Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Smur­tas prieš se­se­rį Šie­mu­lių kai­mo gy­ven­to­ją at­ve­dė į teis­mą

Fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas šei­mos na­riui, ar­ba, pa­pras­čiau sa­kant, – smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Net tri­jų to­kių nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mu įta­ria­mas Ri­man­tas Bum­blys iš Šie­mu­lių kai­mo (Ku­lių sen.) spa­lio 5-osios po­pie­tę sė­dė­jo tei­sia­mų­jų suo­le. Šiuo me­tu Plun­gės kri­zių cen­tre, va­di­na­muo­siuo­se nak­vy­nės na­muo­se, die­nas lei­džian­tis jau­nas vy­ras vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je aiš­ki­no­si, jog su nu­ken­tė­ju­sia se­se­ri­mi L. B. kar­tu iš­ger­da­vo, dėl to ir su­si­muš­da­vo…

Trys ty­ri­mai dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je R. Bum­blio at­žvil­giu bu­vo su­jung­ti į vie­ną, ir jam iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nio 2 da­lį.
Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio 14-osios va­ka­re na­muo­se Šie­mu­lių kai­me ki­lu­sio kon­flik­to me­tu gir­tas R. Bum­blys du kar­tus smo­gė kumš­čiu se­se­riai L. B. į vei­dą, o jai nu­kri­tus ant grin­dų, dar kar­tą tren­kė kumš­čiu į pa­kau­šį.
Šių me­tų ko­vo 24-osios va­ka­rą, taip pat bū­da­mas ne­blai­vus, spy­rė jai į krū­ti­nės sri­tį. Ki­tą die­ną, vėl bū­da­mas įkau­šęs, tren­kė se­se­riai ran­ka.
Sa­vo kal­tės R. Bum­blys ne­si­gy­nė. „Taip ir bu­vo: ger­da­vo­me abu, su­si­pyk­da­vo­me ir su­si­muš­da­vo­me“, – teis­me sa­kė kal­ti­na­ma­sis. Al­ko­ho­lio vy­ras sa­kė­si anks­čiau tik­rai ne­veng­da­vęs, ga­na daž­nai pa­var­to­da­vęs, bet da­bar jau be­rods tris mė­ne­sius gy­ve­na nak­vy­nės na­muo­se ir ne­be­ge­ria. „Ten ne­lei­džia ger­ti“, – pa­aiš­ki­no R. Bum­blys.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji L. B. pa­sa­ko­jo, jog ku­rį lai­ką gy­ve­no pas su­gy­ven­ti­nį, bet ga­liau­siai grį­žo pas ma­mą. Smur­to at­ve­jai Šie­mu­lių kai­me kar­to­jo­si bū­tent tė­vų na­muo­se, kur gy­ve­no ji, ma­ma, bro­lis Ri­man­tas ir dar vie­nas bro­lis. Mo­te­ris ne­nei­gė, jog ir pa­ti var­to­da­vo al­ko­ho­lį su ar­ti­mai­siais. „Kar­tu iš­ger­da­vo­me, ir ta­da bū­da­vo vis­ko. Aiš­ku, ir su­si­muš­da­vo­me“, – sa­kė šie­mu­liš­kė.
Pa­sa­ko­da­ma apie kon­flik­tų prie­žas­tis, L. B. vie­ną jų pri­si­mi­nė smul­kiau. „Vie­ną kar­tą Ri­man­tas lie­pė pa­pjaus­ty­ti už­kan­dos, bet aš at­kir­tau, jog ne­bū­siu tar­nai­tė! Pa­sa­kiau, jog mais­tas spin­te­lė­je, tad pats ga­li ir pa­si­pjaus­ty­ti, juk ne ma­žas vai­kas yra! Ta­da jis ir pa­šė­lo“, – bro­lio iš­puo­lį pri­si­mi­nė nu­ken­tė­ju­sio­ji.
Pa­si­dau­žy­mų bū­da­vo ir anks­čiau, bet į po­li­ci­ją šei­mos na­riai ne­si­kreip­da­vo – žaiz­dos iš­gy­da­vo, ir vi­si su­si­tai­ky­da­vo iki ki­to kar­to. Bet kai ga­vo spy­rį į krū­ti­nę ir la­bai skau­dė­jo, ant bro­lio Ri­man­to sa­kė rim­tai su­py­ku­si. „Kai pra­dė­jo taip pul­ti, nu­ta­riau, kad vie­ną kar­tą pa­gąs­din­siu iš­kvies­da­ma pa­rei­gū­nus“, – sa­kė L. B.
Anks­čiau, pa­sak mo­ters, prieš ko­kius pen­ke­rius ar še­še­rius me­tus, bro­lis dar toks ne­bū­da­vo. Vis­kas pra­dė­jo keis­tis ta­da, kai jis grįž­da­vo sa­vait­ga­liais iš spe­cia­lio­sios mo­kyk­los. Ta­da im­da­vo ger­ti ir siau­tė­ti, na­miš­kiams sun­kiai sek­da­vo­si jį nu­ra­min­ti. Bu­vo ir psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nėn iš­vež­tas. Da­bar juo­du su­si­tai­kė, jis at­si­pra­šė, bet vi­si kar­tu ne­be­gy­ve­na – smur­ta­vęs bro­lis tu­rė­jo iš­si­kraus­ty­ti į Plun­gės kri­zių cen­trą.
R. Bum­bliui bu­vo pa­skir­ta teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­ti­zė. Iš­va­da – sa­vo veiks­mus iš es­mės jis su­vok­ti ga­lė­jo, bet val­dy­ti ne­su­ge­bė­jo. Vy­ras tu­ri įgim­tų psi­chi­nių svei­ka­tos pro­ble­mų, to­dėl tiks­lin­giau­sia esą bū­tų tai­ky­ti pri­vers­ti­nį gy­dy­mą am­bu­la­to­ri­nė­mis są­ly­go­mis.
Pro­ku­ro­ras pa­siū­lė pri­pa­žin­ti R. Bum­blį ri­bo­tai ne­pa­kal­ti­na­mu ir at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tai­kant bū­tent pri­ver­čia­mą­sias me­di­ci­nos prie­mo­nes – smur­tau­to­jas tu­rė­tų lan­ky­tis pas psi­chiat­rą ir ger­ti pa­skir­tus vais­tus. Dėl to teis­mas dar tu­rės pri­im­ti nu­tar­tį, ku­rią skelbs spa­lio 16 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai