Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Teis­me skaus­mą iš­lie­ję I. Straz­daus­kai­tės ar­ti­mie­ji iš žu­di­kų ne­iš­gir­do net at­si­pra­šy­mo

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį at­ver­tė 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lą. Į po­sė­džių sa­lę su ant­ran­kiais pri­sta­ty­ti trys jau­ni ro­mų gau­jos na­riai – pus­bro­liai Le­o­nas, Ka­ro­lis ir Man­tas Bie­liaus­kai, ku­rie kaip įma­ny­da­mi dangs­tė­si nuo fo­to­ob­jek­ty­vų. Mer­gi­noms bu­de­liams gre­sia ka­lė­ji­mas iki gy­vos gal­vos.

Teis­mas, kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai nu­spren­dė su žur­na­lis­tais, o tuo pa­čiu ir su vi­suo­me­ne žais­ti slė­py­nių – kal­ti­na­mie­ji pas­ku­bo­mis įves­ti į sa­lę, kad žur­na­lis­tai tu­rė­tų kuo ma­žiau lai­ko jo­je bū­ti iki už­da­ro po­sė­džio pra­džios. Pro ki­tą įė­ji­mą į sa­lę įė­jo ir au­kos ar­ti­mie­ji, by­los liu­di­nin­kai.
Kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ar­tū­ras Ur­be­lis prieš po­sė­dį bu­vo itin ne­kal­bus, ne­at­sa­kė nė į vie­ną žur­na­lis­tų klau­si­mą, ką nu­ma­ty­ta ap­klaus­ti šia­me po­sė­dy­je. Ta­čiau po po­sė­džio jis su­ti­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus.
Pir­ma­die­nį teis­me skau­džius iš­gy­ve­ni­mus pri­si­mi­nė I. Straz­daus­kai­tės tė­vai Vy­tau­tas ir Edi­ta Straz­daus­kai, jos se­suo ir vai­ki­nas, su ku­riuo ji bu­vo su­si­ža­dė­ju­si. Ar­ti­mie­ji pa­pa­sa­ko­jo apie įtam­pos ku­pi­nas va­lan­das, kai jie pa­si­ge­do mer­gi­nos, ban­dė ją su­ras­ti, gau­ti bet ko­kių ži­nių. Kol bu­vo su­ras­tas I. Straz­daus­kai­tės kū­nas, pra­ėjo pen­kios die­nos, šei­mos na­rius tuo me­tu kan­ki­no bai­si ne­ži­no­my­bė.

Teis­me – skaus­min­gi pri­si­mi­ni­mai

Pa­sak A.Ur­be­lio, iš vi­so by­lo­je tu­rė­tų bū­ti ap­klaus­ta apie 30 žmo­nių, iš jų liu­di­nin­kų yra maž­daug 20.
Jau ap­klaus­ti vi­si še­ši nu­ken­tė­ju­sie­ji. Ki­tas po­sė­dis įvyks po dvie­jų sa­vai­čių. Pra­si­dės liu­dy­to­jų ap­klau­sos, pa­ro­dy­mus tu­rė­tų duo­ti me­di­kai, tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai, ki­ti by­los da­ly­viai.
Vi­si ke­tu­ri I. Straz­daus­kai­tės ar­ti­mie­ji pa­tei­kė jos bu­de­liams ieš­ki­nius dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, kiek­vie­nas – iki 100 tūkst. eu­rų.
„Svar­biau­sia, aiš­ku, – ne pi­ni­gai, jo­kios su­mos ne­su­grą­žins ar­ti­mo žmo­gaus ir ne­at­ly­gins jo ne­tek­ties. Tai dau­giau sim­bo­li­nis ges­tas“, – iš­ta­rė I.Straz­daus­kai­tės šei­mai at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Ma­rius Lia­tu­kas. Ad­vo­ka­tas mer­gi­nos ar­ti­mų­jų var­du pa­dė­ko­jo ži­niask­lai­dos at­sto­vams už įvy­kių nu­švie­ti­mą vi­suo­me­nei.
I. Straz­daus­kai­tės šei­ma pir­ma­die­nį pa­ty­rė di­de­lius emo­ci­nius iš­gy­ve­ni­mus, nes rei­kė­jo pri­si­min­ti ypa­tin­gai sun­kaus lai­ko­tar­pio de­ta­les. Var­dan ra­my­bės jie įė­jo į teis­mo sa­lę ir iš­ėjo taip, kad ne­rei­kė­tų ben­drau­ti su ži­niask­lai­dos at­sto­vais.
Kol kas ne­aiš­ku, ar ar­ti­mie­ji da­ly­vaus to­les­niuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se.

At­si­pra­šy­mo ne­su­lau­kė

Šio po­sė­džio me­tu kal­ti­na­mie­ji el­gė­si ra­miai, skir­tin­gai nei pir­ma­me teis­mo po­sė­dy­je, kai bu­vo ke­lia­ma įtam­pa, lie­jo­si ne­pa­grįs­ti kal­ti­ni­mai – K. Bie­liaus­kas net iš­drį­so pa­reikš­ti, jog pro­ku­ro­ras A. Ur­be­lis jį ne­va smau­gė.
Nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mi ro­mai mer­gi­nos šei­mos na­riams teis­me klau­si­mų ne­už­da­vė. Iki šiol I. Straz­daus­kai­tės žu­di­kai jos šei­mos na­rių net neap­si­pra­šė.
Pra­ėju­sio po­sė­džio, vy­ku­sio spa­lio pra­džio­je, me­tu bu­vo ap­klaus­ti du Lat­vi­jos pi­lie­čiai, ku­rių api­plė­ši­mo epi­zo­das bu­vo su­jung­tas į vie­ną by­lą su I. Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mu. Greit­ke­ly­je pra­ban­gias ma­ši­nas at­imi­nė­ję Bie­liaus­kai lat­vius pa­lei­do, skir­tin­gai nei I. Straz­daus­kai­tę, ku­rią įgrū­do į ba­ga­ži­nę, o vė­liau itin žiau­riai nu­žu­dė ir kū­ną pa­slė­pė po že­me.

Pa­ro­dy­mus duos pas­ku­ti­niai

Dėl žvė­riš­ko nu­si­kal­ti­mo tei­sia­ma tri­ju­lė pa­ro­dy­mus duo­ti teis­me su­ti­ko tik po ki­tų by­los da­ly­vių ap­klau­sų. Por­ta­lo „lry­tas.lt“ ži­nio­mis, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu K. Bie­liaus­kas ir M. Bie­liaus­kas sa­vo ro­lę sten­gė­si su­men­kin­ti – esą jie tik ste­bė­jo eg­ze­ku­ci­ją. Kal­tę dėl žmogž­dys­tės ban­dė pri­si­im­ti L. Bie­liaus­kas, ta­čiau, kri­mi­na­lis­tų duo­me­nims, jie vi­si trys pri­si­dė­jo prie krau­paus nu­si­kal­ti­mo.

Ke­ly­je iš­si­rin­ko „Au­di“

2017 me­tų ko­vo 5-osios va­ka­rą pus­bro­liai iš­vy­ko me­džio­ti au­kų į au­to­stra­dą Vilnius–Kaunas. Gi­mi­nai­čiai sė­do į K. Bie­liaus­ko šei­mai pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį BMW ir pa­sie­kė greit­ke­lį. Prie Kau­no jie pa­ste­bė­jo iš de­ga­li­nės aikš­te­lės iš­va­žiuo­jan­čią I. Straz­daus­kai­tę, ku­ri tą va­ka­rą vy­ko iš Plun­gės į sos­ti­nę. „Ši­ta tiks“, – pa­reiš­kė K.Bie­liaus­kas, pa­ro­dęs pirš­tu į „Au­di“. Nu­si­kal­tė­liai tvir­ti­na ne­pla­na­vę žu­dy­ti I. Straz­daus­kai­tės, tik no­rė­ję at­im­ti iš jos pra­ban­gų 2016 me­tų au­to­mo­bi­lį „Au­di A7“. Tri­ju­lė mer­gi­nai iš pas­kos va­žia­vo maž­daug 40 ki­lo­met­rų, o ties Elek­trė­nais imi­ta­vo ava­ri­ją. Iš­li­pu­sią mer­gi­ną K. Bie­liaus­kas įgrū­do at­gal į jos „Au­di“.
„Jau tuo me­tu aš su­pra­tau, kad vis­kas baig­sis blo­gai, o mes įei­si­me į is­to­ri­ją“, – sa­vo tuo­me­čiam ad­vo­ka­tui Val­dui Bliu­jui pa­reiš­kė L. Bie­liaus­kas.
Jo­na­vo­je pa­li­kę „Au­di“, nu­si­kal­tė­liai iš pra­džių nu­ve­žė mer­gi­ną į Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kes, kur esą ke­ti­no pa­leis­ti. Ta­čiau at­si­dū­rę Ma­ri­jam­po­lės kraš­te, pa­gro­bė­jai per­si­gal­vo­jo. Iš vie­tos gy­ven­to­jų jie pa­si­sko­li­no kas­tu­vą ir jo ne­grą­ži­no. Anot L. Bie­liaus­ko, mer­gi­na ža­dė­jo pra­neš­ti po­li­ci­jai apie plė­ši­mą, tad nu­tar­ta su ja su­si­do­ro­ti.

Ver­kė ir pa­rei­gū­nai

BMW ba­ga­ži­nė­je I. Straz­daus­kai­tė bu­vo nu­vež­ta iki Kė­dai­nių.
Eg­ze­ku­ci­ja įvyk­dy­ta šio mies­to pa­kraš­ty­je esan­čia­me miš­ke. Dar jai gy­vai esant, bu­vo iš­kas­ta duo­bė, mer­gi­na dau­žy­ta kas­tu­vu. Mer­gi­nai su­duo­ta ke­lias­de­šimt smū­gių, ke­lio­li­ka jų – į gal­vą.
Plun­giš­kės pa­lai­kai ap­tik­ti pra­ėjus pen­kioms die­noms nuo žmog­žu­dys­tės. Kū­nas bu­vo taip smar­kiai su­mai­to­tas, jog aša­rų ne­ga­lė­jo su­lai­ky­ti ir il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tys kri­mi­na­lis­tai.
Su­čiup­ti žu­di­kai kal­tę pri­pa­ži­no, ap­gai­les­ta­vo, o L. Bie­liaus­kas net pa­ra­šė grau­dų at­si­pra­šy­mo laiš­ką. Ta­čiau jų at­gai­la ne­at­ro­dė nuo­šir­di. L. Bie­liaus­kas ne­tru­kus pats ėmė vaiz­duo­ti au­ką – be pa­grin­do ap­kal­ti­no pa­rei­gū­nus jį su­mu­šus. Vi­si pus­bro­liai nu­jau­čia, jog jų lau­kia il­gi ne­lais­vės me­tai. Šal­ti­nių tei­gi­mu, jie no­rė­tų tik vie­no – iš­veng­ti ka­lė­ji­mo iki gy­vos gal­vos.

Tei­sia­mi pus­bro­lių ben­dri­nin­kai

Tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­rė ir či­go­nų tri­ju­lės ben­dri­nin­kai – 29 me­tų ma­ri­jam­po­lie­tis Al­gi­man­tas Stan­ke­vi­čius ir 23 me­tų kė­dai­nie­tis To­mas Za­gurs­kas. Jie kar­tu su pus­bro­liais Bie­liaus­kais da­ly­va­vo dvie­jų Lat­vi­jos pi­lie­čių api­plė­ši­me. Gru­puo­tei teks at­sa­ky­ti ir už pa­grob­tų I. Straz­daus­kai­tės bei Lat­vi­jos pi­lie­čio au­to­mo­bi­lių, ki­tų daik­tų slė­pi­mą, re­a­li­za­vi­mą, ne­šau­na­mų­jų gin­klų lai­ky­mą, jų pa­nau­do­ji­mą plė­ši­me.
Lat­viai pa­pa­sa­ko­jo, kaip jie bu­vo už­pul­ti greit­ke­ly­je ne­to­li Kė­dai­nių 2016 me­tų ba­lan­dį. Nu­si­kal­tė­lius ma­si­no 2015 me­tų lai­dos „Volks­wa­gen Pas­sat“, pri­klau­sęs kai­my­ni­nės ša­lies ver­sli­nin­kui. Šis ver­sli­nin­kas ir jo drau­gas bu­vo se­ka­mi nuo Kė­dai­nių iki Kau­no – plė­ši­kai juos už­puo­lė, kaip ir I. Straz­daus­kai­tę, imi­tuo­da­mi ava­ri­ją. Skir­tin­gai nei mer­gi­ną, či­go­nai už­sie­nie­čius pa­lei­do, at­ėmę iš jų au­to­mo­bi­lį ir te­le­fo­nus. Lat­viams nak­tį te­ko ieš­ko­tis prie­globs­čio pės­čio­mis.

lry­tas.lt inf.

Nuortaukoje: Plungiškės nužudymu kaltinami teisiamieji pirmadienį vykusiame teismo posėdyje slėpė savo veidus.
G. Bit­vins­ko nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai