Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Ko­dėl dar ne­as­fal­tuo­ja­ma Ry­to gat­vė?

Ak­ty­vus plun­giš­kis Juo­zas, už­su­kęs į re­dak­ci­ją, tei­ra­vo­si, ko­dėl vis dar ne­as­fal­tuo­ja­ma Ry­to gat­vė? Pen­si­nin­kas ti­ki­no, jog jau ke­lin­ti me­tai ža­da­ma ir ža­da­ma, bet dar­bai taip ir ne­pra­si­de­da…

Kaip pa­aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis, kol ne­bus iki ga­lo su­de­rin­tas tech­ni­nis pro­jek­tas, dar­bai ne­pa­ju­dės. Tie­siog dar yra de­ri­na­mų klau­si­mų – tai ne­iš­ven­gia­mos tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tos pro­ce­dū­ros.
Dėl šio pro­jek­to bu­vo gau­ta pa­sta­bų iš AB „Lit­grid“ (tai Lie­tu­vos ak­ci­nė ben­dro­vė, val­dan­ti Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo tin­klą – aut. past.), jos per­duo­tos ran­go­vams – įmo­nei „VVARFF“, o jie tu­ri pa­si­tai­sy­ti. Bū­tent su mi­nė­ta įmo­ne yra pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl Ry­to gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bų.
Trum­pai ta­riant, si­tu­a­ci­ja to­kia, jog mi­nė­to­je gat­vė­je yra aukš­tos įtam­pos li­ni­ja, ta­čiau lai­dai ne­ga­lės ei­ti virš as­fal­to, to­dėl AB „Lit­grid“ at­sa­kin­gi as­me­nys ir ne­dė­jo sa­vo pa­ra­šų. Be­je, tin­klų ka­be­lia­vi­mo pro­jek­tas yra pa­reng­tas, taip pat de­ri­na­mas.
Ka­da Ry­to gat­vė­je pra­si­dės dar­bai, M. Čiu­že­lis ne­si­ry­žo prog­no­zuo­ti, pa­kar­to­jo, jog pro­jek­tas de­ri­na­mas. Pa­klau­sus, ar tai ga­lė­tų bū­ti dar 2018-asiais me­tais, Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas at­sa­kė, jog „gal šie­met dar­bai ir pa­ju­dės“. Gat­vė bus ne tik iš­as­fal­tuo­ta – at­si­ras ir pės­čių­jų ta­kas, ir ge­ras ap­švie­ti­mas

Komentarai
Kiti straipsniai