Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Kaip mais­ti­nės me­džia­gos puo­se­lė­ja Jū­sų gro­žį iš vi­daus

Žur­na­le „Žmo­nės“ gy­dy­to­ja Rū­ta Mer­ky­tė-Elek­šie­nė tvir­ti­na, kad bū­ti­nie­ji mi­ne­ra­lai, pa­vyz­džiui, se­le­nas ir cin­kas, itin svar­būs Jū­sų odos, plau­kų ir na­gų svei­ka­tai. Skai­ty­da­mi to­liau, su­ži­no­si­te, ko­dėl to­kie mais­to pa­pil­dai kaip „Bio-Se­le­nium + Zinc“ ga­li Jums pa­dė­ti kur kas la­biau nei Jū­sų per­ka­mos kos­me­ti­kos prie­mo­nės.

Se­nas po­sa­kis, kad gro­žis sly­pi vi­du­je, nė­ra tik tuš­ti žo­džiai. Mais­ti­nių me­džia­gų ir jų po­vei­kio gro­žiui spe­cia­lis­tė gyd. Rū­ta Mer­ky­tė-Elek­šie­nė tvir­ti­na, kad tam tik­ri mik­ro­ele­men­tai, pa­vyz­džiui, se­le­nas ir cin­kas, gy­vy­biš­kai svar­būs odos, plau­kų ir na­gų svei­ka­tai iš­sau­go­ti.

Su­ski­li­nė­ję plau­kų ga­liu­kai ga­li bū­ti žen­klas, kad Jū­sų or­ga­niz­mui kaž­ko trūks­ta

Ši­tai svar­bu ži­no­ti, jei pa­var­go­te nuo ski­li­nė­jan­čių plau­kų ga­liu­kų, lū­ži­nė­jan­čių na­gų ir su­dir­gu­sios odos. Kad ir kiek pi­ni­gų iš­lei­džia­te kre­mams, los­jo­nams, plau­kų prie­žiū­ros prie­mo­nėms ir ki­to­kiems kos­me­ti­kos pro­duk­tams, Jū­sų gro­žio pro­ble­mų pa­aiš­ki­ni­mas ga­li bū­ti pa­pras­tas – Jū­sų or­ga­niz­mas ne­gau­na pa­kan­ka­mai se­le­no ir cin­ko su mais­tu.

Se­le­no trūks­ta dau­ge­liui eu­ro­pie­čių

Ži­no­ma, ge­riau­sias bū­das gau­ti or­ga­niz­mui rei­ka­lin­gų mik­ro­ele­men­tų kie­kį yra svei­ka ir su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba. Kal­bant apie se­le­ną, tai pa­da­ry­ti ga­li bū­ti itin su­dė­tin­ga. Se­le­no kie­kis dau­ge­lio eu­ro­pie­čių mais­te nė­ra la­bai di­de­lis, ka­dan­gi Eu­ro­pos že­mės ūkio pa­skir­ties dir­vo­že­miuo­se šio mik­ro­ele­men­to yra ma­žiau ne­gu ki­to­se pa­sau­lio da­ly­se. Ty­ri­mais at­skleis­ta, kad vi­du­ti­nis eu­ro­pie­tis su mais­tu gau­na ma­žiau ne­gu pu­sę op­ti­ma­laus svei­kam or­ga­niz­mui rei­ka­lin­go se­le­no kie­kio.

Svar­bus or­ga­niz­mui ir ląs­te­lėms

Se­le­nas bū­ti­nas kai ku­rių svar­bių or­ga­niz­mo fer­men­tų, va­di­na­mų se­le­no bal­ty­mais ir pa­de­dan­čių iš­sau­go­ti ge­rą plau­kų ir na­gų būk­lę, veik­lai. Se­le­no bal­ty­mai taip pat at­lie­ka ki­tas bio­lo­gi­nes funk­ci­jas, pa­vyz­džiui, pa­lai­ko ge­rą imu­ni­nės sis­te­mos veik­lą ir pa­de­da ląs­te­lėms (odos ląs­te­lėms taip pat) ap­si­sau­go­ti nuo iš­orės veiks­nių.

Kaip ga­li pa­dė­ti mais­to pa­pil­dai

Se­le­no ir cin­ko or­ga­niz­mas ga­li gau­ti var­to­jant mais­to pa­pil­dą „Bio-Se­le­nium + Zinc“, ku­rio su­dė­ty­je yra se­le­no, cin­ko ir vi­ta­mi­nų A, B6, C ir E. Šis pre­pa­ra­tas ypa­tin­gas dėl uni­ka­lių pa­ten­tuo­tų se­le­no mie­lių („SelenoPrecise“), ku­rias itin ge­rai įsi­sa­vi­na or­ga­niz­mo virš­ki­ni­mo sis­te­ma. Ty­ri­mais pa­tvir­tin­ta, kad iš šių na­tū­ra­lių se­le­no mie­lių or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na net 88,7 proc. se­le­no.

Dau­giau apie „Bio-Se­le­nium + Zinc“ ga­li­ma pa­si­skai­ty­ti čia: https://www.phar­ma­nord.lt/pro­duk­tai/de­tails/bio-se­le­nium-zinc

Komentarai
Kiti straipsniai