Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Tra­giš­kas įvy­kis Plun­gė­je: spro­gus su­si­kau­pu­sioms du­joms, ap­de­gė trys su­au­gu­sie­ji ir vai­kas

Bai­si tre­čia­die­nio nak­tis bu­vo Vy­tau­to gat­vė­je – taip drioks­te­lė­jo, kad iš­griu­vo na­mo sie­na. Įta­ria­ma, jog spro­gi­mas įvy­ko dėl du­jų nuo­tė­kio, kai vie­na gy­ven­to­ja ban­dė už­si­rū­ky­ti. Skau­džiau­sia, jog ne­lai­mės me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės – du vy­rai (gim. 1989 ir 1971 m.), mo­te­ris (gim. 1989 m.) ir jos ma­ža­me­tė duk­ra (gim. 2011 m.). Su­au­gu­sių­jų būk­lė ypač sun­ki, jie ap­de­gė apie 60 pro­cen­tų kū­no.

Spro­gi­mas Vy­tau­to gat­vę su­dre­bi­no spa­lio 17-osios nak­tį, prieš pat an­trą va­lan­dą. Kaip pa­aiš­kė­jo, ne­lai­mė įvy­ko 19-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me me­di­nia­me dvi­aukš­čia­me na­me, sto­vin­čia­me prie­šais SEB ban­ką, ki­to­je gat­vės pu­sė­je.
Pa­gal Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos iš­pla­tin­tą in­for­ma­ci­ją – 1 val. 51 min. jie ga­vo pra­ne­ši­mą, jog mi­nė­ta­me na­me spro­go su­si­kau­pu­sios du­jos ir kad vi­du­je yra žmo­nių. Kaip sa­kė tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, spro­gi­mas įvy­ko 2-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me bu­te, pir­ma­me aukš­te.
Ug­nies ban­ga bu­vo la­bai stip­ri – na­mo sie­na, esan­ti į baž­ny­čios pu­sę, ski­lo ir iš­vir­to, lan­gai iš­du­žo, du­rys bu­vo iš­svies­tos į lau­ką, kam­ba­ry­je dar ru­se­no pa­ta­ly­nė ir rū­bai, taip pat ma­tė­si ap­de­gu­si dvi­gu­lė lo­va, spin­ta, ki­ti na­mų apy­vo­kos daik­tai. Taip pat bu­vo pa­žeis­ta ir ki­ta sie­na, esan­ti į gat­vės pu­sę, iš­ju­din­tos vi­so na­mo kon­struk­ci­jos.
Ne­lai­mės me­tu nu­ken­tė­jo bu­te bu­vę ke­tu­ri žmo­nės: trys su­au­gu­sie­ji ir vai­kas. M. Pronc­kaus ži­nio­mis, – nuo­mi­nin­kai.
At­vy­kus ug­nia­ge­siams, su­gy­ven­ti­niai G. D. (gim. 1989 m.) ir B. P. (gim. 1989 m.) bu­vo lau­ke – sė­dė­jo kie­me ant žo­lės, be dra­bu­žių. Jie at­ro­dė la­bai ap­de­gę vi­są kū­ną, oda bu­vo nu­si­lu­pu­si. Mo­ters bro­lis V. P. (gim. 1971 m.) bu­vo kaž­ką už­si­vil­kęs, vaikš­čio­jo, ta­čiau taip pat bu­vo daug nu­ken­tė­jęs – ypač ap­de­gė ran­kos ir nu­ga­ra. Mo­ters duk­ra (gim. 2011 m.) jau bu­vo nu­ves­ta pas kai­my­nus, jai ug­nies kliu­vo ma­žiau, ta­čiau taip pat ap­de­gė ran­kas ir ko­jas.
Į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­jus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bai, vi­si nu­ken­tė­ję bu­vo pa­gul­dy­ti ant neš­tu­vų, įkel­ti į au­to­mo­bi­lius ir iš­vež­ti į Plun­gės li­go­ni­nę. M. Pronc­kaus ži­nio­mis, vi­si trys trau­muo­ti su­au­gu­sie­ji yra sun­kios būk­lės, jie pa­te­ko į re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, o mer­gai­tė pa­gul­dy­ta į trau­ma­to­lo­gi­nį sky­rių.
Be­je, spro­gi­mas be sie­nos pa­li­ko ne tik ant­rą­jį bu­tą, bet ir kai­my­ni­nį, pa­žy­mė­tą tre­čiuo­ju nu­me­riu. Ta­čiau tą nak­tį ten šei­mi­nin­ko ne­bu­vo – žmo­gus bu­vo iš­va­žia­vęs į nak­ti­nę dar­bo pa­mai­ną.
Įta­ria­ma, jog spro­gi­mas įvy­ko dėl du­jų nuo­tė­kio. Grei­čiau­siai bu­vo taip: iš du­jų ba­lio­no nu­te­kė­jo du­jos, o mo­te­ris nak­tį nu­ta­rė pa­rū­ky­ti – ban­dė pri­si­deg­ti ci­ga­re­tę. Ta­da pliūp­te­lė­jo lieps­na ir įvy­ko spro­gi­mas.
Mi­nė­tas na­mas me­di­nis, 2 aukš­tų, su man­sar­da, 9 bu­tų, tad sa­vi­nin­kų yra ne vie­nas ir ne du. Tą nak­tį ug­nia­ge­siai na­mą ap­tvė­rė „Stop“ juos­ta, at­jun­gė elek­trą, iš­ne­šė du­jų ba­lio­ną, nuo ke­lio nu­šla­vė stik­lo du­že­nas ir bu­dė­jo įvy­kio vie­to­je. Na­mą ad­mi­nist­ruo­ja Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Plun­gės būs­tas“, tad ry­te šios įmo­nės at­sto­vai jau su­ki­nė­jo­si ne­lai­mės vie­to­je, ta­rė­si, kaip grei­čiau pa­sta­tą su­re­mon­tuo­ti.
Tre­čia­die­nio ry­tą kal­bin­ta li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė sa­kė, jog vi­sų tri­jų su­au­gu­sių­jų būk­lė la­bai sun­ki, jie yra ap­de­gę apie 60 pro­cen­tų kū­no. Ypač ap­de­gu­sios vir­šu­ti­nės kū­no da­lys – vei­do ir kak­lo sri­tys, taip pat ran­kos, krū­ti­nė, nu­ga­ra. Vi­si in­tu­buo­ti (in­tu­ba­ci­ja – med. spe­cia­laus vamz­de­lio įlei­di­mas į ger­klas, kai su­siau­rė­ję kvė­pa­vi­mo ta­kai ir su­tri­kęs kvė­pa­vi­mas po trau­mų ar nu­de­gi­mų – aut. past.) ir slo­pi­na­mi vais­tais, nes ken­čia bai­sius skaus­mus.
Pa­sak gy­dy­to­jos, nu­de­gi­mų kom­pli­ka­ci­jos iš­ryš­kės kiek vė­liau, bet prog­no­zės ga­li bū­ti la­bai liūd­nos. Nu­ken­tė­ju­siuo­sius bu­vo pla­nuo­ja­ma vež­ti re­a­ni­mo­bi­liu į Kau­no kli­ni­kas, Nu­de­gi­mų sky­rių. Ma­žo­sios mer­gai­tės būk­lė nor­ma­li, ji ap­de­gė apie 5 pro­cen­tus kū­no, to­liau bus gy­do­ma mū­sų li­go­ni­nės Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Sprogimo banga buvo tokia stipri, kad išvertė sieną ir išjudino viso namo konstrukcijas. Iš pat ryto į nelaimės vietą atvyko pastatą administruojančios Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ atstovai, tarėsi, ką daryti.

Komentarai
Kiti straipsniai