa­tvir­ti­no vien­bal­siai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Apie projektą ir jo įgyvendinimo galimybes pasakojo Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja J. Alseikienė.

Komentarai
Kiti straipsniai