Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Prie žie­di­nės san­kry­žos dar­bų – vie­nas dar­bi­nin­kas…

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pra­dė­jo plis­ti in­for­ma­ci­ja apie vyk­do­mus dar­bus re­konst­ruo­ja­mo­je Rietavo–Laisvės gat­vių san­kry­žo­je. Ak­ty­vūs plun­giš­kiai pa­ste­bė­jo, jog spa­lio 10 die­ną čia dir­bo ly­giai vie­nas dar­bi­nin­kas… Gy­ven­to­jams da­ro­si ne­ra­mu – ka­žin ka­da, dir­bant to­kiais tem­pais, dar­bai bus baig­ti?

Kaip ži­nia, Rietavo–Laisvės gat­vių san­kry­ža rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo už­da­ry­ta. Prie­žas­tis la­bai svar­bi – čia įren­gia­ma žie­di­nė san­kry­ža, kad vi­siems bū­tų sau­giau ir ge­riau. Daug kam da­bar ne­pa­to­gu, bet že­mai­čiai – kan­trūs žmo­nės, tad ap­si­šar­vo­ję kan­try­be, va­ži­nė­ja ap­lin­ki­nė­mis gat­ve­lė­mis. Ir vis­gi, pa­ste­bė­jus, jog vi­du­ry­je sa­vai­tės, dar­bo lai­ku – 11 ir 14 va­lan­dą – čia plu­ša vie­nas žmo­ge­lis, iš­kart ki­lo klau­si­mų: ar ne­bė­ra kam dirb­ti, ka­da ta žie­di­nė san­kry­ža bus pa­da­ry­ta, ar ne­at­si­liks kon­kur­są lai­mė­ju­si įmo­nė nuo gra­fi­ko? Ak­ty­vūs ko­men­ta­to­riai pik­ti­no­si, jog čia ne sta­ty­bų, o žai­di­mų aikš­te­lė, ki­ti sa­kė ma­tę, jog vie­ną die­ną iš­vis dar­bi­nin­kų ne­bu­vo…
Spa­lio 11 die­ną kal­bin­tas Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis sa­kė, jog kaip tik tą­dien bu­vo su Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tais ten nu­va­žia­vęs. Iš­ties – ir tą­dien dir­bo vie­nas žmo­gus! Ži­no­ma, pa­klau­sė, ko­dėl vie­nas? Dar­bi­nin­kas tik pe­čiais trūk­te­lė­jo – ne nuo jo tai pri­klau­so…
Su­tar­tis dėl žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo per tris mė­ne­sius yra pa­si­ra­šy­ta su įmo­ne „Že­mai­ti­jos ke­liai“, ta­čiau šis ran­go­vas san­kry­žos dar­bams yra nu­sam­dęs su­bran­go­vą – UAB „Plun­gės Jo­nis-S“. Bū­tent šios įmo­nės dar­bi­nin­kai tu­rė­tų čia su­ki­nė­tis. Ži­no­ma, ne vie­nas. Tai ko­dėl ne­dir­ba?
M. Čiu­že­lis pa­ti­ki­no, jog ga­my­bi­nia­me su­si­rin­ki­me įmo­nės at­sto­vams dar kar­tą bu­vo pri­min­ta apie dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nus, jie tai pui­kiau­siai ži­no. „Kaip sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja su­si­pla­nuo­ja dar­bus, tai jų rei­ka­las. Fak­tas tas, jog jei at­si­liks nuo nu­sta­ty­tų ter­mi­nų, tai­ky­si­me sank­ci­jas. Ko­kias? Pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai“, – sa­kė Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas. Dar pri­dū­rė, jog dir­ban­čius sta­ty­bi­nin­kus tik­ri­na ir ten vis ap­si­lan­kantys tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai. Jiems taip pat už­kliu­vo fak­tas, jog dir­ba vie­nas žmo­gus.
Mi­nė­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė As­ta Stan­ku­vie­nė pa­tiks­li­no, jog su­tar­tis su UAB „Že­mai­ti­jos ke­liai“ dėl žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo pa­si­ra­šy­ta iki 2018 m. gruo­džio 15 die­nos. Bū­tent ta­da dar­bai tu­ri bū­ti baig­ti. Jie vyk­do­mi dviem eta­pais: nuo rug­sė­jo 24 d. iki gruo­džio 15 d. – žie­do įren­gi­mas; nuo spa­lio 1 d. iki lap­kri­čio 15 d. – ap­švie­ti­mo tin­klų įren­gi­mas Rie­ta­vo gat­vė­je.
Be­je, pa­si­do­mė­jus, gal­būt su­bran­go­vas ši­taip „strin­ga“ dėl pra­si­dė­ju­sios ban­kro­to by­los, A. Stan­ku­vie­nė ak­cen­ta­vo, jog ban­kro­tas yra pa­skelb­tas įmo­nei „Plun­gės Jo­nis“, o ne įmonei UAB „Plun­gės Jo­nis-S“, kuri vykdo darbus. Tai ki­ta įkur­ta įmo­nė, ku­ri dar ne­ban­kru­ta­vo.
Spe­cia­lis­tė už­si­mi­nė, jog pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis įmo­nei „Plun­gės Jo­nis-S“ bu­vo nu­ro­dy­ta tin­ka­mai už­baig­ti dar­bus Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, tad ga­li bū­ti, kad pri­trū­ko dar­bi­nin­kų vi­siems ob­jek­tams.
Be to, prie žie­di­nės san­kry­žos bu­vo iš­ki­lę klau­si­mų dėl šu­li­nių, t. y. ran­go­vas krei­pė­si į pro­jek­tuo­to­jus, kad pa­teik­tų spren­di­nius, ar tik­rai rei­kia keis­ti šu­li­nių vi­daus kon­struk­ci­jas, nes šie esan­tys dar ge­ros būk­lės. Šu­li­niai ne­bus kei­čia­mi, bet vėl­gi – pro­jek­ti­nių spren­di­nių kei­ti­mas pri­stab­do dar­bus. Kaip svars­tė A. Stan­ku­vie­nė, po ke­lių die­nų žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo dar­bai vėl tu­rė­tų vyk­ti pil­nu tem­pu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pastarosiomis dienomis rekonstruojamoje Rietavo–Laisvės gatvių sankryžoje darbo laiku dirbančiųjų beveik nesimatė… Nuotrauka iš feisbuko.

Komentarai
Kiti straipsniai