Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Rug­sė­jo mė­ne­sį nau­ja­gi­mių bū­ta dau­giau nei ne­tek­čių

Kaip pra­ne­šė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius, per 2018 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo įre­gist­ruo­ti 27 gi­mi­mai ir 22 mir­tys. Dau­giau­sia (po Plun­gės) nau­jų gy­vy­bių su­lau­kė Nau­so­džio se­niū­ni­ja, o dau­giau­sia ne­tek­čių pir­mą­jį ru­dens mė­ne­sį pa­ty­rė Ša­tei­kių se­niū­ni­ja.

Kal­bant apie nau­ja­gi­mius – Plun­gė­je gi­mė 17 vai­kų, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je – 4 ma­žy­liai, o Al­sė­džių, Bab­run­go, Ku­lių, Stal­gė­nų, Ša­tei­kių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se pa­gau­sė­jo po vie­ną ma­žą­jį gy­ven­to­ją. Į li­ku­sias se­niū­ni­jas – Paukš­ta­kių, Pla­te­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos – gan­drai ne­bu­vo už­skri­dę.
Iš vi­so rug­sė­jo mė­ne­sį gi­mė 15 mer­gai­čių ir 12 ber­niu­kų. Pa­ste­bė­ta, jog po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms – Ema, ber­niu­kams – Da­nie­lius ir Ka­jus. Bu­vo su­teik­ta ir re­tes­nių var­dų – Hei­lė, Be­ni­ta, Eli­ja, Aro­nas. Ke­tu­riems kū­di­kiams tė­vai nu­ta­rė duo­ti se­nes­nius var­dus – at­si­ra­do Bar­bo­ra, Jo­kū­bas, Mar­gi­ris, Jo­nas. Taip pat pra­ėju­sį mė­ne­sį už­re­gist­ruo­ti 7 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai, o vie­nas kū­di­kis už­re­gist­ruo­tas, kai vai­ko mo­ti­na ne­su­si­tuo­ku­si su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta.
Mir­čių Plun­gės mies­te su­skai­čiuo­ta 13-ika, o Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je – 3. Po vie­ną ne­tek­tį tu­rė­jo Bab­run­go, Ku­lių, Nau­so­džio, Paukš­ta­kių, Pla­te­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos. Ki­tur mir­ties at­ve­jų ne­bū­ta.
Kaip sa­ko­ma, ru­duo – ir ves­tu­vių me­tas, tad rug­sė­jo mė­ne­sį už­re­gist­ruo­ta ne­ma­žai san­tuo­kų – iš vi­so 38. Ži­nia, ne­iš­veng­ta ir sky­ry­bų – skir­tin­gais gy­ve­ni­mo ke­liais pa­su­ko 10 po­rų.

Komentarai
Kiti straipsniai