Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Dėl kon­tra­ban­dos su­im­tas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas

Spa­lio 9 die­ną Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) pa­rei­gū­nams įkliu­vo du vy­rai, įta­ria­mi už­si­i­mi­nė­ję rū­ka­lų kon­tra­ban­da. Tai 44 me­tų Kre­tin­gos ra­jo­no ir 39 me­tų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai. Pas­ta­ra­sis iš pra­džių bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę, pas­kui teis­mas lei­do jį su­im­ti mė­ne­siui.

Kaip pra­ne­šė VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rin­ti­nės at­sto­vas, spa­lio 9 die­ną pa­sie­nio rink­ti­nės Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riaus ir Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties ko­man­dos pa­rei­gū­nai au­to­stra­do­je Vilnius–Klaipėda, Ši­la­lės ra­jo­ne, pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dė link uos­ta­mies­čio va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį „Chrys­ler Vo­y­a­ger“ lie­tu­viš­kais nu­me­riais. Jį vai­ra­vo 44-erių Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­jas. Pa­sie­nie­čiai ma­ši­nos ba­ga­ži­nė­je ir sa­lo­ne ap­ti­ko 17 467 pa­ke­lius ci­ga­re­čių „Minsk Ca­pi­tal“, „NZ Gold“ ir „Fest“ su bal­ta­ru­siš­kais ak­ci­zo mo­kes­čio žen­klais.
Tęs­da­mi ty­ri­mą, VSAT pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tą su­lai­ky­to vai­ruo­to­jo na­muo­se Kre­tin­gos ra­jo­no Žei­mių kai­me. Prie namų buvusiame ki­ta­me „Chrys­ler Vo­y­a­ger“ VSAT pa­rei­gū­nai ap­ti­ko dar 500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Fest“. Ten pat bu­vo su­lai­ky­tas ir nu­si­kals­ta­mos vei­kos ben­dri­nin­kas – 39-erių Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas bei jo au­to­mo­bi­lis „Ro­ver 25“.
VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis. Už tai nu­ma­ty­ta bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.
Po dvie­jų areš­ti­nė­je pra­leis­tų pa­rų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ją teis­mas lei­do su­im­ti mė­ne­siui. Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­jas bu­vo pa­leis­tas sky­rus jam kar­do­mą­ją prie­mo­nę – įpa­rei­go­ji­mą pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je.
Kon­tra­ban­di­nės ci­ga­re­tės bei su­lai­ky­ti au­to­mo­bi­liai – „Chrys­ler Vo­y­a­ger“ ir „Ro­ver 25“ – sau­go­mi VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė­je.

Pa­reng­ta pa­gal VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai