Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Ne­pil­na­me­tes mer­gai­tes gir­ti su­au­gę vy­rai tvir­ki­no Kar­klė­nų kai­mo dirb­tu­vė­se

Kar­klė­nų kai­me yra ap­leis­tos dirb­tu­vės, kur ne­re­tai vyks­ta jau­ni­mo links­my­bės. Vie­ną šių me­tų va­sa­ros nak­tį šia­me pa­sta­te bu­vo tvir­ki­na­mos ne­pil­na­me­tės mer­gai­tės. Dėl šio apy­sun­kio ty­či­nio nu­si­kal­ti­mo žmo­gaus sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vei ir ne­lie­čia­mu­mui į di­de­lius ne­ma­lo­nu­mus įklim­po du vy­rai – Lai­mo­nas Ša­ki­nis (gim. 1993 m.) ir Aud­rius Ru­gi­nis (gim. 1985 m.). Abu ap­kal­tin­ti pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 153 str. 1 da­lį (jau­nes­nio ne­gu še­šio­li­kos me­tų as­mens tvir­ki­ni­mas) ir jau spa­lio pra­džio­je bu­vo nu­baus­ti ati­tin­ka­mo­mis baus­mė­mis.

Šie anks­čiau ne­teis­ti ne­ve­dę vy­rai mi­nė­tą nu­si­kal­ti­mą įvyk­dė nuo bir­že­lio 5-osios va­ka­ro iki bir­že­lio 6-osios ry­to. L. Ša­ki­nis kal­tin­tas, jog bū­da­mas gir­tas, bu­čia­vo jau­nes­nės ne­gu še­šio­li­kos me­tų am­žiaus mer­gai­tės (gim. 2003 m.) lū­pas, vei­dą ir kak­lą, taip pat ran­ko­mis per rū­bus glos­tė jos sėd­me­nis, at­se­gęs lie­me­nė­lę, lie­tė nu­ogą jos krū­ti­nę. A. Ru­gi­nis kal­tin­tas ana­lo­giš­ku nu­si­kal­ti­mu: ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, bu­čia­vo ki­tą ne­pil­na­me­tę (gim. 2004 m.), ran­ko­mis per rū­bus glos­tė jos sėd­me­nis, pa­kė­lęs džem­pe­rį, lie­tė krū­ti­nę.
Abu vy­rai sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no. Pa­sa­ko­jo, jog tai šen, tai ten gir­ta­vo ke­lias die­nas – ir prie Bab­run­go upės, ir prie Kar­klė­nų par­duo­tu­vės, ir pas gi­mi­nes, o bir­že­lio 5-ąją – mi­nė­to­se ap­leis­to­se dirb­tu­vė­se. Pas­ta­ro­jo­je vie­to­je gė­rė dvie­se. Pri­trū­kę ėjo į par­duo­tu­vę, o pa­si­pil­dę at­sar­gas – vėl į dirb­tu­ves. Ten gir­ta­vo įsi­ropš­tę į prie­ka­bą su grū­dais, kol pra­dė­jo „smig­ti“.
Va­ka­rop pra­bu­dęs L. Ša­ki­nis pa­ma­tė į dirb­tu­ves at­ėju­sias dvi pa­aug­les ir vie­ną ma­žes­nę mer­gai­tę. Iš ma­ty­mo jas ži­no­jo – bu­vo ma­tęs kai­me. Pa­aug­lės pa­rū­kė ir iš­ėjo, bet ne­tru­kus vėl par­ėjo ir pa­si­li­ko. Ta­da jie­du pa­kvie­tė jas pri­si­jung­ti, siū­lė iš­ger­ti. Šios ne­no­rė­jo, sa­kė ki­tą die­ną tu­rin­čios ei­ti į mo­kyk­lą. Ka­dan­gi pats bu­vo ap­svai­gęs, sa­vo veiks­mus at­si­mi­nė mig­lo­tai, ta­čiau pa­tvir­ti­no, jog bu­čia­vo­si ir gla­mo­nė­jo­si su vie­na mer­gai­te prie­ka­bo­je. Esą pa­ti to no­rė­jo. In­ty­mių san­ty­kių tarp jų ne­bu­vo.
Pa­na­šūs bu­vo ir kal­ti­na­mo­jo A. Ru­gi­nio pa­ro­dy­mai. Jis pri­si­pa­ži­no vie­nai ne­pil­na­me­tei va­ka­re pa­ra­šęs ži­nu­tę, pa­sa­ky­da­mas, kur yra. At­ėjo trys, su­li­po į prie­ka­bą. Ko­dėl mer­gai­tės pa­si­li­ko su jais per nak­tį – at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Tei­gė, kad vie­na pa­ti jam bu­čia­vo kak­lą, jis ją pa­trau­kė, bet bu­vo šal­ta, tai vis tiek vi­si gu­lė­jo su­si­glau­dę. Pri­si­mi­nė, kad su ne­pil­na­me­te bu­čia­vo­si ir gla­mo­nė­jo­si. Kiek mer­gai­tei me­tų, pri­si­pa­ži­no ži­no­jęs. Tiek jis, tiek L. Ša­ki­nis dėl sa­vo veiks­mų gai­lė­jo­si.
Nu­ken­tė­ju­si pa­aug­lė (gim. 2004 m.) pa­tvir­ti­no, jog pa­žįs­ta­mas A. Ru­gi­nis ją pa­si­kvie­tė. Jos bu­vo tri­se – kar­tu su 2007 m. ir 2003 m. gi­mu­siomis mer­gai­tės, tai vi­sos ir nu­ė­jo į dirb­tu­ves. Ten pa­bu­vo po­rą va­lan­dų, pa­rū­kė, pa­kal­bė­jo ir iš­ėjo. Vė­liau A. Ru­gi­nis vėl ėmė ra­šy­ti ži­nu­tes ir kvies­ti, tad jos vėl nu­ė­jo. Ma­tė, kad vy­rai gir­ti, siū­lė ir joms iš­ger­ti. Ji sa­kė pa­ra­ga­vu­si alaus. Vi­si sė­dė­jo prie­ka­bo­je, kal­bė­jo­si, o pas­kui prie jos ėmė lįs­ti A. Ru­gi­nis, o prie drau­gės – L. Ša­ki­nis. Prie ma­žo­sios nė ku­ris ne­lin­do, bet ji vi­są nak­tį gu­lė­jo ša­lia jų.
Be­si­gra­ba­lio­jan­čiam vy­rui pa­aug­lė ti­ki­no pa­sa­kiu­si, kad jai tai ne­pa­tin­ka, bet šis vis tiek lin­do – bu­čia­vo ir gra­ba­lio­jo. 2003 m. gi­mu­si nu­ken­tė­ju­sio­ji įvy­kius nu­pa­sa­ko­jo pa­na­šiai.
Mer­gai­tės dirb­tu­vė­se iš­bu­vo iki ry­to. Ta­da iš­gir­do ap­link va­ži­nė­jan­čius au­to­mo­bi­lius ir su­pra­to, kad jų ieš­ko. Iš­ėju­sias lau­kan jas pa­ma­tė vie­nas kai­mo gy­ven­to­jas ir pra­ne­šė po­li­ci­jai. L. Ša­ki­nis ir A. Ru­gi­nis ne­tru­kus bu­vo lai­ki­nai su­lai­ky­ti.
Abu vy­rai pa­da­rė apy­sun­kį ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą žmo­gaus sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vei ir ne­lie­čia­mu­mui. Jie­du anks­čiau ne­teis­ti, ta­čiau abu ne kar­tą baus­ti dėl ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų.
Ka­dan­gi mer­gai­čių tvir­kin­to­jai kal­tę pri­pa­ži­no, bau­džia­mo­ji by­la iš­nag­ri­nė­ta su­pap­ras­tin­to pro­ce­so bū­du, pro­ce­sas už­baig­tas teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, pa­skir­tos baus­mės su­ma­žin­ti­nos treč­da­liu, o į baus­mes įskai­ty­tas ir kar­do­ma­sis ka­li­ni­mas.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė L. Ša­ki­niui skir­ti (jau su­ma­žin­tą) 30-ies pa­rų areš­to baus­mę, o A. Ru­gi­niui – vie­ne­rių me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę, už­drau­džiant tą lai­ko­tar­pį ben­drau­ti su jo tvir­kin­ta ne­pil­na­me­te. Taip pat jis įpa­rei­go­tas nak­ti­mis bū­ti na­muo­se.
Jei nu­teis­ti vy­rai su pa­skir­to­mis baus­mė­mis ne­su­tiks, per 14 die­nų ga­lės kreip­tis į teis­mą, pra­šy­da­mi, kad bū­tų su­reng­tas by­los nag­ri­nė­ji­mas teis­me.

Nuotraukoje: Karklėnų kaimo dirbtuvėse, priekaboje su grūdais, du girti vyrai tvirkino paaugles mergaites.

Komentarai
Kiti straipsniai