Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Gin­kluo­tas api­plė­ši­mas iš­aiš­kin­tas po ket­ve­rių me­tų: auk­so dir­bi­nius Plun­gė­je pa­gro­bė lat­vis

Prieš ket­ve­rius me­tus – 2014-ųjų spa­lio 9-osios ry­tą – Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, į ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vę „Her­mis“ už­ėjo vy­ras ir pa­pra­šė par­da­vė­jos pa­ro­dy­ti vit­ri­no­je bu­vu­sią auk­si­nę gran­di­nė­lę. Kai par­da­vė­ja at­ra­ki­no vit­ri­ną, vy­ras įrė­mė jai į nu­ga­rą gin­klą ir pa­rei­ka­la­vo su­dė­ti vi­sus auk­si­nius pa­puo­ša­lus. Įvyk­dęs stam­baus mas­to plė­ši­mą, vy­ras din­go. Ir tik prieš tris die­nas Klai­pė­dos ap­skri­ties Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pė iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog „Gin­kluo­tas ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vės Plun­gė­je api­plė­ši­mas at­skleis­tas“.

Šis nu­si­kal­ti­mas ne­iš­aiš­kin­tas „dū­lė­jo“ net ke­le­rius me­tus, bet pa­ga­liau įta­ria­ma­sis plė­ši­kas bu­vo su­im­tas ir jau lau­kia teis­mo. Kaip pa­aiš­kė­jo, auk­są pa­gro­bęs vy­ras yra Lat­vi­jos pi­lie­tis, gi­męs 1986 me­tais.
Plė­ši­mą įta­ria­ma­sis įvyk­dė iš pat ry­to, vos par­duo­tu­vė at­si­da­rė, tuoj po 9 va­lan­dos. Vaiz­do ka­me­ros už­fik­sa­vo, jog vy­ras bu­vo ap­si­ren­gęs tam­siais rū­bais, už­si­dė­jęs tam­sios spal­vos ke­pu­rę su sna­pe­liu bei aki­nius, taip pat už­si­mo­vęs pirš­ti­nes. Toks įė­jęs jis ir pa­pra­šė par­da­vė­jos pa­ro­dy­ti pa­puo­ša­lą iš vit­ri­nos. Kai ši vit­ri­ną at­ra­ki­no – įrė­mė gin­klą, pa­gra­si­no, kad nu­šaus. Per­si­gan­du­si par­da­vė­ja su­šla­vė vi­sus vit­ri­no­je bu­vu­sius auk­si­nius pa­puo­ša­lus į jo mai­še­lius, ir vy­ras spru­ko pro du­ris. Be­sku­bė­da­mas da­lį bran­ge­ny­bių iš­bars­tė – juos vė­liau su­rin­ko at­vy­kę pa­rei­gū­nai.
Ta­da bu­vo skel­bia­ma, jog par­duo­tu­vei pa­da­ry­ta ža­la sie­kia apie 200 tūkst. li­tų – pa­vog­ta daug gran­di­nė­lių, apy­ran­kių, žie­dų ir ki­to­kių dir­bi­nių.
Nors pa­tal­pas sau­go­jo pri­va­ti sau­gos ben­dro­vė, ta­čiau sig­na­li­za­ci­ja bu­vo su­ge­du­si.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ta­da ne­pa­vy­ko su­lai­ky­ti nu­si­kal­tė­lio „karš­tais pėd­sa­kais“, ta­čiau ypač pro­fe­sio­na­liai at­lik­tais ne­ati­dė­lio­ti­nais ty­ri­mo veiks­mais ty­rė­jai įvy­kio vie­to­je su­rin­ko vi­sus įma­no­mus nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kus. Tei­sė­sau­gi­nin­kai at­li­ko di­de­lio mas­to kom­plek­si­nius ty­ri­mo veiks­mus, glau­džiai ben­dra­dar­bia­vo su spe­cia­li­zuo­tais kri­mi­na­lis­ti­niais pa­da­li­niais ir už­sie­nio part­ne­riais.
Gin­kluo­tą api­plė­ši­mą Plun­gė­je iš­aiš­ki­no Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, ben­dra­dar­biau­da­mi su už­sie­nio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis.
Pa­aiš­kė­jo, jog 2014 me­tų pa­va­sa­rį ir ru­de­nį Lat­vi­jos Res­pub­li­ko­je bu­vo įvyk­dy­ti pa­na­šūs ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vių api­plė­ši­mai. Vie­no iš jų me­tu bu­vo pa­grob­ta pre­kių už 28 000 Eur, o ban­dy­da­mas api­plėš­ti ki­tą par­duo­tu­vę, gin­kluo­tas už­puo­li­kas pa­ė­mė įkai­tą.
Po ke­lių me­tų ty­ri­mo bu­vo nu­sta­ty­tas įta­ria­ma­sis – nu­si­kal­ti­mo vie­to­je pa­lik­ti pėd­sa­kai su­ta­po su nuo 2017 me­tų Suo­mi­jo­je gy­ve­nu­sio lat­vio (gim. 1986 m.) in­di­vi­du­a­liai­siais po­žy­miais.
Di­de­lės ver­tės tur­to pa­gro­bi­mu pa­nau­do­jant šau­na­mą­jį gin­klą įta­ria­mo­jo at­žvil­giu bu­vo iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris, po 3 die­nų jis bu­vo su­lai­ky­tas Suo­mi­jo­je bei rug­sė­jo mėn. per­duo­tas Lie­tu­vai.
Su­lai­ky­ta­sis nu­ro­dė, kad vi­sus pi­ni­gus, gau­tus par­da­vus pa­grob­tą ju­ve­ly­ri­ką, iš­lei­do lo­ši­mo na­muo­se. Jam pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – su­ėmi­mas.
Nu­sta­ty­ta, kad Plun­gė­je lat­vis pa­gro­bė ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už dau­giau nei 70 tūkst. eu­rų.
Tei­sė­sau­gi­nin­kai dar tik­ri­na ver­si­ją dėl as­mens pri­si­dė­ji­mo prie ki­tų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je įvyk­dy­tų ir iki šiol ne­at­skleis­tų nu­si­kal­ti­mų.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­rius.
Už di­de­lės ver­tės tur­to pa­gro­bi­mą pa­nau­do­jant šau­na­mą­jį gin­klą įta­ria­ma­jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mo baus­mė nuo 2 iki 10 me­tų.

Pa­reng­ta pa­gal „Plun­gės ži­nių“ ir Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK inf.

Nuotraukoje: Nukreipęs ginklą į pardavėją, plėšikas pareikalavo į jo maišelius sudėti aukso dirbinius.

Komentarai
Kiti straipsniai