Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Me­din­gė­nų mo­kyk­lai rei­ka­lin­gas sto­go re­mon­tas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te po­sė­dy­je, kaip ir įpras­tai, vis­kas su­ko­si apie pi­ni­gus. Dar­bot­var­kė­je bu­vo klau­si­mas, su­si­jęs su au­to­bu­sų nuo­mos įkai­niais, to­liau do­mi­na­vo įstai­gų pra­šy­mai.

Ko­mi­te­te pri­tar­ta pa­tvir­tin­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių au­to­bu­sų nuo­mos įkai­nius Sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės po­rei­kiams ten­kin­ti, IVECO 50 C 15 – 0,56 Eur/km, OPEL VIVARO COMBI – 0,50 Eur/km. Pra­sto­vos kai­nos abie­jų au­to­bu­sų vie­no­dos – dar­bo die­no­mis – 2,03 Eur/val., šven­čių die­no­mis – 4,05 Eur/val.
Pa­ten­kin­tas Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Vy­to Rut­kaus­ko pra­šy­mas su­ma­žin­ti asig­na­vi­mus 5 800 Eur, ku­rie bu­vo nu­ma­ty­ti mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­nių pa­tal­pų par­ke­to at­nau­ji­ni­mo ir sie­nų da­žy­mo dar­bams vyk­dy­ti. Mu­zie­jaus re­no­va­ci­jos dar­bų pro­gra­mos vyk­dy­mą (lan­gų kei­ti­mą, sig­na­li­za­ci­jos įren­gi­mą) per­kė­lus į 2019-uo­sius me­tus, ne­tiks­lin­ga šie­met sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis vyk­dy­ti ap­dai­los re­mon­to dar­bus.
Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė pa­tei­kė pra­šy­mą dėl eta­tų skai­čiaus di­di­ni­mo. Dar­že­ly­je pa­dau­gė­jus vai­kų, tu­rin­čių di­de­lių ir vi­du­ti­nių spe­cia­lių­jų po­rei­kių, skai­čiui, įstai­ga pra­šo eta­tų skai­čių pa­di­din­ti 1 eta­tu – 0,5 eta­to skir­ti lo­go­pe­dui (da­bar tu­ri­ma 0,5 eta­to) ir 0,5 eta­to – spe­cia­lia­jam pe­da­go­gui (šiuo me­tu dar­že­ly­je jo nė­ra).
Anot Tve­rų gim­na­zi­jos di­rek­to­rės Gi­ta­nos Kuž­mars­ky­tės pa­teik­to raš­to, gim­na­zi­jai pri­klau­san­čio Me­din­gė­nų sky­riaus mo­kyk­los lai­ki­nai plė­ve­le už­deng­tas sto­gas ne­be­at­lai­ko ru­de­ni­nio lie­taus. Van­duo pra­te­ka į pa­lė­pes ir jau sun­kia­si kla­sė­se pro lu­bas, per blo­kų su­jun­gi­mus. Re­mon­to dar­bams pa­si­rink­ta ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si įmo­nė – UAB „Že­mai­ti­jos ap­dai­la“. Sto­go re­mon­tui rei­ka­lin­ga su­ma – 4 976,68 Eur. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­siū­lė kol kas dėl šio klau­si­mo su­si­lai­ky­ti, ka­dan­gi ti­ki­ma­si, kad grei­tu me­tu Vy­riau­sy­bė skirs lė­šų škva­lo pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti. Anot jo, pra­šo­mos su­mos pa­kak­tų tik sto­go sky­lėms už­tai­sy­ti, o rei­kia daug di­des­nių re­mon­to dar­bų.
At­si­žvel­gus į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Ged­mi­nai­tės pra­šy­mą, pri­tar­ta, kad bū­tų pa­di­din­tos kul­tū­ros cen­tro pa­ja­mos 3 500 Eur. Su­ma su­rink­ta už tru­pių, kon­cer­tų at­vež­tų bi­lie­tų pla­ti­ni­mą ir sa­lės nu­omą. 1 500 Eur pra­šy­ta skir­ti ūki­niam in­ven­to­riui, 500 Eur – ko­man­di­ruo­tėms, 1 500 Eur – ki­toms pa­slau­goms.
Pro­jek­to „Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro veik­los efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“ lė­šo­mis bus įsteig­tas ka­bi­ne­tas, ku­ria­me bus tie­sio­giai ste­bi­mas tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čių pa­cien­tų trum­po gy­dy­mo kur­sas (DOTS) ir tei­kia­mos pri­klau­so­my­bės nuo opio­i­dų pa­kai­ti­nio gy­dy­mo pa­slau­gos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Rie­ta­vo PSPC su­da­rė su­tar­tį su UAB „Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tai“ dėl pro­jek­to pa­raiš­kos pa­ren­gi­mo pa­slau­gų. Pa­raiš­kos pa­ren­gi­mo iš­lai­dos pro­jek­to lė­šo­mis ne­fi­nan­suo­ja­mos, tad įstai­ga pra­šė kom­pen­suo­ti pa­raiš­kos pa­ren­gi­mo iš­lai­das – 1 500 Eur.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Su finansais susijusius klausimus aiškino Teisės ir finansų skyriaus vyresnioji specialistė R. Bagdonienė.

Komentarai
Kiti straipsniai