Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Pa­šau­tas me­džio­to­jas, kal­ti­nin­kas ieš­ko­mas

Sek­ma­die­nio, spa­lio 14-osios, va­ka­rą į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę at­vež­tas su­ža­lo­tas vy­ras (gim. 1967 m.) – žmo­gus bu­vo pa­šau­tas į krū­ti­nės sri­tį. Po po­ros die­nų dėl šio įvy­kio kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog šau­lys dar ne­su­ras­tas. Įta­ria­ma, jog tai ga­lė­jo bū­ti bra­ko­nie­rius.

Po­li­ci­ja pra­ne­šė, jog į pus­am­žį me­džio­to­ją šau­ta spa­lio 14-osios va­ka­re, apie 21.45 va­lan­dą. Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Go­de­lių kai­mo miš­ke.
Du me­džio­to­jai tuo me­tu trau­kė link au­to­mo­bi­lio. Jie­du, pa­sak L. Ta­ma­liū­nai­tės, me­džio­jo le­ga­liai ir jau bu­vo nu­šo­vę šer­ną. Vy­rai kaip tik ėjo prie sa­vo trans­por­to prie­mo­nės – ke­ti­no ma­ši­ną at­si­va­ry­ti ar­čiau nu­šau­to žvė­ries.
Stai­ga drioks­te­lė­jo šū­vis, ir vie­nas vy­ras su­si­grie­bė už krū­ti­nės. Iš miš­ko tam­sos at­skrie­ju­si kul­ka kliu­dė pla­te­liš­kį (gim. 1967 m.).
Me­džiok­lės drau­gas su­sku­bo gel­bė­ti su­žeis­tą­jį, iš­kvie­tė me­di­kus. Pa­šau­tas vy­ras bu­vo ne­del­siant nu­vež­tas į Plun­gės li­go­ni­nę. Są­mo­nės jis ne­pra­ra­do. Po pir­mi­nės me­di­kų ap­žiū­ros nu­ken­tė­ju­sia­jam nu­sta­ty­ta krū­ti­nės ląs­tos prie­ki­nės sie­nos šau­ti­nė žaiz­da, jis ne­tru­kus per­vež­tas į Klai­pė­dos li­go­ni­nę.
Ant­ra­die­nį kal­bin­ta L. Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog nu­ken­tė­jęs vy­riš­kis, jos ži­nio­mis, lai­ko­si nor­ma­liai, jį bu­vo pla­nuo­ja­ma ope­ruo­ti.
Kas šo­vė į me­džio­to­ją, Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė kol kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Kaip mi­nė­ta, vy­rai me­džio­jo dvie­se, o šo­vė kaž­kas tre­čias. Ga­li bū­ti, jog tai bu­vo bra­ko­nie­rius, ku­ris tam­so­je tie­siog supainiojo žmo­gų su šer­nu. Pa­rei­gū­nai jo ieš­ko.
Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 str. 1 d. (ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas, už ką gre­sia lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų).

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai