Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Sek­ma­die­nį de­gė ūki­nis pa­sta­tas ir au­to­mo­bi­lis

Spa­lio 14-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je už­fik­suo­ti du gais­ro at­ve­jai. Nak­tį Rie­ta­vo mies­te už­si­de­gė ūki­nis pa­sta­tas, o pa­va­ka­rę Pa­jū­rio kai­mo ri­bo­se ug­nis pa­si­glem­žė au­to­mo­bi­lį.

Ug­nia­ge­siams nak­tį (2.44 val.) pra­neš­ta, kad Rie­ta­ve, Ku­lių g., de­ga na­mas. At­vy­kus į įvy­kio vie­tą, pa­aiš­kė­jo, kad ug­nies lie­žu­viai įsi­su­ko į ūki­nį pa­sta­tą. Jis jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Pa­sta­tas bu­vo mū­ri­nis, da­lis per­den­gi­mo gelž­be­to­ni­nė, o ki­ta da­lis me­di­nė. Pa­sta­to sto­gas dvi­šlai­tis, deng­tas skar­da. Vi­du­je šei­mi­nin­kai lai­kė mal­kas, len­tas ir ki­tas sta­ty­bi­nes me­džia­gas. Gais­ro me­tu nu­de­gė pa­sta­to sto­gas, me­di­nis per­den­gi­mas, ap­de­gė pa­sta­te lai­ky­tos mal­kos. Po gais­ro ge­si­ni­mo pa­tal­pos su­lie­tos van­de­niu. Ug­nia­ge­siai įta­ria, kad ug­nis įsi­žie­bė dėl elek­tros ins­ta­lia­ci­jos. Gais­rą pir­mi pa­ste­bė­jo ir ug­nia­ge­sius iš­kvie­tė kai­my­nai.
17.56 val. gau­tas dar vie­nas pra­ne­ši­mas – šį­kart už­si­lieps­no­jo au­to­mo­bi­lis. Į Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je esan­tį Pa­jū­rio kai­mą at­vy­kus ug­nia­ge­siams, au­to­mo­bi­lis OPEL ASTRA jau de­gė at­vi­ra ug­ni­mi. Gais­ro me­tu su­de­gė vi­sos de­gios au­to­mo­bi­lio da­lys. Prie­žas­tis kol kas ne­ži­no­ma.

Komentarai
Kiti straipsniai