Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

„Su­per­mies­to“ aikš­te­lės ba­tu­tai: ieš­ko­me kal­tų ar spren­di­mų?

2016 m. bir­že­lio 1 die­ną Plun­gė­je, A. Ju­cio g. esan­čia­me skve­re­ly­je, ati­da­ry­ta „Su­per­mies­to“ vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė nu­džiu­gi­no plun­giš­kius – pa­ga­liau vai­kai tu­ri vie­tą kars­ty­tis, ­bė­gio­ti, lai­pio­ti, sup­tis ir net pa­šo­ki­nė­ti ant įlei­džia­mų ba­tu­tų. To­kių Plun­gei ga­lė­jo pa­vy­dė­ti net di­des­ni mies­tai. Ta­čiau su­trū­ki­nė­ję ir ne­sau­gūs ba­tu­tai šių me­tų ba­lan­dį bu­vo iš­vež­ti tvar­ky­ti, duo­bės – ap­tver­tos. Toks vaiz­das jau pus­me­tį pik­ti­na mies­tie­čius, o kai ku­rie po­li­ti­kai, pa­si­nau­do­ję pro­ga, ban­do kal­tę dėl ne­ko­ky­biš­kų ba­tu­tų su­vers­ti Plun­gės se­niū­ni­jai.

Ba­tu­tų is­to­ri­ja ap­au­go gan­dais, pra­dė­ta ieš­ko­tų kal­tų, to­dėl „Plun­gės ži­nios“ pa­pra­šė Plun­gės mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko pa­aiš­kin­ti ne­ko­ky­biš­kų ba­tu­tų pir­ki­mo is­to­ri­ją ir ką ke­ti­na­ma da­ry­ti, kad vai­kai ir to­liau ga­lė­tų jais nau­do­tis.
„Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad dau­giau nei prieš dve­jus me­tus už Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bei pa­čių plun­giš­kių pa­au­ko­tas lė­šas, ku­rias rin­ko ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Kran­tas“, įreng­ta žai­di­mų aikš­te­lė vai­kams nuo­lat gau­siai lan­ko­ma. Vai­kai mėgs­ta jo­je esan­čius įren­gi­nius, prie kai ku­rių net su­si­da­ro ei­lės. Plun­gės „Lions“ klu­bas pa­do­va­no­jo sū­py­nes ne­įga­lie­siems, Plun­giš­kių drau­gi­ja sky­rė 7400 eu­rų ba­tu­tams, pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB „Dy­las“, ku­ri tų pa­čių me­tų ge­gu­žę aikš­te­lė­je įren­gi­nius ir su­mon­ta­vo. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis dėl šių tvar­ky­ti iš­vež­tų ir ne­grą­ži­na­mų įren­gi­nių ki­lo di­de­lis šar­ša­las“, – re­dak­ci­jai sa­kė mies­to se­niū­nas ir pri­dū­rė, kad be­lie­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad se­niū­ni­ja su­si­dū­rė su ap­lai­džiu ir at­sa­ko­my­bės sto­ko­jan­čiu ran­go­vu – UAB „Dy­las“.
„Iš pra­džių pro­ble­mų su šia įmo­ne ne­tu­rė­jo­me. Ji lai­ku su­tvar­kė ba­tu­tus, kai šie įtrū­ko iš­kart po aikš­te­lės ati­da­ry­mo. Vė­liau ope­ra­ty­viai re­a­guo­da­vo į pa­sta­bas ir pri­rei­kus re­mon­tuo­da­vo, tar­pi­nin­ka­vo su ga­min­to­ju, ba­tu­tus pa­to­bu­li­no ti­kin­tis, kad jie ne­be­įtrūks. Se­niū­ni­ja taip pat nuo­lat ste­bė­jo si­tu­a­ci­ją, ieš­ko­da­vo spren­di­mų iš­ki­lus pro­ble­moms. Šių me­tų ba­lan­dį, bai­gian­tis ba­tu­tų ga­ran­ti­niam lai­kui, bu­vo pa­rei­ka­lau­ta, kad įmo­nė se­nuo­sius ne­ko­ky­biš­kus ba­tu­tus nuim­tų ir su­tvar­ky­tų. Ta­čiau nuo ta­da esa­me mai­ti­na­mi vien pa­ža­dais, jo­kie pa­grū­mo­ji­mai ar mo­ra­li­za­vi­mai ne­be­pa­de­da, – ap­gai­les­ta­vo Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. – Si­tu­a­ci­ja iš­ties ap­mau­di: jau­čia­mės ap­gau­ti ran­go­vo, mies­to gy­ven­to­jai – nu­vil­ti Sa­vi­val­dy­bės. Ir pra­de­da­ma ieš­ko­ti kal­tų… Su ba­tu­tus su­mon­ta­vu­sia įmo­ne se­niū­ni­ja ne­be­su­si­kal­ba nuo bir­že­lio, ta­da ir bu­vo pa­pra­šy­ta Plun­giš­kių drau­gi­jos, tu­rin­čios su­tar­tį su UAB „Dy­las“, pa­gal­bos. Se­niū­ni­ja, ku­ri rū­pi­no­si ba­tu­tų prie­žiū­ra, at­sa­ko­my­bės ne­si­kra­to, bet ji pa­da­rė vis­ką, ką ma­nė esant rei­ka­lin­ga: ben­dra­dar­bia­vo su ran­go­vu, rū­pi­no­si įren­gi­nio prie­žiū­ra, kol tu­rė­jo ga­li­my­bę tai da­ry­ti. Ga­liau­siai ran­go­vas į kal­bas ne­be­si­lei­do, tad se­niū­ni­jos ran­kos su­riš­tos – ne ji pir­ko įren­gi­nius, ne ji už juos mo­kė­jo… Šiuo me­tu la­biau­siai no­rė­tų­si, kad vi­si pri­si­dė­ju­sie­ji prie šių įren­gi­nių at­si­ra­di­mo iš nau­jo su­si­telk­tų ben­dram tiks­lui, o ne svai­dy­tų­si be­vai­siais kal­ti­ni­mais, ku­rie nie­ko ne­iš­spren­džia. Tik gi­li­na ne­su­ta­ri­mus“.

Komentarai
Kiti straipsniai