Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

„Kal­ba­me apie mi­li­jo­no ver­tės pro­jek­tą, o pa­raiš­ka me­ta­ma lauk“

Spa­lio 15 die­ną vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu me­ras Aud­rius Kli­šo­nis iš­reiš­kė di­džiu­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą svars­tant klau­si­mą dėl pro­jek­to „My­ko­lo Ogins­kio rū­mų re­konst­ra­vi­mo ir pri­tai­ky­mo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jui bai­gia­mie­ji dar­bai“ fi­nan­sa­vi­mo.

„Pa­da­ry­ta žiau­ri klai­da, už ku­rią rei­kia at­sa­ky­ti. Vie­šo­ji įstai­ga „Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra“ (CPVA) dėl šio pla­nuo­ja­mo įgy­ven­din­ti pro­jek­to pa­tei­kė at­sa­ky­mą, ku­ria­me pa­brė­žė, kad ne­bu­vo lai­ku, t. y. iki 2018 me­tų bir­že­lio 8 die­nos, pa­teik­ti rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo. Kar­tu su pa­raiš­ka ne­bu­vo pa­teik­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to lei­di­mas vyk­dy­ti tvar­ko­muo­sius pa­vel­do­sau­gos dar­bus pa­gal Bai­gia­mų­jų pro­jek­ta­vi­mo dar­bų pro­jek­tą“, – apie Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus mi­li­jo­no ver­tės pro­jek­to va­do­vo ap­lai­du­mą pa­sa­ko­jo me­ras.
Be to, pa­sak A. Kli­šo­nio, gau­ta­me ap­ra­še bu­vo aiš­kiai pa­ra­šy­ta, ko­kie do­ku­men­tai bū­ti­ni tei­kiant pa­raiš­ką, kad pro­jek­tui įgy­ven­din­ti mu­zie­jus gau­tų fi­nan­sa­vi­mą. CPVA at­sa­ky­me ra­šė, kad prie rei­kia­mų do­ku­men­tų ne­bu­vo pri­dė­tas sta­ty­bos lei­di­mas, ku­ris rei­ka­lin­gas ne tik at­lie­kant sta­ty­bos dar­bus, bet ir tai­kant pa­vel­do ap­sau­gos tech­no­lo­gi­jas. Pa­reiš­kė­jas lei­di­mą ga­vo pa­vė­luo­tai.
„Kal­ba­me ne apie de­šimt eu­rų, o apie mi­li­jo­ną. Rei­kia at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus, jaus­ti at­sa­ko­my­bę, kad mi­li­jo­no ver­tės pa­raiš­kų ne­rei­kė­tų mes­ti į šiukš­lių dė­žę. Ar įstai­go­je vyks­ta vi­daus pa­tik­ri­ni­mas? Bū­ti­na iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl pa­da­ry­ta to­kia ap­mau­di, net skaus­min­ga klai­da. Rei­kė­jo ati­džiai dar kar­tą pa­tik­rin­ti do­ku­men­tus“, – me­ras mu­zie­jaus ad­re­su bė­rė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo žo­džius dėl ne­do­va­no­ti­no ap­lai­du­mo tvar­kant svar­bius, su di­džiu­liais fi­nan­sais su­si­ju­sius do­ku­men­tus.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ben­driems rei­ka­lams ir in­ves­ti­ci­joms Da­nu­tė Ri­mei­ky­tė po­sė­džio da­ly­viams sa­kė, kad bū­ti­nai kreip­sis į tei­si­nin­kus, kad pa­dė­tų iš­si­aiš­kin­ti pro­ble­mą, ras­tų at­sa­ky­mus į iš­ki­lu­sius klau­si­mus, nes pa­tys Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus dar­buo­to­jai ne­pa­jė­gūs to pa­da­ry­ti.
Ji taip pat mi­nė­jo, kad nau­ją pa­raiš­ką CPVA pla­nuo­ja pa­teik­ti iki gruo­džio 6 die­nos ir ti­ki­si „įsi­tek­ti į mi­li­jo­ną“. Sa­vi­val­dy­bė prie pro­jek­to „Plun­gės dva­ro so­dy­bos My­ko­lo Ogins­kio rū­mų re­konst­ra­vi­mas ir mo­der­ni­za­vi­mas, ku­riant aukš­tes­nę kul­tū­ros pa­slau­gų ko­ky­bę“ įgy­ven­di­ni­mo tu­rė­tų pri­si­dė­ti 20 proc., ta­čiau ne­vir­ši­jant 400 tūkst. eu­rų. Tai bū­tų, kaip sa­kė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė, tik mi­ni­ma­lus pri­si­dė­ji­mas. Ta­čiau ba­lai pri­de­da­mi tik ta­da, kai Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas yra di­des­nis, t. y. 20+20 pro­cen­tų, bet ne­vir­ši­jant 400 tūkst. eu­rų su­mos. Taip pat svar­bu lai­ku pa­teik­ti ne tik pro­jek­to pa­raiš­ką, bet ir ki­tus su­si­ju­sius do­ku­men­tus, nu­ro­dy­tus 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos ap­ra­še, bei įga­lio­ti Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rių pa­si­ra­šy­ti vi­sus su pro­jek­tu su­si­ju­sius do­ku­men­tus.
Kaip sa­kė D. Ri­mei­ky­tė, Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma tu­rė­tų bū­ti ne dau­giau kaip 80 proc. – 800 074,69 Eur. Pa­reiš­kė­jo in­dė­lis (ne ma­žiau kaip 20 proc.) – 200 018,67 Eur. Ben­dra pla­nuo­ja­ma pro­jek­to ver­tė – 1000 093,36 Eur.
Pa­sak D. Ri­mei­ky­tės, nu­ma­to­ma at­lik­ti bai­gia­muo­sius M. Ogins­kio dva­ro cen­tri­nių rū­mų tvar­ky­bos dar­bus: re­konst­ruo­ti rū­mų rū­sį, va­ka­ri­nę an­tro ir tre­čio aukš­tų da­lis bei ten esan­čią man­sar­dą ir laip­ti­nę. Taip pat ketinama įreng­ti lif­tą ir es­ka­la­to­rių, skir­tą ne­įga­liems žmo­nėms.
Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, M. Ogins­kio cen­tri­niai dva­ro rū­mai bus pri­tai­ky­ti kul­tū­ri­nėms ir su jo­mis su­si­ju­sioms edu­ka­ci­nėms, ek­no­no­mi­nėms, so­cia­li­nėms bei ki­toms reik­mėms, at­skleis­tos ver­tin­go­sios ob­jek­to sa­vy­bės ir su­da­ry­tos prie­lai­dos lan­ky­to­jų srau­tui di­din­ti.
Be to, kaip sa­kė D. Ri­mei­ky­tė, at­kur­to­se piet­ry­ti­nė­se II aukš­to sa­lė­se bus pri­sta­to­mas M. Ogins­kio rū­mų au­ten­tiš­kas in­ter­je­ras: rū­mų bib­lio­te­ka su bal­dais, kny­gos iš tu­ri­mų mu­zie­jaus moks­li­nės bib­lio­te­kos fon­dų, au­ten­tiš­ki XIX am­žiaus bal­dai, pa­veiks­lai, skulp­tū­ros. II aukš­to šiau­rės va­ka­rų sa­lė­se bus pri­sta­to­ma šiuo­lai­ki­nė dai­lė iš mu­zie­jaus fon­dų. Taip pat pa­gal pro­jek­tą nu­ma­to­ma su­tvar­ky­ti rū­sį, ku­ria­me bus įreng­ta rū­mų vir­tu­vė-vy­ni­nė, edu­ka­ci­nės pa­tal­pos, eks­po­zi­ci­nės įran­gos san­dė­lis, elek­tros sky­di­nė.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ž. Pie­pa­lie­nė ir Že­mai­čių dai­lės muziejaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja D. Ri­mei­ky­tė pra­šė ko­mi­te­to pri­tar­ti šio pro­jek­to įgven­di­ni­mui pa­gal 306 prie­mo­nę „Mo­der­ni­zuo­ti vie­šą­ją ir pri­va­čią kul­tū­ros in­fra­struk­tū­rą“ ir jį iš da­lies fi­nan­suo­ti bei iš­nau­do­ti pas­ku­ti­nę ga­li­my­bę.
Kaip sa­kė pa­va­duo­to­ja D. Ri­mei­ky­tė, iki ga­lo ne­su­tvar­ky­ti ir lai­ku ne­pa­teik­ti rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai, la­bai griež­ti rei­ka­la­vi­mai nau­jam sta­ty­bų lei­di­mui (se­no­jo lei­di­mo CPVA ne­be­pri­pa­žįs­ta) gau­ti bei ki­ti biu­rok­ra­ti­niai da­ly­kai pa­ki­šo ko­ją, tad fi­nan­sa­vi­mas, pa­vė­luo­tai pa­tei­kus pa­raiš­ką, tik­rai ne­bus gau­tas. Rei­kia teik­ti nau­ją pa­raiš­ką.
Bai­giant nag­ri­nė­ti šį ga­na opų klau­si­mą, Sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis pa­brė­žė, kad bet ku­riuo at­ve­ju ra­jo­nui pa­da­ry­ta ža­la yra di­džiu­lė. Da­bar svar­biau­sia lai­ku, t. y. iki gruo­džio 6-osios, pa­reng­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus ir pa­teik­ti ki­tą pa­raiš­ką, kad pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bū­tų gau­tas fi­nan­sa­vi­mas.
„Ne­spė­jom į vie­ną trau­ki­nį, tad ban­dy­kim spė­ti į ki­tą“, – pa­brė­žė me­ras.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai