Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Sma­gios po­pie­tės sen­jo­rams

Gra­žią spa­lio 7-osios po­pie­tę į Tve­rų kul­tū­ros na­mus rin­ko­si vy­res­nio am­žiaus tve­riš­kiai. Jiems su­reng­ta va­ka­ro­nė „Šir­dys nie­ka­da ne­sens­ta“. Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas, lin­kė­da­mas vi­siems bū­ti svei­kiems ir lai­min­giems. Kaip sa­kė se­niū­nas, lai­mė – tai teš­la, ku­rią min­ky­ti ir for­muo­ti tu­ri­me pa­tys.

Su­si­rin­ku­sius svei­ki­no ir Tve­rų se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Zo­fi­ja Kuz­mins­kie­nė. Ji pri­si­mi­nė, kad to­kios sen­jo­rų va­ka­ro­nės Tve­ruo­se pra­dė­tos reng­ti nuo 2001 me­tų. Bė­gant me­tams, daug kas pa­si­kei­tė: vie­ni jau iš­ke­lia­vo am­ži­ny­bėn, ki­ti, ta­da dar bu­vę jau­ni, da­bar jau įsi­jun­gė į sen­jo­rų gre­tas.
Jau­no­sios kar­tos at­sto­vas, Tve­rų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Pui­do­kas, svei­kin­da­mas sen­jo­rus, jiems lin­kė­jo džiaug­tis gy­ve­ni­mu ir gy­ven­ti dėl sa­vęs, nes vai­kai ir net anū­kai jau už­au­gin­ti, jiems jau ati­duo­ta mei­lė, rū­pes­tis, ge­riau­si gy­ve­ni­mo me­tai.
Šven­tės da­ly­viai bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ti, kai svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė vie­na iš kon­cer­ti­nės pro­gra­mos at­li­kė­jų – En­drie­ja­vo se­niū­nė Lai­mu­tė Šu­no­kie­nė. En­drie­ja­vo ben­druo­me­nės var­du ji pa­svei­ki­no į va­ka­ro­nę su­si­rin­ku­sius sen­jo­rus ir pa­lin­kė­jo daug gra­žių, il­gų gy­ve­ni­mo me­tų. Mu­zi­ki­nę pro­gra­mą sen­jo­rams do­va­no­jo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro ir En­drie­ja­vo kul­tū­ros na­mų jung­ti­nis an­sam­blis (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė). Sen­jo­rai su­ko­si ra­te­liuo­se, šo­ko po­ro­mis, da­ly­va­vo žai­di­muo­se ir pa­ro­dė, kad mo­ka links­min­tis iš šir­dies.
Į na­mus va­ka­ro­nės da­ly­viai par­si­ne­šė ge­rus įspū­džius, nuo­tai­ką ir ren­gi­nio me­tu pa­do­va­no­tas šir­de­les. Do­va­no­ju­sie­ji šir­de­les sa­kė, kad jei­gu ka­da ap­lan­kys liū­de­sys ir ims suk­tis min­tys, jog esa­te pa­mirš­ti ir ne­rei­ka­lin­gi, pri­si­min­ki­te, kad pa­sau­ly­je yra žmo­nių, ku­rie daž­nai apie jus pa­gal­vo­ja, tad nie­ka­da ne­sa­te vie­ni.
Spa­lio 8-ąją Pe­lai­čių kai­mo mo­te­rys taip pat rin­ko­si į po­pie­tę, skir­tą Tarp­tau­ti­nei pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nai pa­mi­nė­ti. Po­pie­tė­je da­ly­va­vu­si ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja Ri­ta Stan­čiu­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie svei­ką gy­ven­se­ną, sten­gė­si su­teik­ti in­for­ma­ci­jos, kaip vy­res­ni žmo­nės ga­lė­tų pa­ge­rin­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, bū­ti svei­kes­ni, op­ti­mis­tiš­kes­ni ir ak­ty­ves­ni. Su­si­rin­ku­sie­ji da­li­jo­si min­ti­mis, ben­dra­vo prie ar­ba­tos puo­de­lio.

Nuotraukoje: Jungtinis Rietavo kultūros centro ir Endriejavo kultūros namų ansamblis.

Komentarai
Kiti straipsniai