Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Ūki­nin­kai ne­sku­ba – ūkio duo­me­nis at­nau­ji­no tik ne­di­de­lė da­lis

Spa­lio 15 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vęs Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pir­muo­ju klau­si­mu kal­bė­jo apie mū­sų ūki­nin­kų ūkių sta­tis­ti­ką ir nuo me­tų pra­džios įsi­ga­lio­ju­sias Ūki­nin­kų ūkių įsta­ty­mo pa­tai­sas. Vie­nas es­mi­nių po­ky­čių – nuo me­tų pra­džios jau pri­va­lo­ma at­nau­jin­ti ūkio duo­me­nis Ūki­nin­kų ūkių re­gist­re. Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jos Ai­ri­dos Mont­vy­die­nės pa­teik­tais skai­čiais, kol kas duo­me­nis at­nau­ji­no tik ke­tu­ri šim­tai ūki­nin­kų, o dau­giau nei du tūks­tan­čiai dar ne­su­sku­bo tos prie­vo­lės at­lik­ti.

Šių me­tų lie­pos 1 die­nos duo­me­ni­mis, Ūki­nin­kų ūkio re­gist­re yra 2796 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­kai (per­nai – 3197), dar be­veik pus­šeš­to šim­to yra part­ne­riai. Iki mi­nė­to lai­ko­tar­pio bu­vo iš­re­gist­ruo­ti 406 ūkiai, o nau­jų įre­gist­ruo­ta tik 11-ika.
A. Mont­vy­die­nė pri­mi­nė, jog nuo 2018 me­tų sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Ūki­nin­kų ūkio įsta­ty­mo pa­tai­sos. Es­mi­nė naujovė ta, jog at­si­ra­do nau­ja prie­vo­lė ūki­nin­kams – at­nau­jin­ti ūkio duo­me­nis.
Kiek­vie­nais ka­len­do­ri­niais me­tais, iki gruo­džio 31 d., ūki­nin­kai jau pri­va­lo ir pri­va­lės nu­sta­ty­ta tvar­ka at­nau­jin­ti ūkio duo­me­nis Ūki­nin­kų ūkių re­gist­re. Jei­gu ūkio duo­me­nys ne­pa­si­kei­tė, ūki­nin­kas pri­va­lo šį fak­tą pa­tvir­tin­ti. Tiems, ku­rie ne­at­nau­jins duo­me­nų apie sa­vo ūkį, grės iš­re­gist­ra­vi­mas iš Ūki­nin­kų ūkių re­gist­ro.
Pir­mo­jo pus­me­čio duo­me­ni­mis, at­nau­jin­ta informacija kol kas tik apie 417-ika ūkių, tad dau­giau nei 2300 dar tu­ri šį dar­bą pa­si­da­ry­ti. Tie­sa, elek­tro­ni­niu bū­du ūkio duo­me­nų at­nau­jin­ti ne­ga­li­ma – tai pa­vyks at­lik­ti se­niū­ni­jo­se ar Že­mės ūkio sky­riu­je.
A. Mont­vy­die­nė už­si­mi­nė, jog da­lis mi­nė­to skai­čiaus ūki­nin­kų jau yra mi­rę, tad jei per de­vy­nis mė­ne­sius ne­at­si­ras pa­vel­dė­to­jų, Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­tys ga­lės iš­re­gist­ruo­ti ūkį.
Vi­du­ti­nis mū­sų ūki­nin­ko ūkio plo­tas – 9,19 ha. Dau­giau­siai ūki­nin­kų (1689) tu­ri iki 5 ha že­mės. Nuo 5 iki 10 ha val­do 494 ūki­nin­kai, o nuo 10 iki 20 ha – 343 ūki­nin­kai. Dar dau­giau že­mės tu­ri jau ma­žiau ūki­nin­kų. Pa­vyz­džiui, per 100 ha – 11-ika ūki­nin­kų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: A. Montvydienė priminė, jog šiemet jau privaloma atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Komentarai
Kiti straipsniai