Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Su­lau­kė sve­čių iš Aukš­tad­va­rio

Šil­tą ir sau­lė­tą spa­lio 12 die­ną aso­cia­ci­ja „Aukš­tad­va­rio ži­bu­riai“ pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ben­druo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017–2019 me­tų veiks­mų pla­no įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nę „Rem­ti ben­druo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“ or­ga­ni­za­vo pa­žin­ti­nę ke­lio­nę po 2018 m. Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nes.

Į Tve­rus, ma­žą­ją Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nę, at­vy­ko ne­ma­ža de­le­ga­ci­ja iš Aukš­tad­va­rio mies­te­lio. Vi­sų vie­ti­nių pa­žįs­ta­mas gi­das Ka­zys Pra­eras sve­čius pa­kvie­tė ap­lan­ky­ti mies­te­lio sim­bo­lį – baž­ny­čią, su­pa­žin­di­no su mies­te­lio is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis ir kul­tū­ros ver­ty­bė­mis. Gai­la, kad dėl lai­ko sto­kos aukš­tad­va­rie­čiai ne­ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti akį ve­rian­čiu vaiz­du nuo tve­riš­kių pa­si­di­džia­vi­mo – Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio ir pa­si­vai­šin­ti ty­ru šal­ti­nio van­de­niu. Su­tar­ta su­si­tik­ti ki­tų me­tų va­sa­rą. Ti­ki­ma­si gra­žaus to­les­nio ben­dra­vi­mo su „Aukš­tad­va­rio ži­bu­riais“.

Tve­rų ben­druo­me­nės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai